SFS 2012:854 Lag om uthyrning av arbetstagare

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare / SFS 2012:854 Lag om uthyrning av arbetstagare
120854.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om uthyrning av arbetstagare;

utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag gäller arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i

syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll
och ledning.

2 §

Ett avtal som innebär att arbetstagares rättigheter enligt denna lag

inskränks är ogiltigt i den delen, om inte något annat följer av 3 §.

3 §

Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central

arbetstagarorganisation får avvikelser göras från 6 §, under förutsättning att
avtalet respekterar det övergripande skydd för arbetstagare som avses i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november
2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag

3.

4 §

Ett bemanningsföretag som är bundet av ett kollektivavtal enligt 3 § får

tillämpa avtalet även på en arbetstagare som inte är medlem av den avtals-
slutande arbetstagarorganisationen. Detta gäller under förutsättning att
arbetstagaren sysselsätts i sådant arbete som avses med avtalet och inte
omfattas av något annat tillämpligt kollektivavtal.

Definitioner

5 §

I denna lag avses med

1. bemanningsföretag: en fysisk eller juridisk person som har arbetstagare

anställda i syfte att hyra ut dessa till kundföretag för arbete under kundföre-
tagets kontroll och ledning,

1 Prop. 2011/12:178, bet. 2012/13:AU5, rskr. 2012/13:53.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008
om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, EUT L 327, 5.12.2008, s. 9 (Celex
32008L0104).

3 EUT L 327, 5.12.2008, s. 9 (Celex 32008L0104).

SFS 2012:854

Utkom från trycket
den 14 december 2012

background image

2

SFS 2012:854

2. kundföretag: en fysisk eller juridisk person för vilken och under vars

kontroll och ledning arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag arbetar,
och

3. grundläggande arbets- och anställningsvillkor: villkor som fastställts i

kollektivavtal eller andra bindande generella bestämmelser som gäller hos
kundföretaget och som avser

a) arbetstidens längd, övertid, raster, vilotid, nattarbete, semester eller

helgdagar,

b) lön,
c) skydd för barn och ungdomar, gravida, nyblivna mödrar och ammande

kvinnor, eller

d) skydd mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funk-
tionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Skyldigheter för bemanningsföretag

Likabehandling

6 § Ett bemanningsföretag ska, under den tid en arbetstagares uppdrag i
kundföretaget varar, tillförsäkra arbetstagaren minst de grundläggande
arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om han eller hon hade
anställts direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete.

7 §

Kravet på likabehandling i 6 § gäller inte arbetstagare som är anställda

med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning.

8 §

Kravet på likabehandling i 6 § i fråga om lön gäller inte arbetstagare

som har en tillsvidareanställning och får lön mellan uthyrningsuppdragen.

�vriga skyldigheter för bemanningsföretag

9 §

Ett bemanningsföretag får inte genom villkor i avtal eller på något

annat sätt hindra en arbetstagare att ta anställning hos ett kundföretag som
han eller hon utför eller utfört arbete för.

10 §

Ett bemanningsföretag får inte begära, avtala om eller ta emot ersätt-

ning av en arbetstagare för att placera denne hos ett kundföretag eller för att
arbetstagaren tar anställning hos ett kundföretag som han eller hon utför eller
utfört arbete för.

Skyldigheter för kundföretag

11 §

Ett kundföretag ska ge arbetstagare som arbetar hos företaget tillgång

till gemensamma anläggningar och inrättningar där på samma villkor som
anställda hos företaget, om det inte finns särskilda skäl mot det.

12 §

Ett kundföretag ska informera arbetstagare som arbetar hos företaget

om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar hos företaget. Infor-
mationen får lämnas genom att den görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen.

background image

3

SFS 2012:854

Skadestånd

13 §

Ett bemanningsföretag som bryter mot 6, 9 eller 10 § ska betala ska-

destånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den kränk-
ning som har inträffat.

14 §

Ett kundföretag som bryter mot 11 eller 12 § ska betala skadestånd till

arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har
inträffat.

15 §

Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Preskription

16 §

Förs talan om skadestånd på grund av överträdelse av 6 § ska, om det

gäller semester, talan väckas inom två år från utgången av det semesterår då
arbetstagaren skulle ha fått den förmån som talan gäller.

Förs talan om skadestånd på grund av överträdelse av 12 §, ska talan

väckas inom fyra månader efter det att arbetstagaren fått kännedom om att
någon anställts på den lediga anställningen, dock senast inom två år från
anställningstidpunkten.

I fråga om annan skadeståndstalan enligt denna lag tillämpas 64 § första

stycket, 65 och 66 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
när det gäller den tid inom vilken förhandling ska begäras eller talan väckas.

Om förhandling inte begärs eller talan inte väcks inom föreskriven tid, är

rätten till förhandling respektive talan förlorad.

Rättegång

17 §

Mål mellan arbetstagare och bemanningsföretag eller mellan arbets-

tagare och kundföretag om tillämpningen av denna lag ska handläggas enligt
lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Vid tillämpningen av den
lagen gäller i tvister mellan en arbetstagare och ett kundföretag det som före-
skrivs för arbetstagare och arbetsgivare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ERIK ULLENHAG
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt