SFS 1990:157

900157.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:157

om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;

utkom från trycket

den 9 maj 1990

utfardad den 19 april 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om

allmän försäkring^

dels att 3 kap. 7, 9 och 9 a §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införa s en ny paragraf, 3 kap. 7 a §, av följande

lydelse.

3 kap.
7 '§ Sjukpenning utges vid sjukdom som sätter ned den försäkrades ar­

betsförmåga med minst en fjärdedel. Med sjukdom jämställs ett tillstånd

av nedsatt arbetsförmåga, som orsakats av sjukdom för vilken sjukpenning

utgetts och som fortfarande kvarstår efter det att sjukdomen upphört.

Saknar den försäkrade arbetsförmåga utges hel sjukpenning. Om arbets­

förmågan inte saknas helt men är nedsatt med minst tre fjärdedelar utges
tre Qärdedels sjukpenning. �r arbetsförmågan nedsatt i m indre grad men
med minst hälften utges halv sjukpenning. I annat fall utges en fjärdedels

sjukpenning.

Försäkringskassan får när det finns skäl till det kräva att läkarintyg ges

in för att styrka nedsättning av arbetsförmågan.

7 a § För att underlätta återgång till arbete i anslutn ing till ett sjukdoms­
fall får i stället för den sjukpenning som annars skulle ha utgetts enligt 7 §

andra stycket ersättning utges för den försäkrades merutgifter för resor till
och från arbetet.

' Prop. 1989/90:62, SfU12, rskr. 185.

' Lagen omtryckt 1982:120.

201

¬

background image

\

SFS 1990:157

Merutgifterna skall ha uppkommit på grund av att den forsäk

hälsotillstånd inte tillåter honom att utnyttja det färdsätt som han normalt

använder för sådana resor.

Ersättning för dag får utges med högst ett belopp som svarar mot hel

sjukpenning beräknad enligt 4 § första stycket på en sjukpenninggrundan­
de inkomst som uppgår till sju och en halv gånger basbeloppet.

Ersättning enligt d enna paragraf får utges endast med den försäkrades

samtycke.

I

9 §' En försäkrad kvinna har rätt till hav andeskapspenning, om havan­

deskap har satt ned hennes förmåga att utföra uppgifterna i sitt förvärvsar­
bete med minst en fjärdedel och hon inte kan omplaceras till annat mindre

ansträngande arbete enligt bestämmelserna i 12 § lagen (1978:410) om rätt

till ledighet för vård av barn, m. m.

En kvinna har även rätt till havandeskapspenning om hon inte får

sysselsättas i sit t förvärvsarbete på grund av en föreskrift om förbud mot
arbete under havandeskap, som har meddelats med stöd av 3 kap. 16 §
arbetsmiljölagen (1977:1 160), och hon inte kan omplaceras till annat
arbete enligt bestämmelserna i 12 § lage n om rätt till ledighet för vård av

barn, m.m.

Havandeskapspenning utges i fall som avses i första stycket för vaije dag

som nedsättningen består, dock tidigast från och med den sextionde dagen

före den beräknade tidpunkten för barnets födelse, och i fall som avses i

andra stycket för varje dag som förbudet gäller. Havandeskapspenning

utges längst till och med den elfte dagen före den beräknade tidpunkten för
barnets födelse.

Havandeskapspenning utges med belopp som motsvarar kvinnans sjuk­

penning enligt 4 §.

9 a §⬢' En kvinna som önskar erhålla havandeskapspenning skall göra
ansökan därom. Den allmänna försäkringskassan får påfordra att kvinnan

till stöd för sin rätt till havandeskapspenning inger utlåtande av sin arbets­

givare samt läkarutlåtande.

I beslutet om havandeskapspenning skall anges under vilken tid ersätt­

ning kan utges.

Vad i lag eller annan författning föreskrivs om sjukpenning gäller i fråga

om havandeskapspenning med undantag av bestämmelserna om ersätt­

ning för merutgifter i 7 a § o ch om karenstid i 11 §. Havandeskapspenning
utges inte i den mån kvinnan för samma tid uppbär sjukpenning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

2. �ldre föreskrifter i 3 kap. 7 § skall fortfarande gälla i fråga om

sjukpenning som avser tid före ikraftträdandet.

3. �ldre föreskrift i 3 kap. 9 § skall fortfarande gälla om det vid ikraft­

trädandet är mindre än 60 dagar kvar till den beräknade tidpunkten för
barnets födelse.

202

' Senaste lydelse 1985:83.

'Senaste lydelse 1985:83.

¬

background image

På regeringens vägnar

SFS 1990:157

INGELA THAL�0N

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt