SFS 1996:1542 Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete / SFS 1996:1542 Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
SFS 1996_1542 Lag om ändring i lagen (1962_381) om allmän försäkring

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2886

SFS 1996:1542
Utkom från trycket
den 30 december 1996

Lag
om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;

utfärdad den 19 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 7 § lagen (1962:381) om

allmän försäkring2 skall ha följande lydelse.

3 kap.

7 §3 Sjukpenning utges vid sjukdom som sätter ned den försäkrades ar-
betsförmåga med minst en fjärdedel. Vid bedömningen av om sjukdom

föreligger skall bortses från arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala
och liknande förhållanden. Med sjukdom jämställs ett tillstånd av nedsatt
arbetsförmåga, som orsakats av sjukdom för vilken sjukpenning utgetts och
som fortfarande kvarstår efter det att sjukdomen upphört.

Saknar den försäkrade arbetsförmåga utges hel sjukpenning. Om arbets-

förmågan inte saknas helt men är nedsatt med minst tre fjärdedelar utges tre
fjärdedels sjukpenning. �r arbetsförmågan nedsatt i mindre grad men med
minst hälften utges halv sjukpenning. I annat fall utges en fjärdedels sjuk-
penning.

Vid bedömningen av om arbetsförmågan är fullständigt nedsatt skall, om

den försäkrade kan antas kunna återgå till sitt vanliga arbete, särskilt beak-
tas om den försäkrade på grund av sjukdomen är ur stånd att utföra sitt
vanliga eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder den
anställde. Om den försäkrade på grund av sjukdomen behöver avstå från
förvärvsarbete under minst en fjärdedel av sin normala arbetstid en viss
dag, skall hans arbetsförmåga anses nedsatt i minst motsvarande mån den
dagen.

Om den försäkrade inte kan antas kunna återgå till sitt vanliga arbete el-

ler till annat arbete hos arbetsgivaren, skall vid bedömningen av arbetsför-
mågans nedsättning särskilt beaktas om den försäkrade kan försörja sig ge-
nom sådant arbete efter åtgärd som avses i 7 b § eller 22 kap.

Om det efter prövning enligt fjärde stycket bedöms att den försäkrade

inte kan återgå till arbete hos arbetsgivaren eller försörja sig själv genom
annat förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden,
skall vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning särskilt beaktas om
den försäkrade efter åtgärd som avses i 7 b § eller 22 kap. kan försörja sig

själv genom sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på ar-

betsmarknaden, eller genom annat lämpligt arbete som är tillgängligt för
den försäkrade.

1

Prop. 1996/97:28, bet. 1996/97:SfU6, rskr. 1996/97:125.

2

Lagen omtryckt 1982:120.

3

Senaste lydelse 1995:508.

background image

Om det finns särskilda skäl för det får vid bedömningen av arbetsförmå-

gans nedsättning beaktas den försäkrades ålder samt den försäkrades bo-
sättningsförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet och andra liknande
omständigheter. Bedömningen av arbetsförmågans nedsättning enligt fjärde
och femte styckena skall göras i förhållande till högst ett heltidsarbete.

Vid prövning av den försäkrades rätt till sjukpenning för tid under vilken

han annars skulle ha uppburit föräldrapenning, skall arbetsförmågan anses
nedsatt endast i den utsträckning som den försäkrades förmåga att vårda
barnet är nedsatt på grund av sjukdomen.

Om den försäkrade uppbär förtidspension eller särskild efterlevandepen-

sion enligt denna lag, skall vid prövning av den försäkrades rätt till sjuk-
penning bedömningen av hans arbetsförmåga ske med bortseende från den
nedsättning av förmågan eller möjligheten att bereda sig inkomst genom
arbete som ligger till grund för utgående pension.

SFS 1996:1542

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 men skall inte tillämpas i frå-

ga om ersättning som avser tid dessförinnan.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Mona Wildig

(Socialdepartementet)

2887

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt