SFS 2022:839 Lag om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

SFS2022-839.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av

arbetstagare

Utfärdad den 9 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2012:854) om
uthyrning av arbetstagare2

dels att nuvarande 12 a och 12 b §§ ska betecknas 12 c och 12 d §§,
dels att 2, 14, 14 a och 16 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 12 a och 12 b §§, av följande

lydelse.

2 § Ett avtal är ogiltigt i den mån det

1. inskränker arbetstagares rättigheter enligt denna lag om inte något

annat följer av 3 §, eller

2. avviker från 12 a §, om inte något annat följer av andra stycket.
Genom eller med stöd av ett kollektivavtal får det göras avvikelser från

12 a § under förutsättning att avtalet på arbetstagarsidan har slutits av en
sådan sammanslutning av centrala arbetstagarorganisationer som avses i 6 §
tredje stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

En överträdelse av en bestämmelse i ett kollektivavtal enligt andra stycket

som har trätt i lagens ställe ska anses utgöra en överträdelse av lagen.

12 a § Ett kundföretag ska erbjuda en tillsvidareanställning hos företaget
till en arbetstagare som genom uthyrning har varit placerad hos kund-
företaget på en och samma driftsenhet i sammanlagt mer än 24 månader
under en period om 36 månader. Erbjudandet ska lämnas senast en månad
efter det att tidsgränsen överskridits. Kundföretaget får bestämma inom
vilken tidsfrist arbetstagaren måste svara på erbjudandet. Arbetstagaren ska
dock ha skälig tid att ta ställning till erbjudandet. Om arbetstagaren accep-
terar erbjudandet, upphör anställningen hos bemanningsföretaget utan sär-
skild åtgärd när anställningen hos kundföretaget tillträds.

Kundföretaget får dock i stället för att erbjuda en tillsvidareanställning

betala en ersättning till arbetstagaren som motsvarar två för arbetstagaren
aktuella månadslöner. Betalningen ska i så fall ske inom samma tid som
erbjudandet skulle ha lämnats.

1 Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365.
2 Senaste lydelse av
12 a § 2020:596
12 b § 2020:596.

SFS

2022:839

Publicerad
den

15 juni 2022

background image

SFS

2022:839

2

12 b § Bestämmelserna i 12 a § gäller inte arbetstagare som är anställda
med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för
utveckling i anställning.

14 § Ett kundföretag som bryter mot 11, 12 eller 12 a § ska betala skade-
stånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den kränk-
ning som har inträffat.

14 a §3 Ett kundföretag som bryter mot 12 c eller 12 d § ska betala skade-
stånd till bemanningsföretaget för den förlust som uppkommer.

16 §4 Förs talan om skadestånd gäller följande:

1. Vid överträdelse av 6 § ska, om det gäller semester, talan väckas inom

två år från utgången av det semesterår då arbetstagaren skulle ha fått den
förmån som talan gäller.

2. Vid överträdelse av 12 § ska talan väckas inom fyra månader efter det

att arbetstagaren fått kännedom om att någon anställts på den lediga anställ-
ningen, dock senast inom två år från anställningstidpunkten.

3. Vid överträdelse av 12 a § ska talan väckas inom fyra månader efter det

att kundföretaget senast skulle ha lämnat ett erbjudande om tillsvidare-
anställning eller betalat ersättning till arbetstagaren.

Om talan om skadestånd för överträdelse av 12 eller 12 a § enligt 4 kap.

7 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister inte får tas upp till
prövning av Arbetsdomstolen förrän förhandling har ägt rum, ska i stället
för att talan väcks förhandling begäras inom de tider som anges i första
stycket 2 och 3 eller den kortare tid som kan följa av kollektivavtal. Talan
ska i sådana fall väckas inom fyra månader efter det att förhandlingen har
avslutats, om inte annat framgår av kollektivavtal.

I fråga om annan skadeståndstalan enligt denna lag tillämpas 64 § första

stycket, 65 och 66 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
när det gäller den tid inom vilken förhandling ska begäras eller talan väckas.

Om förhandling inte begärs eller talan inte väcks inom föreskriven tid, är

rätten till förhandling respektive talan förlorad.

Bestämmelserna i denna paragraf ska inte tillämpas när talan gäller skade-

stånd på grund av överträdelse av 12 c eller 12 d §.

1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2022.
2. Lagen tillämpas första gången den 1 oktober 2022.
3. Äldre föreskrifter gäller fram till den 1 oktober 2022.
4. Vid beräkningen av den tid under vilken arbetstagaren har varit

placerad hos kundföretaget enligt 12 a § i den nya lydelsen bortses från tid
före den 1 oktober 2022.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2020:596.
4 Senaste lydelse 2020:596.

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt