SFS 2014:421 Lag om gymnasial lärlingsanställning

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning / SFS 2014:421 Lag om gymnasial lärlingsanställning
140421.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om gymnasial lärlingsanställning;

utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna lag finns bestämmelser om avtal om tidsbegränsad anställning

(avtal om gymnasial lärlingsanställning) som inom ramen för det arbetsplats-
förlagda lärandet får ingås mellan

1. en elev som genomgår en sådan gymnasial lärlingsutbildning som avses

i 16 kap. 11 § skollagen (2010:800), och

2. den juridiska eller fysiska person som tillhandahåller den arbetsplatsför-

lagda delen av en sådan utbildning enligt ett utbildningskontrakt som anges i
16 kap. 11 a § skollagen.

Arbetstagare som omfattas av denna lag är enligt 1 § andra stycket lagen

(1982:80) om anställningsskydd undantagna från den lagens tillämpning.

I semesterlagen (1977:480) finns särskilda bestämmelser om semester för

arbetstagare i gymnasial lärlingsanställning.

2 §

Ett avtal om gymnasial lärlingsanställning är ogiltigt i den utsträckning

det upphäver eller inskränker en arbetstagares rättigheter enligt denna lag.
Avvikelser från lagen får dock göras genom kollektivavtal som har slutits
eller godkänts av en central arbetstagarorganisation.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt första stycket får

tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar i den avtals-
slutande arbetstagarorganisationen men som sysselsätts i sådant arbete som
avses med avtalet.

Anställningsavtal

3 §

Ett avtal om gymnasial lärlingsanställning får avse hela eller en del av

tiden för det arbetsplatsförlagda lärandet i den gymnasiala lärlingsutbild-
ningen.

4 §

Senast en månad efter det att arbetstagaren har påbörjat sin anställning

ska arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor
som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställnings-

1 Prop. 2013/14:80, bet. 2013/14:UbU18, rskr. 2013/14:265.

SFS 2014:421

Utkom från trycket
den 11 juni 2014

background image

2

SFS 2014:421

förhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren
inte skyldig att lämna sådan information.

Informationen ska innehålla åtminstone följande uppgifter:
1. arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens till-

trädesdag samt arbetsplatsen,

2. att anställningen avser en gymnasial lärlingsanställning och en kort

specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter,

3. anställningens slutdag eller förutsättningar som gäller för att anställ-

ningen ska upphöra,

4. begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut,
5. längden på arbetstagarens betalda semester, att semesterledighet ska av-

talas särskilt och vad som gäller i fråga om semesterersättning för semesterlön
som tjänats in men inte tagits ut,

6. längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka, och
7. tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.
De uppgifter om förutsättningarna för anställningens upphörande som av-

ses i andra stycket 3 samt uppgifter som avses i andra stycket 4�6 får, om det
är lämpligt, lämnas i form av hänvisningar till annan författning, kollektiv-
avtal eller utbildningskontrakt som reglerar dessa frågor.

5 §

Om förutsättningarna för anställningen ändras genom ett beslut av

arbetsgivaren eller genom en överenskommelse mellan arbetsgivaren och
arbetstagaren och ändringen gäller någon av de uppgifter som arbetsgivaren
har eller skulle ha informerat om enligt 4 §, ska arbetsgivaren lämna skriftlig
information om ändringen inom en månad.

6 §

Anställningen upphör när det arbetsplatsförlagda lärandet enligt utbild-

ningskontraktet avslutas. Anställningen upphör dock dessförinnan om

1. den löper ut enligt avtalet om gymnasial lärlingsanställning,
2. en part frånträder utbildningskontraktet i enlighet med villkoren i det,

eller

3. en part frånträder anställningen, men inte utbildningskontraktet, i en

situation där utbildningskontraktet kan frånträdas i enlighet med villkoren i
det.

Skadestånd

7 §

En arbetsgivare ska betala ersättning till arbetstagaren för den förlust

som uppkommer och för den kränkning som inträffat om arbetsgivaren

1. avbryter den gymnasiala lärlingsanställningen i förtid, eller
2. bryter mot skyldigheten att lämna skriftlig information till arbetstagaren

enligt 4 eller 5 §§.

Vad som sägs i första stycket 1 gäller inte i ett sådant fall som avses i 6 § 2

eller 3.

Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Preskription

8 §

En arbetstagare som vill kräva skadestånd enligt 7 § ska väcka talan

inom sex månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen före-
togs. Om inte talan väcks inom den tiden, har arbetstagaren förlorat sin talan.

background image

3

SFS 2014:421

Rättegång

9 §

Mål om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen (1974:371) om

rättegången i arbetstvister.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

JAN BJ�RKLUND
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt