SFS 2014:961 Lag om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

140961.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av
arbetstagare;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2012:854) om uthyrning

av arbetstagare ska ha följande lydelse.

5 § I denna lag avses med

1. bemanningsföretag: en fysisk eller juridisk person som har arbetstagare

anställda i syfte att hyra ut dessa till kundföretag för arbete under kundföre-
tagets kontroll och ledning,

2. kundföretag: en fysisk eller juridisk person för vilken och under vars

kontroll och ledning arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag arbetar,
och

3. grundläggande arbets- och anställningsvillkor: villkor som fastställts i

kollektivavtal eller andra bindande generella bestämmelser som gäller hos
kundföretaget och som avser

a) arbetstidens längd, övertid, raster, vilotid, nattarbete, semester eller helg-

dagar,

b) lön,
c) skydd för barn och ungdomar, gravida, nyblivna mödrar och ammande

kvinnor, eller

d) skydd mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funk-
tionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:198, bet. 2013/14:AU8, rskr. 2013/14:367.

SFS 2014:961

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt