SFS 1991:1040

911040.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1040 Lag

utkom frän trycket

001 ändring I lagen (1962:381) om allmän försäkring;

den 28 juni 1991

utfärdad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om

allmän försäkring^

dels att 2 kap. 11 § skall upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1 §, 3 kap. 7, 8, 9, 13 och 15 §§, 7 kap. 3 §, 11 kap, 2 och

3 §§, 16 kap. 1 § samt 20 kap. 3 och 10 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 2 kap. 14 §, 3 kap.

7 b § och 7 kap. 3 a §, en ny avdelning, åttonde avdelningen, och ett nytt
kapitel, 22 kap., samt närmast före 22 kap. nya rubriker av följande
lydelse.

1 kap.
1 § Den allmänna försäkringen består av sjukförsäkring, folkpensione­

ring och försäkring för tilläggspension.

Till sjukförsäkringen hör frågorom rehabilitering.
Till den allmänna försäkringen är anslutna frivillig sjukpenningförsäk­

ring och frivillig pensionsförsäkring.

2 kap.

14 § Bidrag till sådana arbetshjälpmedel som en förvärvsarbetande för­
säkrad behöver som ett led i sin reha bilitering utges enligt föreskrifter som

regeringen meddelar.

1768

3 kap.

7 §' Sjukpenning utges vid sjukdom som sätter ned den försäkrades
arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Med sjukdom jämställs ett tillstånd

' Prop. 1990/91: 141 och 1 81. SfU 16 och 18 , rskr. 303 och 372.

- L agen omtryckt 198 2: 120.

Senaste lydelse av 2 kap. 11 § 1990:1407.

' Senaste lydelse 1990:157.

¬

background image

av nedsatt arbetsförmåga, som orsakats av sjukdom för vilken sjukpenning

SFS 1991:1040

utgetts och som fortfarande kvarstår efter det att sjukdomen upphört.

Saknar den försäkrade arbetsförmåga utges hel sjukpenning. Om arbets­

förmågan inte saknas helt men är nedsatt med minst tre Qärded elar utges

tre fjärdedels sjukpenning. �r arbetsförmågan nedsatt i mindre grad men
med minst hälften utge s halv sj ukpenning. I annat fall utg es en fjärdedels

sjukpenning. En fjärdedels sjukpenning får dock under samma sjukperiod

utges för högst 365 dagar.

Försäkringskassan får när det finns skäl till de t kräva att läkarintyg ges

in för att styrka nedsättning av arbetsförmågan.

När en sjukperiod har pågått fyra vecko r skall den försäkrade ge in ett

läkarutlåtande till försäkringskassan, om kassan begär det. Ett sådant

läkarutlåtande skall innehålla uppg ift om behov et av rehabiliteri ng, pågå­
ende och planerad behandling eller rehabiliteringsåtgärd samt, om möjligt,

beräknad återstående sjukdomstid med nedsatt arbetsförmå ga.

För utgifter för läkarundersökning oc h utlåtande som föranleds av en

begäran enligt Qärde stycket lämnas ersättning i enlighet med vad r egering­

en eller, efter regeringens bemyndigand e, riksförsäkringsverket föreskri­

ver.

7 b § Sjukpenning enligt 7 § utges även när den försäkrade går miste om

förvärvsinkomst i samband med att han genomgår en behandling som

syftar till att förebygga sjukdom och nedsättning av arbets förmågan. Som

villkor gäller att behandlingen har ordinerats av läkare och ingår i en av
försäkringskassan godkänd behandlingsplan. Vidare förutsätts att den för­

säkrade för behandlingen behöver avstå från förvärvsarbete minst två

timmar under en dag och därvid går miste om minst en fjärdedel av sin

dagsinkomst.

Arbetsförmågan skall anses nedsatt i den mån den försäkrade på gru nd

av behandlingen är förhindrad att förvärvsarbeta.

8 §"" Vid bedömningen av om arbetsförmågan är fullständigt nedsatt

skall, om sjukdomen kan an tas vara kortvarig, särskilt beaktas om den

försäkrade på gru nd av sjukdomen är ur stånd att utföra sitt vanli ga eller

därmed jämförligt arbete. Om den försäkrade på grund av sjukdomen

behöver avstå från förvärvsarbete under minst en fjärdedel av sin normala

arbetstid en viss dag, skall hans arbetsförmåga anses nedsatt i minst

motsvarande mån den dagen.

Om sjukdomen kan antas b li långvarig eller den försäkrade bedöms inte

kunna återgå till sitt arbete, skall försäkringskassan undersöka om den

försäkrade efter sådan rehabiliterin gsåtgärd, som avses i 22 kap. 7 § , kan
försörja sig själv genom förvärvsarbete om arbetsförhållandena ändras
eller om annat lämpligt arbete erhålls. Därvid skall beaktas vad som

rimligen kan begäras av honom med hänsyn till sjukdomen, hans utbild­
ning och tidigare verksamhet samt ålder, bosättningsförhållanden och

andra sådana omständigheter.

Om den försäkrade uppbär förtidspension eller särskil d efterlevande­

pension enligt denna lag, skall vid prövning av den försäkrades rätt till

⬢* Senaste lydelse i 988:881.

j

¬

background image

SFS 1991:1040

sjukpenning bedömningen av hans arbetsförmåga ske med bortseende från
den nedsättning av förmågan eller möjligheten att bereda sig inkomst
genom arbete som ligger till grund för utgående pension.

Som sjukperiod anses tid, under vilken en försäkrad i oa vbruten följd

lider av sjukdom som avses i 7 §.

9

En försäkrad kvinna har rätt till havandeskapspenning, om havande­

skap har satt ned hennes förmåga att utföra uppgifterna i sitt förvärvsarbe­

te med minst en fjärdedel och hon inte kan o mplaceras till annat mindre

ansträngande arbete enligt bestämmelserna i 12 § lagen (1978:410) om rätt

till ledighet för vård av barn, m. m.

En kvinna har även rätt till havandeskapspenning om hon inte får

sysselsättas i sitt förvärvsarbete på grund av en föreskrift om förbud mot
arbete under havandeskap, som har meddelats med stöd av 4 kap. 6 §
arbetsmiljölagen (1977:1160), och hon inte kan omplaceras till annat
arbete enligt bestämmelserna i 12 § lagen om rätt till ledighet för vård av

barn, m. m.

Havandeskapspenning utges i fall som avses i första stycket för varje dag

som nedsättningen består, dock tidigast från och med den sextionde dagen

före den beräknade tidpunkten för barnets födelse, och i fall som avses i

andra stycket för varje dag som förbudet gäller. Havandeskapspenning

utges längst till och med den el fte dagen före den beräknade tidpunkten för
barnets födelse.

Havandeskapspenning utges med belopp som motsvarar kvinnans sjuk­

penning enligt 4 §.

1770

13 §'^ Frågor om förmåner enligt detta kapitel prövas av den allmänna

försäkringskassa hos vilken den försäkrade är inskriven eller skulle ha varit
inskriven, om han uppfyllt åldersvillkoret i 1 kap. 4 §. Denn a försäkrings­
kassa får dock uppdra åt en annan försäkringskassa att pröva sådana frågor
med un dantag av frågor som avses i 5 §.

Bestämmelserna i 2 kap. 13 § ti llämpas även i fråga om sjukpenning.

Vid tillämpning av 2 kap, 13 § andra stycket skall hänsyn inte tas till

särskild sjukpenning enligt lagen (1977:265) om statligt personskade­
skydd.

Bestämmelserna i 3, 5 och 8 §§ i fråga om förtidspension tillämpas även

där den försäkrade skulle ha erhållit sådan pension, om han varit svensk

medborgare.

Har en försäkrad, utan att bestämmelserna i 3 kap. 3 § är tillämpliga,

efter ingången av den månad då han uppnådde sextiofem års ålder, erhållit
sjukpenning under etthundraåttio dagar, får den allmänna försäkringskas­
san besluta att sjukpenning inte längre skall utgå.

15 §' Sjukpenning utgår ej för tid då den försäkrade

a) fullgör värnpliktstjänstgöring eller vapenfri tjänst, om tjänstgöringen

inte avser grundutbildning eller därtill omedelbart anslutande repetitions­
utbildning;

' Senaste lydelse 1990:157.

'' Senaste lydelse 1983; 1064.

' Senaste lydelse 1991:470.

¬

background image

b) är intagen i sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med

SFS 1991:1040

särskilda bestämmelser om vård av unga med stöd av 3 § sagda lag;

c) är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt;
d) i annat fall än under b) eller c) sagts av annan orsak än sjukdom tagits

om hand på det allmännas bekostnad;

e) vistas utomlands i an nat fall än då den försäkrade insjuknar medan

han utför arbete som ett led i en här i riket bedriven verksamhet eller som

sjöman anställd på svenskt handelsfartyg eller under sjukdom eller i fall

som avses i 7 b § reser till utlandet med försäkringskassans medgivande.

För varje dag då en försäkrad bereds vård i ett sådant hem för vård eller

boende eller familjehem enligt socialtjänstlagen (1980:620) som ger vård

och behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika, skall sjukpen­

ningen på begäran av den som svarar för vårdkostnaderna minskas på det

sätt som framgår av 4 § andra stycket. Det belopp som sjukpenningen

minskas med skall betalas ut till den på vars begäran minskningen har

gjorts.

Utan hinder av första stycket utgår sjukpenning till försäkrad-som avses

under c) vid sjukdom som inträffar under tid då han får vistas utom anstalt

och därvid bereds tillfälle att förvärvsarbeta.

7 kap.

3 § Vid bedömande i vad mån arbetsförmågan är nedsatt skall beaktas

den försäkrades förmåga att vid den nedsättning av prestationsförmågan,

varom är fråga, bereda sig inkomst genom sådant arbete, som motsvarar

hans krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras av honom med
hänsyn till hans utbildning och tidigare verksamhet samt ålder, bosätt­
ningsförhållanden och därmed jämförliga omständigheter. Bedömningen

skall göras efter samma grunder oavsett arten av den föreliggande nedsätt-

ningen av prestationsförmågan. I fråga om försäkrad som fyllt sextio år

skall bedömningen främst avse hans förmåga och möjlighet att bereda sig
fortsatt inkomst genom sådant arbete som han tidigare utfört eller genom
annat för honom tillgängligt lämpligt arbete. Med inkomst av arbete lik­

ställs i skälig omfattning värdet av hushållsarbete i hemmet.

�r den försäkrade föremål för åtgärd av beskaffenhet, som anges i 2 2

kap. 7 §, skall arbetsförmågan under tiden för åtgärden anses nedsatt i de n

mån den försäkrade på grund av åtgärden är hindrad att utföra förvärvsar­
bete.

3 a § En försäkrad som uppbär hel ålderspension enligt denna lag har

inte rätt till förtidspension. En försäkrad som uppbär halv ålderspension

enligt denna lag har inte rätt till hel förtidspension eller två tredjedelar av

hel förtidspension.

11 kap.

2

Med inkomst av anställning avses lön eller annan ersättning i pengar

eller andra skattepliktiga förmåner, som en försäkrad har fått såsom ar-

" S enaste lydelse 1991:689.

\11\

¬

background image

SFS 1991:1040

1772

betstagare i allmän eller ensk ild tjänst. Me d lön likställs kostnadsersätt­
ning som inte enligt 10 § uppbördslagen (1953:272) undantas vid beräk­

ning av preliminär A-ska tt. Till sådan inkomst räknas do ck inte frän en

och samme arbetsgivare utgiven lön som unde r ett år ej uppgått till 1000

kronor. Till sådan inkoms t räknas inte heller intäkt som avse s i 32 § 1

mom. första stycket h och i kom munalskattelagen (1928:370) eller sådan

ersättning som enligt 1 § första stycket 2�6 lagen (1990:659) om särskild

löneskatt på viss a förvärvsinkomster utgör und erlag f�r nämnda skatt. I
fråga om arbete som har utförts utomland s bortses vid beräkningen av

pensionsgrundande inkomst från sådana lönetillägg som betingas av ökade

levnadskostnader och andra särskilda förhållanden i sysselsättningslandet.

Såsom inkomst av anställning anses även

a) sjukpenning och rehabilite ringspenning enligt denna lag s amt sjuk­

penning enligt lagen (1976:380) om arbetss kadeförsäkring eller motsva­
rande ersättning som utgår enligt annan författning eller på grund av
regeringens förordnande, i den mån ersättningen träder i stället f�r försäk-
rads inkomst såsom arbetstagare i allmän eller enskild tjänst,

b) föräldrapenningförmåner,

c) vårdbidrag enligt 9 kap. 4 §, i den mån bidraget inte är ersättning för

merkostnader,

d) dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa,
e) kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973:371) om kontant

arbetsmarknadsstöd,

O utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad

rehabilitering i form av dagpenning,

g) korttidsstudiestöd, vuxenstudiebidrag och utbildningsarvode enligt

studiestödslagen (1973:349),

h) delpension enligt lagarna (1975:380) och (1979:84) om delpensions-

försäkring,

i) dagpenning till värnpliktiga och vapenfria tjänstepliktiga under repe­

titionsutbildning, frivilliga som genomgår utbildning under krigsförbands-

övning eller särsk ild övning inom värnpliktsutbildningen, läkare unde r
försvarsmedicinsk tjänstgöring samt civilförsvarspliktiga,

j) utbildningsbidrag f�r doktorander,

k) timersättning vid grundutbildning för vuxna (grundvux), vid v uxen­

utbildning för psykiskt utvecklingsstörda (särvux) och vid gr undläggande

svenskundervisning för invandrare,

1) livränta enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller

motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av sagda lag,

m) från Sveriges författarfond och konstn ärsnämnden utgående bidrag

som ej är att hänföra till inkomst av annat förvärvsarbete enligt 3 §, i d en

mån regeringen så förordnar,

n) statsbidrag till arbetsl ösa som tillskott till deras försö rjning när de

startar egen rörelse,

o) värdet av vad den försäkrade tillgodoförs som följd av att en arbetsgi­

vare lämnar sådant bidrag som likställs med lön enli gt 2 kap. 3 § andra

stycket lagen (1981:691) om socialavgifter,

p) ersättning enlig t lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för

närståendevård,

q) tillfälliga förvärvs inkomster av verksamhet som inte bedrivs själv­

ständigt,

¬

background image

r) ersättning som en allmän försäkringskassa utger enligt 20 § lagen

SFS 1991:1040

(1991:1047) om sjuklön.

I fråga om ersättning i pengar eller andra skattepliktiga förmåner för

utfört arbete i annan form än pension samt i fråga om ersättning till
idrottsutövare från visst slag av ideell förening gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i 3 kap. 2 § andra stycket.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall hänsyn tas till lön eller

annan ersättning, som den försäkrade har fött från en arbetsgivare, som är
bosatt utom riket eller är utländsk juridisk person, endast i fall då den
försäkrade sysselsatts här i riket och överenskommelse inte träffats enligt 3
kap. 2 a § eller då han tjänstgjort som sjöman ombord på svenskt handels­
fartyg. Vad som sägs här skall inte gälla beträffande lön till svenska
medborgare, om svenska staten eller, där lönen härrör från utländsk juri­
disk person, en svens k juridisk person, som äger ett bestämmande infly­
tande över den utländska jurid iska personen, enligt av riksförsäkringsver­

ket godtagen förbindelse har att svara för tilläggspensionsavgiften.

Hänsyn skall ej heller tas till lön eller annan ersättning från främmande

makts beskickning eller lönade konsulat här i riket el ler från arbetsgivare,

som tillhör sådan beskickning eller sådant konsulat och som inte är svensk

medborgare. Vad som sägs här ska ll inte gälla beträffa nde lön till sve nsk
medborgare eller till den som utan att vara svensk medborgare är bosatt i

riket, om en utlän dsk beskickning här i riket enlig t av riksförsäkringsver­

ket godtagen förbindelse har att svara för tilläggspensionsavgiften.

Den som åtagit sig förbindelse enligt tredje eller fjärde stycket skall

anses såsom arbetsgivare.

3

Mtd inkomst av annat förvärvsarbete awsQS

a) inkomst av aktiv näringsverksamhet här i riket;

b) tillfälliga förvärvsinkomster av självständigt bedriven verksamhet;
c) ersättning för arbete för någon annans räkning i pengar eller andra

skattepliktiga förmåner;

d) sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt denna lag samt sjuk­

penning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsva­
rande ersättning som utgår enligt annan författning eller på grund av
regeringens förordnande, i den mån ersättningen träder i stället för in­

komst som ovan nämnts samt

e) ersättning som utgör skattepliktig inkomst av tjänst enligt

kommunalskattelagen (1928:370) och som, utan att anställnin gsförhållan­

de förelegat, utbetalats av fysisk person bosatt utomlands eller utländsk
juridisk person;

allt i den mån inkomsten inte enligt 2 § är a tt hänföra till inkomst av

anställning.

Har inkomst som avs es i först a stycket a) eller b) inte uppgå tt till 1 000

kronor för år, tas den inte i beräknin g. Ej hel ler tas sådan ersättning so m

avses i första sty cket c) i beräkn ing, om ersätt ningen från den, för vilken
arbetet utförts, under året inte uppgått till 1000 kronor. Intäkt som avses i

32 § 1 mom. för sta stycket h och i kommu nalskattelagen (1928:370) eller

sådan ersättning enligt gruppsjukförsäkring eller trygghetsförsäkring vid

''Senaste lydelse 1991:689.

1773

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt