SFS 2008:565 Lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete / SFS 2008:565 Lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete
080565.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom
prova annat arbete;

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Rätten till ledighet

1 §

En arbetstagare har rätt att vara ledig från sin anställning för att prova

annat arbete enligt de villkor som anges i denna lag.

2 §

Som villkor för rätt till ledighet gäller att arbetstagaren på grund av

sjukdom

1. har haft nedsatt arbetsförmåga i förhållande till sitt vanliga arbete, eller

till annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjudit arbetstagaren,
under en period om minst 90 dagar, och

2. har ingått ett anställningsavtal med en annan arbetsgivare under tiden

från och med dag 91 till och med dag 180 av sjukperioden.

När det beräknas hur lång tid arbetstagaren har haft nedsatt arbetsförmåga

enligt första stycket ska dagar i sjukperioder läggas samman, om arbetstaga-
ren

1. har förvärvsarbetat under en period om mindre än 90 dagar mellan

sjukperioderna, eller

2. inte har förvärvsarbetat alls mellan sjukperioderna.

3 §

Ledighetens omfattning motsvarar omfattningen på den anställning

som arbetstagaren provar.

4 §

Ledigheten och den sjukperiod som ligger till grund för rätten till le-

dighet får tillsammans uppgå till högst tolv månader.

�verenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare

5 §

Ett avtal som innebär att arbetstagares rättigheter enligt denna lag in-

skränks är ogiltigt i den delen.

Genom ett kollektivavtal, som på arbetstagarsidan har slutits eller god-

känts av en sådan central arbetstagarorganisation som avses i lagen

1

Prop. 2007/08:151, bet. 2007/08:AU10, rskr. 2007/08:240.

SFS 2008:565

Utkom från trycket
den 25 juni 2008

background image

2

SFS 2008:565

(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, får det dock göras avvikelser
från lagen i fråga om

1. anmälan om ledighet (7 §),
2. tiden för arbetstagarens underrättelse om återgång i arbete (9 § andra

stycket),

3. den tid arbetsgivaren har rätt att skjuta upp arbetstagarens återgång i ar-

bete (9 § tredje stycket), samt

4. tiden för arbetstagarens underrättelse om återgång i arbete efter ledig-

hetens slut (10 §).

Genom ett kollektivavtal, som kommit till på det sätt som anges i andra

stycket, får även den närmare tillämpningen bestämmas i fråga om ledighe-
tens förläggning (8 §) och skyddet för anställningsförmånerna (12 §).

6 §

Arbetsgivare som är bundna av ett kollektivavtal enligt 5 § andra och

tredje styckena får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte tillhör den
avtalsslutande arbetstagarorganisationen, om arbetstagarna sysselsätts i ar-
bete som avses med avtalet och inte omfattas av något annat tillämpligt kol-
lektivavtal.

Anmälan och beslut om ledighet

7 §

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet ska anmäla det till

arbetsgivaren senast två veckor före ledighetens början. I samband med sin
anmälan ska arbetstagaren ange under hur lång tid ledigheten är planerad att
pågå.

8 §

Arbetstagaren ska samråda med arbetsgivaren om ledighetens förlägg-

ning och om andra frågor som rör ledigheten.

Kan överenskommelse inte träffas om hur ledigheten ska tas ut, ska ar-

betsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål.

�&tergång i arbete

9 §

En arbetstagare får avbryta sin påbörjade ledighet och återgå i arbete

hos arbetsgivaren.

Om arbetstagaren vill utnyttja sin rätt enligt första stycket, ska arbetstaga-

ren snarast möjligt underrätta arbetsgivaren om det.

Om ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer, får arbetsgivaren

skjuta på återgången högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot
underrättelsen.

10 §

En arbetstagare som avser att återgå i arbete hos arbetsgivaren efter

ledighetens slut, ska underrätta arbetsgivaren om det senast en månad före
återgången i arbete.

Anställningsskydd

11 §

En arbetstagare får inte sägas upp eller avskedas enbart på grund av

att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna

background image

3

SFS 2008:565

lag. Sker det ändå ska uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras, om
arbetstagaren begär det.

12 §

En arbetstagare som begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet en-

ligt denna lag är inte skyldig att endast av detta skäl godta

1. några andra minskade anställningsförmåner eller försämrade anställ-

ningsvillkor än sådana som är en nödvändig följd av ledigheten, eller

2. någon annan omplacering än en sådan som kan ske inom ramen för an-

ställningsavtalet och som är en nödvändig följd av ledigheten.

Skadestånd

13 §

En arbetsgivare som bryter mot denna lag ska betala skadestånd för

den förlust som uppkommer och för den kränkning som har inträffat.

Om det är skäligt kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Rättegång

14 §

Mål om tillämpningen av denna lag handläggs enligt lagen

(1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Förs talan med anledning av uppsägning eller avskedande, ska 34, 35 och

37 §§, 38 § andra stycket andra meningen, 39�42 §§ samt 43 § första stycket
andra meningen och andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd
gälla i tillämpliga delar. I fråga om annan talan tillämpas 64�66 och 68 §§
lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet på motsvarande sätt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.
2. Vid beräkning av sjukperiod enligt 2 § ska dagar från och med den

1 juli 2008 beaktas.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

SVEN OTTO LITTORIN
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt