SFS 2011:546 Lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen / SFS 2011:546 Lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
110546.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:469) om behandling av
personuppgifter vid Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen;

utfärdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 och 13 §§ lagen (2006:469) om

behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring-
en ska ha följande lydelse.

5 §

2

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla personuppgif-

ter för att tillhandahålla information som behövs inom Arbetsförmedlingens
verksamhet som underlag i uppföljnings-, analys- och utvärderingsarbete.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får vidare behandla person-

uppgifter för att tillhandahålla information till riksdagen eller regeringen el-
ler till annan för att fullgöra uppgiftslämnande i enlighet med lag eller för-
ordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra stycket personupp-
giftslagen (1998:204).

13 §

Sådana känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftsla-

gen (1998:204) samt sådana personuppgifter som avses i 9 § andra stycket
och 10 § denna lag får inte användas som sökbegrepp.

Med undantag från förbudet i första stycket får dock kod för hälsotillstånd

eller för sådan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, kod
för arbetsmarknadspolitiskt program eller insats samt kod för sökandekate-
gori eller anvisningsgrund användas som sökbegrepp för tillsyn, uppfölj-
ning, utvärdering och framställning av avidentifierad statistik.

Regeringen får meddela föreskrifter om begränsningar i övrigt av de sök-

begrepp som får användas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:96, bet. 2010/11:AU7, rskr. 2010/11:250.

2 Senaste lydelse 2007:412.

SFS 2011:546

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom arbetsrätten
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt