SFS 1992:1702

921702.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1702 Lag

Utkom från trycket

om äedring 5 lagcii (1962:381) om allmän försäkring;

den 30 december 1992

utfärdad den 21 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 1,4, 4b, 7, 7b, 8, 9a, 10-

10c och 16 §§, 4 k ap. 6 och 14 §§, 6 kap . 1, 2 och 4 §§, 7 k ap. 1, 2, 3a och
4 §§, 8 kap. 6 och 7 §§, 11 kap. 6 §, 12 ka p. 1 och 4 §§, 13 kap. 1 §, 21 kap.

1 § samt 22 kap. 8 § lagen (1962:381) om allmän försäkring^ samt punk­
ten 11 av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(1988:881) om ändring i nä mnda lag skall ha följande lydelse.

' Prop. 1992/93:31, bet. 1992/93; SfU9, rskr. 1992/93:157

3980

' Lagen omtryckt 1982:120.

¬

background image

3 kap.

SFS 1992:1702

1

Hos allmän försäkringskassa inskriven försälcrad äger enligt vad

nedan sägs rätt till sjukpenning, om hans sjukpenninggrundande inkomst
uppgår till minst sextusen kronor.

Villkoret om inskrivning hos försäkringskassan för rätt till sjukpenning

anses uppfyllt om det har berott på åldersregeln i 1 kap. 4 § att villkoret
inte har kunnat uppfyllas.

Rätt till sjukpenning enligt detta kapitel föreligger inte på grundval av

anställningsförmåner för tid som ingår i en sjuklöneperiod, under vilken
den försäkrades arbetsgivare har att svara för sjuklön enligt lagen

(1991:1047) om sjuklön.

4

För dagar i en sjukperiod gäller, om inte annat följer av 10�10 b §§,

1. att sjukpenning inte utges för den första dagen,

2. att hel sjukpenning för de två följande dagarna utgör för dag 65

procent av den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten, delad med

365,

3. att hel sjukpenning för tid därefter till och med den trehundrasextio-

femte dagen utgör för dag 80 procent av den fastställda sjukpenninggrun­

dande inkomsten, delad med 365, och

4. att hel sjukpenning för tid därefter utgör för dag 70 procent av den

sjukpenninggrundande inkomsten, delad med 365. Sjukpenningen avrun­
das till närmaste hela krontal.

Om den försäkrade av arbetsgivaren erhåller lön under sjukdom för

samma tid som sjukp enningen avser, skall sjukpenning som utges till och

med den nittionde dagen i sjukperioden minskas med det belopp som
lönen under sjukdom överstiger 10 procent av vad den försäkrade skulle
ha fått i lön om han varit i arbete och sjukpenning som utges för tid

därefter minskas med hela lönen under sjukdom. Till den del lönen under
sjukdom utges i förhållande till lön i arbete som för år räknat överstiger
den högsta sjukpenninggrundande inkomst som kan beräknas enligt 2 §
skall minskning dock endast ske med belopp som överstiger 75 procent av
lönen i arbete när sjukpenning utges med den procentandel som anges i

första stycket 2, 90 procent av lönen i arbete när sjukpenning utges från

och med den fjärde till och med den nitt ionde dagen med den procentan­
del som anges i första stycket 3, 80 procent av lönen i arbet e när sjukpen­

ning utges från och med den nittioförsta till o ch med den trehundrasextio-

femte dagen med den procentandel som anges i första stycket 3 och 70

procent av lönen i arbete för tid därefter när sjukpenning utges med den
procentandel som anges i första stycket 4.

Vid tillämpning av bestämmelserna i andra stycket skall ersättning som

utges på grund av förmån av fri gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt

grunder som fastställs i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudor­
ganisationer anses som lön under sjukdom från arbet sgivare.

Om den försäkrade gått miste om sjukpenning till följd av bestämmel­

serna i första stycket I eller 1 0 a § första stycket 1 för sammanlagt tio dagar

Senaste lydelse 1991:1977. �ndringen innebär att fjärde stycket upphävs.

Senaste lydelse 1991:1639.

3981

¬

background image

⬢⬢ ⬢ < il

SFS 1992:1702

under de senaste tolv månaderna utges sjukpenning for dag som avses i

första stycket 1 med 65 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten,
delad med 365.

Det belopp varmed minskning skall göras avrundas till närmast lägre

hela krontal. Avräkning skall i första hand göras vid utbetalning av sjuk­
penning som avser samma tid som den lön under sjukdom som föranlett
minskningen men får också göras vid närmast följande utbetalning av

sjukpenning.

4 b

Den allmänna försäkringskassan kan efter skriftlig ansökan av den

försäkrade besluta att hel sjukpenning för dag skall utges med 80 procent

av den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst delad med 365 eller,

vid sjukpenningberäkning enligt 10 a §, med motsvarande arbetstidsfak­

tor, även för dag som avses i 4 § första stycket 1 och 2 och 10 a § första

stycket I och 2. Ett sådant beslut får meddelas endast om den försäkrade
lider av sjukdom som kan antas medföra ett större antal sjukperioder med

rätt till sjukpenning under en tolvmånadersperiod.

Ett beslut enligt första stycket gäller från och med den kalendermånad

då ansökan gjordes hos försäkringskassan, om inte annat sägs i beslutet.
Beslutet skall gälla för viss tid som anges i beslutet eller, om det finns

särskilda skäl, tills vidare. Beslutet skall upphävas om villkoret enligt

första stycket andra meningen inte längre är uppfyllt.

En försäkrad som har gjort ansökan enligt första stycket är skyldig att

genomgå undersökning av läkare eller tandläkare och att ge in utlåtande
över undersökningen, om försäkringskassan finner att det behövs för ären­

dets bedömning. För den försäkrades utgifter för undersökningen och för

utlåtande över undersökningen lämnas ersättning i enlighet med vad rege­

ringen förordnar.

3982

7

Sjukpenning utges vid sjukdom som sätter ned den försäkrades

arbetsförmåga med minst en fjärdedel. Med sjukdom jämställs ett tillstånd
av nedsatt arbetsförmåga, som orsakats av sjukdom för vilken sjukpenning

utgetts och som fortfarande kvarstår efter det att sjukdomen upphört.

Saknar den försäkrade arbetsförmåga utges hel sjukpenning. Om arbets-

mågan inte saknas helt men är nedsatt med minst tre Qärdedelar utges tre

fjärdedels sjukpenning. �r arbetsförmågan nedsatt i mindre grad men med

minst hälften utges halv sjukpenning. I annat fall utges en Qärdedels

sjukpenning.

Försäkringskassan får när det finns skäl till det kräva att läkarintyg ges

in för att styrka nedsättning av arbetsförmågan.

När en sjukperiod har pågått fyra veckor skall den försäkrade ge in ett

läkarutlåtande till försäkringskassan, om kassan begär det. Ett sådant
läkarutlåtande skall innehålla uppgift om behovet av rehabilitering, pågå­
ende och planerad behandling eller rehabiliteringsåtgärd samt, om möjligt,

beräknad återstående sjukdomstid med nedsatt arbetsförmåga.

För utgifter för läkarundersökning och utlåtande som föranleds av en

begäran enligt Qärde stycket lämnas ersättning i enlighet med vad regering­

en eller, efter regeringens bemyndigande. Riksförsäkringsverket föreslcri-

ver.

- Senaste lydelse 1990; 1516.

'' Senaste lydelse 1991:1040.

¬

background image

7 b §' Sjukpenning enligt 7 § utges även när den försäkrade genomgår en

SFS 1992:1702

medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering som syftar till att
förebygga sjukdom eller att förkorta sjukdomstid eller att helt eller delvis
förebygga eller häva nedsättning av arbetsförmågan. Som villkor gäller att
behandlingen eller rehabiliteringen har ordinerats av läkare och ingår i en

av försäkringskassan godkänd plan.

Arbetsförmågan skall anses nedsatt i den mån den försäkrade på grund

av behandlingen eller rehabiliteringen är förhindrad att förvärvsarbeta.

Sjukpenning enligt denna paragraf utg es med 80 procent av den försäk­

rades sjukpenninggrundande inkomst delad med 365 eller, vid sjukpen­
ningberäkning enligt 10 a §, med motsvarande arbetstidsfaktor även för

dag som avses i 4 § första stycket 1 och 2 och 10 a § första stycket 1 och 2.

8

Vid bedömningen av om arbetsförmågan är fullständigt nedsatt

skall, om sjukdomen kan a ntas vara kortvarig, särskilt beaktas om den

försäkrade på grund av sjukdomen är ur stånd att utföra sitt vanliga eller

därmed jämförligt arbete. Om den försäkrade på grund av sjukdomen

behöver avstå från förvärvsarbete under minst en fjärdedel av sin normala

arbetstid en viss dag, skall hans arbetsförmåga anses nedsatt i minst

motsvarande mån den dagen. Vid prövning av den försäkrades rätt till

sjukpenning för tid under vilken han annars skulle ha uppburit föräldra­

penning, skall arbetsförmågan anses nedsatt endast i den utsträckning som
den försäkrades förmåga att vårda barnet är nedsatt på grund av sjukdo­
men.

Om sjukdomen kan antas bli långvarig eller den försäkrade bedöms inte

kunna återgå till sitt arbete, skall försäkringskassan undersöka om den
försäkrade efter sådan åtgärd, som avses i 7 b § eller 22 kap. 7 §, kan
försörja sig själv genom förvärvsarbete om arbetsförhållandena ändras

eller om annat lämpligt arbete erhålls. Därvid skall beaktas vad som

rimligen kan begäras av honom med hänsyn till sjukdomen, hans utbild­
ning och tidigare verksamhet samt ålder, bosättningsförhållanden och

andra sådana omständigheter.

Om den försäkrade uppbär förtidspension eller särskild efterlevande­

pension enligt denn a lag, skall vid prövning av den försäkrades rätt till

sjukpenning bedömningen av hans arbetsförmåga ske med bortseende från
den nedsättning av förmågan eller möjligheten att bereda sig inkomst
genom arbete som ligger till grund för utgående pension.

Som sjukpe riod anses tid, under vilken en försäkrad i oavbruten följd

lider av sjukdom som avse s i 7 § eller har rätt till sjukpenning enligt 7 b §
eller rehabiliteringspenning enligt 22 kap. 7 §. Uppkommer för den försäk­

rade rätt till sjukpenning enligt kapitlet i omedelbar anslutning till en

sjuklöneperiod enligt lagen (1991:1047) om sjuklön, skall sjukperioden
enligt denna lag anses omfatta också sjuklöneperioden.

Om en sjukperiod böljar inom fem dagar från det en tidigare sjukperiod

avslutats skall bestämmelserna i 4 och 10 a §§ tillämpas som om den
senare sjukperioden utgör en fortsättning på den tidigare sjukperioden.

' Senaste lydelse 1991:1976.

' Senaste lydelse 1992:275.

3983

¬

background image

-

4.v><r- -

SFS 1992:1702

9 a

En kvinna som önskar erhålla havandeskapspenning skall göra

ansökan därom. Den allmänna försäkringskassan får påfordra att kvinnan
till stöd för sin rätt till havandeskapspenning inger utlåtande av sin arbets­
givare samt läkarutlåtande.

I beslutet om havandeskapspenning skall anges under vilken tid ersätt­

ning kan utges.

Vad i lag eller annan författning föreskrivs om sjukpenning gäller i fråga

om havandeskapspenning med undantag av bestämmelserna om ersätt­

ning för merutgifter i 7 a § och om karenstid i 11 §. Vi dare skall havande­

skapspenningen, med avvikelse från vad som anges i 4 § första stycket och

10 a §, utges med 65 procent även för den första dagen. Havandeskapspen­
ning utges inte i den mån kvinnan för samma tid uppbär sjukpenning eller

sjuklön eller annan ersättning enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.

10

För de första 14 dagarna i sjukperioden utges sjukpenning som

svarar mot sjukpenninggrundande inkomst av anställning endast under

förutsättning att den försäkrade skulle ha utfört förvärvsarbete om han

inte hade varit sjuk. För en försäkrad som avses i 5 § tredje stycket 1 eller
sjätte stycket skall vad som har sagts nu gälla även för tid efter de första 14
dagarna av sjukperioden. För sjukpenningen skall 10a och 10 b §§ tilläm­
pas.

Med tid för förvärvsarbete enligt första stycket jämställs
1. ledighet för semester, dock inte om den försäkrade uppbär semester­

lön enligt semesterlagen (1977; 480) och, enligt 15 § samma lag, kan begära
att dag då han är oförmögen till arbete på grund av sjukdom inte räknas
som semesterdag,

2. ledighet under studietid för vilken oavkortade löneförmåner utges,

3. ledighet under tid då den försäkrade genomgår sådan utbildning eller

undervisning som anges i 5 § tredje stycket 2 eller uppbär korttidsstudie­

stöd enligt studiestödslagen (1973:349), och

4. ledighet för ferier eller för motsvarande uppehåll för lärare som är

anställda inom utbildningsväsendet.

10 a §" Om den försäkrades sjukpenning i fall som avses i 10 § svarar

mot sjukpenninggrundande inkomst av enbart anställning, gäller för dagar
i sjukperioden som den försäkrade skulle ha utfört förvärvsarbete om han

inte hade varit sjuk

1. att sjukpenning inte utges för den första dagen,
2. att hel sjukpenning för de två följande dagarna utgör 65 procent av

den sjukpenninggrundande inkomsten och beräknas enligt andra och tred­
je styckena, och

3. att hel sjukpenning för tid därefter utgör 80 procent av den sjukpen­

ninggrundande inkomsten och beräknas enligt andra och tredje styckena.

Skall sjukpenning utges för endast en dag skall till grund för beräkningen

läggas det tal som erhålls när angiven procentandel av den sjukpenning­
grundande inkomsten delas med årsarbetstiden. Talet avrundas till när-

3984

'' Senaste lydelse 1991:1048.

Senaste lydelse 1991:1048. �ndringen inneb är bl.a. att andra stycket up phävs.

" Senaste lydelse 1990:1516. �ndringen innebär bl. a. att fjärde och femte styckena

upphävs.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt