SFS 2016:1273 Lag om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

161273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av
arbetstagare;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (2012:854) om uthyrning

av arbetstagare ska ha följande lydelse.

7 §

Kravet på likabehandling i 6 § gäller inte arbetstagare som är anställda

med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för
utveckling i anställning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. För arbetstagare som har anställts i utvecklingsanställning före ikraftträ-

dandet gäller 7 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU4, rskr 2016/17:129.

SFS 2016:1273

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt