SFS 2011:430 Lag om ändring i lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ / SFS 2011:430 Lag om ändring i lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ
110430.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:477) om
arbetstagarinflytande i europakooperativ;

utfärdad den 20 april 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 och 74 §§ lagen (2006:477) om

arbetstagarinflytande i europakooperativ ska ha följande lydelse.

7 §

I denna lag avses med

� EES-stater: staterna i Europeiska unionen samt de övriga stater som om-

fattas av EES-avtalet,

� europakooperativ: en kooperativ förening som bildas i enlighet med rå-

dets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för euro-
peiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)

2,

� deltagande juridisk person: bolag enligt civil- eller handelslagstiftning

med undantag av sådana som inte drivs i vinstsyfte, inbegripet kooperativa
sammanslutningar samt andra offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska
personer som bildas och regleras enligt lagstiftningen i en EES-stat, som di-
rekt deltar i bildandet av ett europakooperativ,

� dotterföretag: ett företag som ett annat företag utövar ett bestämmande

inflytande över i enlighet med 13�16 §§ lagen (2011:427) om europeiska fö-
retagsråd,

� berörda dotterföretag eller berörda filialer: dotterföretag eller filialer

till en deltagande juridisk person och som föreslås bli dotterföretag eller fili-
aler till ett europakooperativ när detta bildas,

� medverkan: det arbetstagarinflytande som utövas genom rätten att
a) välja eller på annat sätt utse några av ledamöterna i ett företags till-

syns- eller förvaltningsorgan, eller

b) föreslå eller avvisa några eller alla ledamöter i ett företags tillsyns- eller

förvaltningsorgan, och

� arbetstagarråd: organ som företräder arbetstagarna i ett europakoopera-

tiv och dess dotterföretag och filialer vid information och samråd samt, i fö-
rekommande fall, utövar rätten till medverkan i europakooperativet.

74 §

Mål om tillämpningen av denna lag ska, i den mån tvisten avser för-

hållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, handläggas enligt lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister. I ett sådant fall ska Arbetsdomsto-
len vara första domstol.

1 Prop. 2010/11:60, bet. 2010/11:AU6, rskr. 2010/11:224.

2 EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

SFS 2011:430

Utkom från trycket
den 3 maj 2011

background image

2

SFS 2011:430

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Vid tillämpningen av lagen om rättegången i arbetstvister ska det som

sägs där om arbetsgivare gälla även för europakooperativ och deltagande ju-
ridisk person samt det som sägs om arbetstagarorganisation gälla även för
arbetstagarnas förhandlingsdelegation, arbetstagarråd och andra organ för
information och samråd. Det som sägs där om kollektivavtal ska gälla även
för sådana avtal som avses i denna lag.

Mål om tillåtligheten av tystnadsplikt ska handläggas skyndsamt.

Denna lag träder i kraft den 6 juni 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt