SFS 2020:596 Lag om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

SFS2020-596.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av

arbetstagare

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2012:854) om uthyr-
ning av arbetstagare

dels att 16 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 12 a, 12 b och 14 a §§, av

följande lydelse.

12 a § Ett kundföretag ska informera ett bemanningsföretag som utstatio-
nerar en arbetstagare i Sverige enligt 4 § första stycket 3 lagen (1999:678)
om utstationering av arbetstagare om de grundläggande arbets- och anställ-
ningsvillkor enligt 5 § 3 som skulle ha gällt om arbetstagaren hade anställts
direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete.

Skyldigheten att lämna informationen gäller bara i den utsträckning

bemanningsföretaget begär det. Informationen ska lämnas senast tio dagar
efter en sådan begäran.

12 b § Ett kundföretag som avser att sända en inhyrd arbetstagare till ett
annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller
Schweiz för att utföra arbete i det landet i samband med att kundföretaget
tillhandahåller tjänster där ska informera bemanningsföretaget om åtgärden.

Informationen ska lämnas senast tio dagar innan arbetet i det andra landet

ska påbörjas eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt.

14 a § Ett kundföretag som bryter mot 12 a eller 12 b § ska betala skade-
stånd till bemanningsföretaget för den förlust som uppkommer.

16 § Förs talan om skadestånd på grund av överträdelse av 6 § ska, om det
gäller semester, talan väckas inom två år från utgången av det semesterår då
arbetstagaren skulle ha fått den förmån som talan gäller.

Förs talan om skadestånd på grund av överträdelse av 12 §, ska talan

väckas inom fyra månader efter det att arbetstagaren fått kännedom om att
någon anställts på den lediga anställningen, dock senast inom två år från
anställningstidpunkten.

1 Prop. 2019/20:150, bet. 2019/20:AU14, rskr. 2019/20:329.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/957 av den 28 juni 2018 om ändring av
direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster,
i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2020:596

Publicerad
den

26 juni 2020

background image

2

SFS

2020:596

I fråga om annan skadeståndstalan enligt denna lag tillämpas 64 § första

stycket, 65 och 66 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
när det gäller den tid inom vilken förhandling ska begäras eller talan väckas.

Om förhandling inte begärs eller talan inte väcks inom föreskriven tid, är

rätten till förhandling respektive talan förlorad.

Bestämmelserna i denna paragraf ska inte tillämpas när talan gäller skade-

stånd på grund av överträdelse av 12 a eller 12 b §.

1. Denna lag träder i kraft den 30 juli 2020.
2. De nya bestämmelserna i 12 a, 12 b och 14 a §§ tillämpas inte på

verksamhet som avser körning på en för allmän trafik upplåten väg med ett
lastat eller olastat fordon som används för transport av personer eller gods.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

;
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt