SFS 2020:1248 Lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete / SFS 2020:1248 Lag om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete
SFS2020-1248.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete

dels att 2, 4, 15, 16 och 37 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 17 a §, av följande lydelse.

2 §2 I denna lag finns bestämmelser om

� vilka arbetsgivare som omfattas av lagen (3 §),
� innebörden av vissa uttryck i denna lag (4 §),
� när stöd vid korttidsarbete får lämnas (5�8 §§),
� förutsättningar för preliminärt stöd (9�16 §§),
� beräkning av preliminärt stöd (17�17 a §§),
� ansökan om preliminärt stöd (18 §),
� avstämning av preliminärt stöd (19�27 §§),
� anmälan om avstämning (28�30 §§),
� återbetalningsskyldighet för felaktiga utbetalningar (31 §),
� kreditering och debitering av skattekonto (32�34 §§),
� kontroll (35 och 36 §§),
� handläggande myndighet (37 §), och
� överklagande (38 §).

4 §3 Vid tillämpning av denna lag ska följande gälla:

1. Ordinarie arbetstid är den tid som en arbetstagare skulle ha arbetat, om

han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete. Vid beräkning av den
ordinarie arbetstiden ska det bortses från frånvaro.

2. Ordinarie lön är den regelmässigt utgående kontanta lön som

arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden om han eller hon inte hade
deltagit i korttidsarbete. I den ordinarie lönen ingår dock inte löneökningar
som avser tid efter jämförelsemånaden. Inte heller ingår lön till den del som
den överstiger det belopp som regeringen bestämmer. Vid beräkning av den
ordinarie lönen ska det bortses från frånvaro. Om arbetstagaren har deltagit
i korttidsarbete under endast en del av stödmånaden, utgör den ordinarie
lönen motsvarande del.

3. Korttidsarbete är arbete där arbetstiden är kortare än den ordinarie

arbetstiden, eller där partiell arbetsbefrielse införs med stöd av ett centralt
kollektivavtal under en begränsad period och lönen därför är lägre än den
ordinarie lönen.

1 Prop. 2020/21:1, utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145.
2 Senaste lydelse 2020:207.
3 Senaste lydelse 2020:207.

SFS

2020:1248

Publicerad
den

18 december 2020

background image

2

SFS

2020:1248

4. Stödperiod är den tidsperiod när stöd vid korttidsarbete ska lämnas

enligt 5�8 a §§.

5. Stödmånad är den kalendermånad som arbetsgivaren begär preliminärt

stöd för.

6. Jämförelsemånad är den kalendermånad som infaller tre månader före

den månad då regeringen föreskriver att stöd vid korttidsarbete ska lämnas
enligt 5 § eller, då Tillväxtverket fattat beslut om godkännande enligt 5 a §,
den kalendermånad som infaller tre månader före den kalendermånad då
beslutet fattades.

7. Avstämningstidpunkt är den tidpunkt då skyldigheten att göra en

avstämning har uppkommit.

8. Avstämningsperiod är en stödperiod eller den kortare period som

skyldigheten att göra en avstämning avser.

9. Kompetensinsats är en insats som syftar till att höja eller validera

kompetensen hos en arbetstagare.

15 § För att en arbetsgivare ska ha rätt till preliminärt stöd ska, om inte
annat följer av 16 §, följande förutsättningar vara uppfyllda:

1. Arbetsgivaren ska vara bunden av ett kollektivavtal om korttidsarbete

som har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation.

2. De närmare förutsättningarna för tillämpningen av korttidsarbete och

vilka arbetstagare som ska omfattas ska regleras i ett lokalt kollektivavtal.
Om arbetsgivaren anordnar kompetensinsatser under den arbetsbefriade
tiden och vill ha ersättning för kostnader för insatserna enligt 17 a § ska även
de närmare förutsättningarna för insatserna regleras i ett lokalt
kollektivavtal.

3. Den arbetstids- och löneminskning som avtalats ska vara förenlig med

12 och 13 §§.

Om det inte finns någon lokal part på arbetstagarsidan, får ett avtal enligt

första stycket 2 i stället ingås mellan arbetsgivaren och den centrala
arbetstagarorganisationen.

16 § För att en arbetsgivare som inte är bunden av ett sådant kollektivavtal
som avses i 15 § ska ha rätt till preliminärt stöd ska följande förutsättningar
vara uppfyllda:

1. Arbetstagarens deltagande i korttidsarbete ska ha stöd i skriftligt avtal

mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Om arbetsgivaren anordnar
kompetensinsatser under den arbetsbefriade tiden och vill ha ersättning för
kostnader för insatserna enligt 17 a § ska även de närmare förutsättningarna
för insatserna regleras i ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och
arbetstagaren. Ett sådant avtal ska ha ingåtts efter det att korttidsarbete
aktualiserats hos arbetsgivaren.

2. Minst 70 procent av de arbetstagare inom en driftsenhet som uppfyller

kraven enligt 11 § ska delta i stödberättigat korttidsarbete under stöd-
månaden.

3. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara

densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.

4. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara förenlig

med 12 och 13 §§.

background image

3

SFS

2020:1248

17 a § I den utsträckning arbetsgivare och arbetstagare enligt 15 eller 16 §
reglerat att tid som frigörs i samband med korttidsarbete ska användas till
kompetensinsatser, ska ersättning lämnas till arbetsgivaren för kostnader för
enskilda kompetensinsatser efter prövning av den myndighet som avses i
37 §.

Preliminär ersättning för kompetensinsatser ska betalas med ett belopp

som motsvarar 60 procent av kostnaden för enskilda kompetensinsatser som
planeras eller har genomförts under den tid som frigörs eller har frigjorts
under perioden med stöd vid korttidsarbete. Ersättningen får dock uppgå till
högst det belopp som följer av föreskrifter som avses i tredje stycket 2.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1. underlaget för preliminär ersättning för kompetensinsatser,
2. ett högsta belopp för ersättning för kompetensinsatser per arbetstagare,
3. vilka typer av kostnader som får ingå vid beräkning av ersättning för

kompetensinsatser som genomförs av arbetsgivare internt eller av företag i
samma koncern, och

4. ansökan om preliminär ersättning för kompetensinsatser, avstämning

av preliminär ersättning för sådana insatser, anmälan om avstämning,
återbetalningsskyldighet för felaktiga utbetalningar och kontroll.

37 §4 Regeringen prövar frågor enligt 5, 6, 7 och 8 §§.

Skatteverket prövar frågor efter aktivering enligt 5 §. Den myndighet som

regeringen bestämmer prövar frågor enligt 17 a § efter sådan aktivering.

�vriga frågor prövas av Tillväxtverket. Tillväxtverket ska handlägga en

ansökan om godkännande enligt 5 a § skyndsamt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Bestämmelserna i den nya 17 a § tillämpas inte på kompetensinsatser

som genomförts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2020:207.

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt