SFS 2020:378 Lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete / SFS 2020:378 Lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
SFS2020-378.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete

dels att 38 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 36 a §, av följande lydelse.

36 a § Handläggande myndighet får besluta om kontrollbesök för att
kontrollera att en arbetsgivare som har ansökt om eller fått stöd är berättigad
till stöd. Kontrollbesök får bara genomföras i verksamhetslokaler och på
annan plats där arbetsgivaren bedriver verksamhet. Kontrollbesök får dock
inte genomföras i en lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte
oväsentlig del användas som bostad.

Myndigheten får vid kontrollbesöket begära att en person som utför eller

kan antas utföra arbetsuppgifter i verksamheten styrker sin identitet.
Myndigheten får vid besöket även ställa frågor om verksamheten. De upp-
gifter som lämnas får kontrolleras mot uppgifterna i ansökan om preliminärt
stöd och anmälan om avstämning.

Den som ska kontrolleras behöver inte underrättas om beslutet före

kontrollbesöket. Kontrollbesöket ska genomföras på ett sådant sätt att verk-
samheten inte hindras i onödan.

38 §2 Beslut enligt denna lag överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Beslut enligt
5, 6, 7, 8 och 36 a §§ samt beslut om sådant anstånd som avses i 63 kap. 23 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) får dock inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:166, bet. 2019/20:FiU59, rskr. 2019/20:276.

2 Senaste lydelse 2020:207.

SFS

2020:378

Publicerad
den

29 maj 2020

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt