SFS 2018:260 lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen / SFS 2018:260 lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
SFS2018-260.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:469) om behandling av

personuppgifter vid Inspektionen för

arbetslöshetsförsäkringen

Utfärdad den 19 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:469) om
behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshets-
försäkringen

dels att 16 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 16 § ska utgå,
dels att 1, 2, 4, 5, 8�10 och 13�15 §§ och rubrikerna närmast före 2 och

14 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 a och 5 a §§, och närmast före

2 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §2 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i sådan
verksamhet vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som gäller
tillsyn, uppföljning, registrering av uppgifter om arbetslöshetskassor,
utfärdande av intyg, framtagande av statistik samt rapportering av vissa
uppgifter till Arbetsförmedlingen.

Lagen tillämpas endast på helt eller delvis automatiserad behandling av

personuppgifter och annan behandling av personuppgifter som ingår eller
kommer att ingå i ett register.

Förhållandet till annan reglering
2 §
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om
inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

1 Prop. 2017/18:112, bet. 2017/18:AU12, rskr. 2017/18:235.

2 Senaste lydelse 2007:412.

SFS

2018:260

Publicerad
den

27 april 2018

background image

2

SFS

Rätten att göra invändningar


2 a § Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra
invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna
lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

4 §3 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla person-
uppgifter, om det är nödvändigt

1. för tillsyn över arbetslöshetskassorna och uppföljning av arbets-

löshetsförsäkringen enligt 89 § första stycket lagen (1997:239) om arbets-
löshetskassor,

2. för tillsyn över handläggning av och rutiner för handläggning av sådana

ärenden hos Arbetsförmedlingen som har samband med arbetslöshets-
försäkringen eller som rör återkallande av anvisningar till arbetsmarknads-
politiska program,

3. för tillsyn över handläggning av och rutiner för handläggning av sådana

ärenden hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som rör åtgärder
inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning eller för
uppföljning av sådana åtgärder,

4. för registrering av uppgifter enligt lagen om arbetslöshetskassor, eller
5. som underlag och för kontroll vid utfärdande av intyg enligt 48 § lagen

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

5 §4 Inspektionen

för

arbetslöshetsförsäkringen

får

behandla

personuppgifter för att tillhandahålla information som behövs inom Arbets-
förmedlingens verksamhet som underlag i uppföljnings-, analys- och
utvärderingsarbete.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får vidare behandla person-

uppgifter för att tillhandahålla information till riksdagen eller regeringen
eller till någon annan för att fullgöra uppgiftslämnande i enlighet med lag
eller förordning.

5 a § Personuppgifter som behandlas enligt 4 § får behandlas även för
andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt
som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

8 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla person-
uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straff-
processuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden endast om
uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen
av det.

9 § I statistik- och tillsynsdatabasen får inga andra personuppgifter som
avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter)
behandlas än sådana som avslöjar etniskt ursprung eller rör hälsa.

Känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung eller rör hälsa,

personuppgifter om sociala förhållanden samt omdömen, slutsatser eller
andra värderande upplysningar om en enskild, får behandlas i statistik- och
tillsynsdatabasen endast om de har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga
för handläggningen av det.

3 Senaste lydelse 2017:592.

4 Senaste lydelse 2011:546.

2018:260

background image

3

SFS

10 § Personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i
brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihets-
berövanden får inte behandlas i statistik- och tillsynsdatabasen.

Detsamma gäller uppgifter om att den enskilde har vårdats med stöd av

socialtjänstlagen (2001:453) eller varit föremål för en åtgärd enligt
utlänningslagen (2005:716).

13 §5 Det är förbjudet att använda sökbegrepp som avslöjar känsliga
personuppgifter och sådana personuppgifter som avses i 9 § andra stycket
eller 10 §.

Med undantag från förbudet i första stycket får dock kod för hälsotillstånd

eller för sådan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, kod
för arbetsmarknadspolitiskt program eller insats samt kod för sökande-
kategori eller anvisningsgrund användas som sökbegrepp för tillsyn,
uppföljning, utvärdering och framställning av avidentifierad statistik.

Regeringen får meddela föreskrifter om begränsningar i övrigt av de

sökbegrepp som får användas.

Tillgång till personuppgifter


14 § Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var och en
behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

15 §6 Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 4 § första
stycket 1, 2, 3 och 5 ska gallras två år efter utgången av det år då
behandlingen av uppgifterna har avslutats i ett ärende hos Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen.

Om personuppgifter enligt första stycket är nödvändiga för vetenskapliga

eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål ska de gallras tio
år efter det att uppgifterna avskildes för dessa ändamål.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från föreskrifterna i första och andra styckena, om
detta är nödvändigt för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål.
Material med personuppgifter som omfattas av en sådan föreskrift ska
lämnas över till en arkivmyndighet.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Susanne Södersten

(Arbetsmarknadsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2011:546.

6 Senaste lydelse 2017:592.

2018:260

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt