SFS 2018:259 Lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten / SFS 2018:259 Lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
SFS2018-259.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:546) om behandling av

personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska

verksamheten

Utfärdad den 19 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2002:546) om
behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten2

dels att 1 a, 15 och 18 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 15 och 18 §§ ska utgå,
dels att 1, 2, 4, 5, 8, 9, 14 och 16 §§ och rubriken närmast före 2 § ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 a och 5 a §§, och närmast före

1 § och 2 a § nya rubriker av följande lydelse.

Lagens tillämpningsområde
1 §
3 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Arbets-
förmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

Lagen ska inte tillämpas i den del av den arbetsmarknadspolitiska

verksamheten som även utgör hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt hälso-
och sjukvårdslagen (2017:30). I den delen av verksamheten tillämpas i
stället patientdatalagen (2008:355).

Lagen tillämpas endast på helt eller delvis automatiserad behandling av

personuppgifter och annan behandling av personuppgifter som ingår eller
kommer att ingå i ett register.

Förhållandet till annan reglering
2 §
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om
inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

1 Prop. 2017/18:112, bet. 2017/18:AU12, rskr. 2017/18:235.

2 Senaste lydelse av 1 a § 2010:2029.

3 Senaste lydelse 2017:591.

SFS

2018:259

Publicerad
den

27 april 2018

background image

2

SFS

2018:259

Rätten att göra invändningar
2 a §
Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra
invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna
lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om undantag från första
stycket.

4 §4 Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter inom den arbets-
marknadspolitiska verksamheten bara om det är nödvändigt för

1. handläggning av ärenden,
2. publicering av platsinformation, information om kompletterande

aktörer och ansökningar om anställning,

3. planering, metodutveckling, tillsyn, uppföljning, resultatredovisning

och utvärdering av verksamheten,

4. framställning av avidentifierad statistik, och
5. samarbete på det arbetsmarknadspolitiska området inom Europeiska

unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt enligt
överenskommelsen den 6 mars 1982 om en gemensam nordisk
arbetsmarknad.

5 §5 Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter för tillhanda-
hållande av information som behövs inom

1. Försäkringskassans, Centrala studiestödsnämndens eller arbetslöshets-

kassornas verksamhet som underlag för beslut om och kontroll av förmåner,
ersättningar och andra stöd,

2. Skatteverkets verksamhet som underlag för beslut om och kontroll av

skatt,

3. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens verksamhet som avser

tillsyn och uppföljning samt utfärdande av intyg enligt 48 § lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

4. Kronofogdemyndighetens verksamhet som underlag för bedömning

enligt 4 kap. utsökningsbalken av i vilken utsträckning en gäldenär har
utmätningsbar egendom,

5. socialnämndernas verksamhet som underlag för beslut om och kontroll

av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453),

6. Migrationsverkets verksamhet som underlag för beslut om bistånd

enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., samt

7. kompletterande

aktörers

verksamhet

enligt

uppdrag

från

Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen får även behandla personuppgifter för att

tillhandahålla information till riksdagen eller regeringen eller till någon
annan för att fullgöra uppgiftslämnande i enlighet med lag eller förordning.

5 a § Personuppgifter som behandlas enligt 4 § får behandlas även för
andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt
som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

4 Senaste lydelse 2010:2029.

5 Senaste lydelse 2017:591.

background image

3

SFS

2018:259

8 §6 Arbetsförmedlingen får utanför en databas behandla personuppgifter
om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straff-
processuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden endast om
uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen
av det.

9 §7 Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning
(känsliga personuppgifter) får behandlas i en databas endast om de har
lämnats i ett ärende. Känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung
eller rör hälsa får dessutom behandlas i en databas om de är nödvändiga för
handläggningen av ett ärende.

Personuppgifter om sociala förhållanden och omdömen, slutsatser eller

andra värderande upplysningar om en enskild får behandlas i en databas
endast om de har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen
av det. Detsamma gäller personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar
brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa
frihetsberövanden.

14 §8 Det är förbjudet att använda sökbegrepp som avslöjar känsliga
personuppgifter och sådana personuppgifter som avses i 9 § andra stycket
eller 10 §.

Med undantag från förbudet i första stycket får dock kod för hälsotillstånd

eller för sådan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
användas som sökbegrepp för planering av insatser och förmedling av
arbete.

Kod för hälsotillstånd eller för sådan funktionsnedsättning som medför

nedsatt arbetsförmåga, kod för arbetsmarknadspolitiskt program eller insats
samt kod för sökandekategori eller anvisningsgrund får även användas som
sökbegrepp för tillsyn, uppföljning, utvärdering och framställning av
avidentifierad statistik.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om begränsningar i
övrigt av de sökbegrepp som får användas.

16 § Uppgifter om arbetssökande i en arbetsmarknadspolitisk databas ska
gallras senast tre år efter utgången av det år då behandlingen av uppgifterna
har avslutats i ett ärende hos Arbetsförmedlingen.

Uppgifter som har avskilts för statistikändamål ska gallras tio år efter

avskiljandet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från dessa gallringstider när det gäller bevarande
av material för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål. Sådant
material ska lämnas över till en arkivmyndighet.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Susanne Södersten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2007:410.

7 Senaste lydelse 2013:154.

8 Senaste lydelse 2011:545.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt