SFS 2020:721 Lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete / SFS 2020:721 Lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
SFS2020-721.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

Utfärdad den 2 juli 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 § lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete ska ha följande lydelse.

29 §2 En arbetsgivare som är skyldig att göra en avstämning ska ge in en
anmälan om avstämning. När preliminärt stöd har lämnats enligt 5 § ska
anmälan ha kommit in till Skatteverket inom två kalendermånader från
avstämningstidpunkten. När preliminärt stöd har lämnats enligt 5 a § ska
anmälan ha kommit in till Tillväxtverket inom fyra veckor från
avstämningstidpunkten. I anmälan ska det anges om arbetsgivaren är skyldig
att betala tillbaka ett belopp efter sammanställning enligt 28 §.

En arbetsgivare som efter sammanställning enligt 28 § har rätt till

ytterligare stöd ska begära detta i anmälan om avstämning. I annat fall
betalas inte något ytterligare stöd ut för avstämningsperioden.

Om det finns särskilda skäl, ska anstånd med att ge in anmälan om

avstämning medges. Om förhållandena har ändrats så att det inte längre finns
förutsättningar för anståndet, ska anståndet återkallas.

Denna lag träder i kraft den 6 juli 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Elisabeth Sheikh
(Finansdepartementet)

1 Bet. 2019/20:SkU28, rskr. 2019/20:369.
2 Senaste lydelse 2020:207.

SFS

2020:721

Publicerad
den

3 juli 2020

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt