SFS 2011:431 Lag om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner / SFS 2011:431 Lag om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
110431.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares
medverkan vid gränsöverskridande fusioner;

utfärdad den 20 april 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 och 46 §§ lagen (2008:9) om

arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner ska ha följande
lydelse.

4 §

I denna lag avses med

� fusion: en sammanslagning av två eller flera företag som innebär att ett

företag övertar ett eller flera andra företags tillgångar och skulder och att det
eller de sistnämnda företagen upplöses utan likvidation,

� företag: ett sådant företag som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskri-
dande fusioner av bolag med begränsat ansvar

2,

� gränsöverskridande fusion: en fusion mellan företag i olika stater inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

� EES-stater: staterna i Europeiska unionen samt de övriga stater som om-

fattas av EES-avtalet,

� övertagande företag: det företag som blir resultatet av en fusion,
� deltagande företag: de företag som direkt deltar i en fusion,
� dotterföretag: ett företag som ett annat företag utövar ett bestämmande

inflytande över i enlighet med 13�16 §§ lagen (2011:427) om europeiska fö-
retagsråd,

� berörda dotterföretag eller berörda filialer: dotterföretag eller filialer

till ett deltagande företag som föreslås bli dotterföretag eller filialer till ett
övertagande företag, och

� medverkan: det arbetstagarinflytande som utövas genom rätten att
a) välja eller på annat sätt utse några av ledamöterna i ett företags styrelse,

annat förvaltningsorgan eller tillsynsorgan, eller

b) föreslå eller avvisa några eller alla ledamöter i ett företags styrelse, an-

nat förvaltningsorgan eller tillsynsorgan.

46 §

Mål om tillämpningen av denna lag ska, i den mån tvisten avser för-

hållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, handläggas enligt lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister. I ett sådant fall ska Arbetsdomsto-
len vara första domstol.

1 Prop. 2010/11:60, bet. 2010/11:AU6, rskr. 2010/11:224.

2 EUT L 310, 25.11.2005, s. 1 (Celex 32005L0056).

SFS 2011:431

Utkom från trycket
den 3 maj 2011

background image

2

SFS 2011:431

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Vid tillämpningen av lagen om rättegången i arbetstvister ska det som

sägs där om arbetsgivare gälla även för övertagande företag och deltagande
företag samt det som sägs om arbetstagarorganisation gälla även för arbets-
tagarnas förhandlingsdelegation. Det som sägs där om kollektivavtal ska gäl-
la även för sådana avtal som avses i denna lag.

Mål om tillåtligheten av tystnadsplikt ska handläggas skyndsamt.

Denna lag träder i kraft den 6 juni 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt