SFS 2018:1474 Lag om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner / SFS 2018:1474 Lag om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
SFS2018-1474.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan

vid gränsöverskridande fusioner

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (2008:9) om arbetstagares
medverkan vid gränsöverskridande fusioner ska ha följande lydelse.

4 §2 I denna lag avses med

� fusion: en sammanslagning av två eller flera företag som innebär att ett

företag övertar ett eller flera andra företags tillgångar och skulder och att det
eller de sistnämnda företagen upplöses utan likvidation,

� företag: ett sådant företag som avses i artikel 119.1 i Europaparla-

mentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa
aspekter av bolagsrätt, i den ursprungliga lydelsen,

� gränsöverskridande fusion: en fusion mellan företag i olika stater inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

� EES-stater: staterna i Europeiska unionen samt de övriga stater som

omfattas av EES-avtalet,

� övertagande företag: det företag som blir resultatet av en fusion,
� deltagande företag: de företag som direkt deltar i en fusion,
� dotterföretag: ett företag som ett annat företag utövar ett bestämmande

inflytande över i enlighet med 13�16 §§ lagen (2011:427) om europeiska
företagsråd,

� berörda dotterföretag eller berörda filialer: dotterföretag eller filialer

till ett deltagande företag som föreslås bli dotterföretag eller filialer till ett
övertagande företag, och

� medverkan: det arbetstagarinflytande som utövas genom rätten att
a) välja eller på annat sätt utse några av ledamöterna i ett företags styrelse,

annat förvaltningsorgan eller tillsynsorgan, eller

b) föreslå eller avvisa några eller alla ledamöter i ett företags styrelse,

annat förvaltningsorgan eller tillsynsorgan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:214, bet. 2017/18:AU14, rskr. 2017/18:428.

2 Senaste lydelse 2011:431.

SFS

2018:1474

Publicerad
den

10 juli 2018

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt