SFS 2000:1363 Lag om ändring i lagen (1994:459) om arbetsförmedlingsregister

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten / SFS 2000:1363 Lag om ändring i lagen (1994:459) om arbetsförmedlingsregister
001363.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:459) om
arbetsförmedlingsregister;

utfärdad den 14 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1994:459) om arbetsför-

medlingsregister skall ha följande lydelse.

2 §

Ett arbetsförmedlingsregister får användas för

1. handläggning av ärenden som rör platsförmedling, arbetsförberedande

åtgärder i form av vägledning, utbildning och arbetslivsinriktad rehabiliter-
ing samt andra arbetsmarknadspolitiska program som föreskrivs i lag eller
förordning,

2. publicering av platsinformation,
3. planering, metodutveckling, tillsyn, uppföljning och utvärdering av

verksamheten,

4. framställning av statistik, och
5. arbetsförmedlingssamarbete enligt överenskommelsen den 6 mars 1982

om en gemensam nordisk arbetsmarknad och inom ramen för avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2000/01:1, utg.omr. 13, bet. 2000/01:AU1, rskr. 2000/01:103.

SFS 2000:1363

Utkom från trycket
den 22 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt