SFS 2007:412 Lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen / SFS 2007:412 Lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
070412.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:469) om behandling av
personuppgifter vid Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 4�5 och 11 §§ lagen (2006:469)

om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäk-
ringen skall ha följande lydelse.

1 §

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i sådan verk-

samhet vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som gäller tillsyn,
uppföljning, registrering av uppgifter om arbetslöshetskassor, utfärdande av
intyg, framtagande av statistik samt rapportering av vissa uppgifter till Ar-
betsförmedlingen.

Lagen gäller endast för sådan behandling av personuppgifter som helt

eller delvis är automatiserad. Lagen gäller även för annan behandling av per-
sonuppgifter, om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukture-
rad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sam-
manställning enligt särskilda kriterier.

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras

även om den registrerade motsätter sig behandlingen.

4 §

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla personuppgif-

ter, om det behövs

1. för tillsyn över arbetslöshetskassorna och uppföljning av arbetslöshets-

försäkringen enligt 89 § första stycket lagen (1997:239) om arbetslöshets-
kassor,

2. för tillsyn över rutiner för och handläggning av ärenden hos Arbetsför-

medlingen som påverkar arbetslöshetsförsäkringen eller tillsyn över återkal-
lande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program,

3. för registrering av uppgifter enligt lagen om arbetslöshetskassor, och
4. som underlag och för kontroll vid utfärdande av intyg enligt 48 § lagen

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får också behandlas,

om det behövs för statistiska och vetenskapliga ändamål.

1

Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179.

SFS 2007:412

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:412

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

5 §

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla personuppgif-

ter för att tillhandahålla information som behövs inom Arbetsförmedlingens
verksamhet som underlag i uppföljnings-, analys- och utvärderingsarbete.

11 §

Arbetsförmedlingen får ha direktåtkomst till statistik- och tillsyns-

databasen.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt för-
sta stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt