820080.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982: 80

Lag

Utkom från trycket

ooi anställningsskydd;

den 16 mars 1982

utfärdad den 24 februari 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

ti'
CF

1 § Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.

Från lagens tillämpning undantas dock
1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvill-

:

kor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning,

ö:

2. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, fcs
3. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll,
4. arbetstagare som har anvisats beredskapsarbete eller skyddat arbete.

:

2 § Finns det i annan lag eller i förordning som har meddelats med stöd

^

av lag särskilda föreskrifter som avviker från denna lag, gäller de föreskrif-

i

terna.

i

Avtal är ogiltiga i den mån de upphäver eller inskränker arbetstagarnas

rättigheter enligt denna lag. Genom kollektivavtal som har slutits eller god-

f

224

' Prop. 1981/82:71, AU 11, rskr 153.

Sr

¬

background image

känts av en centr al arbetstagarorganisation får dock göras avvikelser fr ån

SFS 1982: 80

5, 6, 11, 15 , 21, 22, 2 4-28, 32, 33, 40 och 41 §§. Den närmare beräkningen

av förmåner som avses i 12 § samt avvikelser från bestämmelserna i 30 §,

,

såvitt gäller besked enligt 15 §, liksom från be stämmelserna i 30 och 31 §§,
såvitt gäller den lokala arbetstagarorganisationens rättigheter, får också

bestämmas på det sättet.

En arbetsgivare som är bunden av ett sådant kollektivavtal får tillämpa

I;

avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar av den avtalsslutande

1-

arbetstagarorganisationen men sysselsätts i arbete som avses med avtalet.

|

3 § Vid tillämpning av 11, 15, 22, 25, 26 och 39 §§ gäller följande sär skil­

da bestämmelser om beräkning av anställningstid:

'

1. En arbetstagare, som byter anställning genom att övergå från en ar­

betsgivare till en annan, får i d en senare anställningen tillgodoräkna sig
också tiden i den förra, om arbetsgivarna vid tidpunkten för övergången

s

tillhör samma koncern.

|

2. En arbetstagare, som byter anställning i samb and med att ett företag

eller en del av ett företag övergår från en arbetsgivare till en a nnan, får till-

^

godoräkna sig tiden hos den förre arbetsgivaren när anställningstid skall

beräknas hos den senare.

?

3. Om det sker flera sådana byten av anställning som avses i 1 -2, får ar-

^

betstagaren räkna samman anställningstiderna hos alla arbetsgivarna.

Vid tillämpning av 22, 26 och 39 §§ får arbetstagaren tillgodoräkna sig en

|:

extra anställningsmånad för varje anställningsmånad som arbetstagaren

|

har påbö rjat efter fyllda 45 år. Sammanlagt får arbetstagaren dock tillgodo-

'i-

räkna sig högst 60 såda na extra anställningsmånader.

Arbetstagare som har fått återanställning enligt 25 § skall a nses ha upp-

ji|

nått den ans tällningstid som fordras för rätt till uppsägni ngstid enligt 11 §

Is

andra stycket, besked enligt 15 § och företrädesrätt enligt 25 §.

j;

Anställningsavtalet
4 § Anställningsavtal gäller tills vidare. Avtal om tidsbegränsad anställ­

ning får dock träffas i d e fall som anges i 5 och 6 §§. Träffas i ann at fall ett

sådant av tal, kan arbetstagaren på det sätt som anges i 36 § få domstols
förklaring att avtalet skall gälla tills v idare.

Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren

eller arbet stagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid. En tids­

begränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställ­
ningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte annat har avtalats

eller följer av 6 §. I 33 § finns särs kilda regler om avgång med p ension.

En arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om

arbetsgivaren i väsentlig mån h ar åsidosatt sina åligganden mot arbetstaga­

ren. I de fall som avses i 18 § kan en arbetsgivare genom avskedande av­

bryta anställningen med omedelbar verkan.

Att arbetsgivaren i vissa fall ä r skyldig att informera och överlägga med

arbetstagaren och berörd arbetstagarorganisation samt att tillämpa ett

visst förfarande i samband med at t ett anställningsavtal ingås eller upphör

följer av 6, 8- 10, 15, 16, 19, 20 och 28-33 §§.

15-SFS 1982

Ii

I

ii

225

¬

background image

SFS 1982: 80

5 § Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas i följande fall:

1. Avtal för viss tid, viss säsong eller visst arbete, om det föranleds av

arbetets särskilda beskaffenhet.

2. Avtal för viss tid som avser vikariat, praktikarbete eller feriearbete,

3. Avtal för viss tid, dock sammanlagt högst sex månader under två år,

om det föranleds av tillfällig arbetsanhopning.

4. Avtal som gäller för tiden till dess arbetstagaren skall börja värn­

pliktstjänstgöring eller annan därmed jämförlig tjänstgöring, som skall på­

gå mer än tre månader.

5. Avtal för viss tid som av ser anställning efter pensionering, om arbets­

tagaren har uppnått den ålder som medför skyldighet att avgå från anställ­
ningen med ålderspension eller, om någon sådan avgångsskyldighet inte

finns, när arbetstagaren har fyllt 65 år.

6 § Avtal får även träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövo ti-
den är högst sex månader.

Vill inte a rbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsät­

ta efter det att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till

motparten senast vid prövotide ns utgång. Sker det ej, övergår provanställ­

ningen i en tills vidareanställning.

Om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även före

prövotidens utgång.

Uppsägning från arbetsgivarens sida

7 § Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad.

Saklig grund föreligger ej om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren be­

reder arbetstagaren annat arbete hos sig.

Om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstaga­

ren personligen, får den inte grundas enbart på omständigheter som arbets­

givaren har känt till mer än en månad innan underrättelse lämnades enligt

30 §. Har arbetsgivaren underlåtit att underrätta, räknas tiden i stället frå n

tidpunkten för uppsägningen.

8 § Uppsägning från arbetsgivarens sida skall v ara skriftlig.

1 uppsägningsbeske det skall arbetsgivaren ange vad arb etstagaren skall

iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen ar

ogiltig eller yrka skadestånd med anle dning av uppsägningen. 1 besk edet

skall vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning

eller ej. Har arbetstagaren företrädesrätt och krävs ciet anmälan för att fö­

reträdesrätten skall kunn a göras gällande, skall det också anges.

9 § Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de om­
ständigheter som åberopas som grund för uppsägningen. Uppgiften skal l

vara skriftlig, om arbetstagaren begär det.

10 § Uppsägningsbeskedet skall lämnas till arbetstagaren personligen.

�r det inte skäligt att kräva detta, får beskedet i stället sändas i re kommen­

derat brev till a rbetstagarens senast kända adress.

Uppsägning anses ske när arbetstagaren får del av uppsägningen. Om ar-

226

betstagaren inte kan antr äffas och ett uppsägningsbesked har sänts i bre v

/

¬

background image

enligt första stycket, anses uppsägning ha skett tio dagar efter det att br e-

SFS 1982: 80

vet lämnades till posten för befordran. Har arbetstagaren semester, anses

uppsägning ha sk ett tidigast dagen efter den då semestern upphörde.

Uppsägningstid

11 § För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsäg­

ningstid av en månad.

Om en arbetstagare vid uppsägningstillfället har varit anställd hos ar­

betsgivaren de senaste sex månaderna i följd eller sammanlagt minst tolv
månader un der de senaste två åren, har arbetstagaren rätt till en uppsäg­
ningstid av

två månader vid fyllda 25 år,

tre månader vid fyllda 30 år,

fyra månader vid fyllda 35 år,
fem månader vid fyllda 40 år,
sex månader vid fyllda 45 år.

i,

I"

b

j:

Lön och andra förmåner under uppsägningstiden
12 § En ar betstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsäg­

ningstiden behålla sin lön och an dra anställningsförmåner även om arbets­
tagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än
tidigare.

i

Om vissa anställningsförmåner enligt lag utgår endast för arbetad tid,

skall med såd an tid jäm ställas tid under vilken a rbetstagaren uppbär för-

;j

måner enligt första stycket.

13 § Om arbetsgivaren har förklarat att arbetstagaren inte behöver stå

f'

till förfogande under uppsägningstiden eller en del därav, får arbetsgivaren

från förmåner enligt 12 § första stycket avräkna inkomster som arbetstaga-

t

ren under sa mma tid har förvärvat i annan anställning. Arbetsgivaren har

också rätt att avräkna inkomster som arbetstagaren under denna tid up-

|

penbarligen kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning. Utbild-

!

ningsbidrag som utgår efter beslut av arbetsmarknadsmyndighet får avräk-
nas i den mån bidraget avser samma tid som anställningsförmånerna och
har beviljats arbetstagaren efter uppsägningen.

14 § En uppsagd arbetstagare får inte förflyttas till annan ort under upp­
sägningstiden, om a rbetstagarens möjligheter att söka nytt arbete därige­

nom skulle icke obety dligt försämras.

Under uppsägningstiden har en uppsagd arbetstagare också rätt till skä­

lig ledighet från anställningen med b ibehållna anställningsförmåner för att

besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete.

Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta

15 § En arbetstagare som är anställd för begränsad tid enligt 5 § och som

inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, skall få

besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens
utgång. En förutsättning för rätt till sådant besked är dock att arbetstaga-

227

i

f

¬

background image

SFS 1982: 80

ren, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren mer än

tolv månader under de senaste två åren. �r anställningstiden så kort att be­
sked inte kan lämnas en månad i förväg, skall besked et i stället lämnas när

anställningen börjar.

Om en säsonganställd arbetstagare, som när anställningen upphör har

varit anställd för viss säsong hos arbetsgivaren mer än sex månader under

de senaste två åren, inte kommer att få fortsatt säsonganställning vid den

nya säsongens början, skall arbetsgivaren ge arbetstagaren besked om det­

ta minst en månad innan den nya säsongen börjar.

16 § Besked enligt 15 § skall vara skriftligt.

I beskedet skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det

fall att arbetstagaren vill föra talan om att anställningsavtalet skall förkla­

ras gälla tills vidare eller yrka s kadestånd för brott mot 4 § första stycket. I
beskedet skall vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt till åter-

anställning eller ej. Har arbetstagaren företrädesrätt och krävs det anmä­

lan för at t företrädesrätten skall kunna göras gällande, skall det också an­

ges.

Beskedet skall lämnas till arbetstagaren personligen. �r det inte skäligt

att kräva detta, får beskedet i stället sändas i re kommenderat brev till ar ­

betstagarens senast kända adress.

17 § En arbetstagare som har fått besked enligt 15 § första stycket har

rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållna anställningsför­
måner för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete.

Avskedande

18 § Avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina ålig­
ganden mot arbetsgivaren.

Avskedandet får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgiva­

ren har känt till mer än en månad innan underrättelse lämnades enligt 30 §.
Har arbetsgivaren underlåtit att underrätta, räknas tiden i stället från tid­
punkten för avskedandet.

19 § Avskedande skall vara skriftligt.

I beskedet om avskedande skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren

skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att avskedandet
är ogiltigt eller yrka skadestånd med anledning av avskedandet.

Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de om­

ständigheter som åberopas som grund för avskedandet. Uppgiften skall va­

ra skriftlig, om ar betstagaren begär det.

20 § Beskedet om avskedande skall lämnas till arbetstagaren personli­

gen. �r det inte skäligt att kräva detta, får beskedet i stället sändas i re­

kommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress.

Avskedande anses ske när arbetstagaren får del av avskedandet. Om ar­

betstagaren inte kan a nträffas och ett besked om avskedande har sänts i
brev enligt första stycket, anses avskedande ha skett tio dagar efter det att

228

brevet lämnades till posten för befordran. Har arbetstagaren semester, an­

ses avskedande ha skett tidigast dagen e fter den då semestern upphörde.

¬

background image

Lön och andra förmåner under permittering

SFS 1982:80

21 § En arbetstagare som under anställningstiden har varit permitterad
mer än tv å veckor i följd eller sammanlagt mer än 30 dagar under samma
kalenderår har rätt till lön och andra anställningsförmåner för ytterligare
permitteringstid. Förmånerna får inte understiga vad som normalt skulle
ha utgått om ar betstagaren hade fått behålla sina arbetsuppgifter.

Har en arbetstagare varit permitterad före ett sådant byte av anställning

som avses i 3 § förs ta stycket, skall permitteringen räknas med när det av­
görs om arbetstagaren har rätt till förmåner enligt första stycket. Om vissa
anställningsförmåner enligt lag utgår endast för arbetad tid, skall med så­
dan tid jäm ställas tid under vilken arbetstagaren uppbär förmåner enligt
första stycket.

Rätten till lön och andra anställningsförmåner gäller ej, om permittering­

en ä r en följd a v att arbetet är säsongbetonat eller av andra skäl inte är
sammanhängande till sin natur.

Turordning vid uppsägning och permittering

22 § Vid uppsägnin g på grund av arbetsbrist och vid permittering skall
arbetsgivaren iaktta följande turordningsregler.

Arbetstagarnas plats i turordningen bestäms med utgångspunkt i varje

arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstaga-
re med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med korta-

.⬢

re anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Kan

[

en arbetstagare endast efter omplacering beredas fortsatt arbete hos ar-

betsgivaren, gäller som förutsättning för företräde enligt turordningen att

|i

arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet.

j

Har arbetsgivaren flera driftsenheter, fastställs turordningen för varje

j

enhet för sig. Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivav-

tal, fastställs en särskild turordning för vaije avtalsområde. Finns det i ett

j

sådant fall flera driftsenheter på samma ort, skall inom en arbetstagarorga-

f

nisations avtalsområde fastställas en gemensam turordning för samtliga

enheter på orten, om organisationen begär det senast vid förhandlingar en-

t

ligt 29 §.

I

Vid en perm ittering som är av enstaka och kortvarig natur och som inte

1

har kunnat förutses får arbetsgivaren , utan hinder av reglerna i andra och

\

tredje styckena, permittera de arbetstagare som närmast berörs av drifts-

'

avbrottet.

23 § Arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga och som på grund där­
av har beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren skall, om det kan

ske utan allvarliga olägenheter, få företräde till for tsatt arbete oberoende
av turordningen.

24 § Arbetstagare som har permitterats har företrädesrätt till arbete i den

verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta. Vid återintagning efter

permittering tillämpas turordningsreglerna i 22 och 23 §§.

Har företaget eller den del av företaget där verksamheten bedrivs över­

gått till en ny arbetsgivare under permitteringstiden, gäller företrädesrät­

ten mot den nye arbetsgivaren.

229

t-

'i I'
I'll'

:iF

¬

background image

SFS 1982: 80

Företrädesrätt till återanställning
25 § Arbetstagare som har sagts upp på grund av a rbetsbrist har företrä­

desrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit syssel­
satta. Detsamma gäller arbetstagare som har anställts för begränsad tid en­

ligt 5 § och som på grund av arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning. En

förutsättning för företrädesrätt är dock att arbetstagaren har varit anställd

hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv eller, när det gäller företrädes­

rätt till ny säsonganställning för en tidigare säsonganställd arbetstagare,

sex månader under de senaste två åren och att arbetstagaren har tillräckli­

ga kvalifikationer för den nya anställningen.

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägning skedde eller

besked lämnades eller skulle ha lämnats enligt 15 § första stycket och där­

efter till d ess ett år har förflutit från den dag då anställningen upphörde.

Vid säsonganställning gäller företrädesrätten i stället från tidpunkten då
besked lämnades eller skulle ha lämnats enligt 15 § andra st ycket och där­

efter till dess ett år har förflutit från den nya säsongens början. Har under
de nu nämnd a tidsperioderna företaget eller den del av företaget där verk­
samheten bedrivs övergått till en ny arbetsgivare, gäller företrädesrätten

mot den nye arbetgivaren.

Om arbetsgivaren har flera driftsenheter eller om det i arbetsgivarens

verksamhet finns olika kollektivavtalsområden, gäller företrädesrätten an­

ställning inom den enhet och det avtalsområde där arbetstagaren var sys­
selsatt när den tidigare anställningen upphörde. Finns det i ett sådant fall
flera driftsenheter på samma ort, skall inom en arbetstagarorganisations
avtalsområde företrädesrätten gälla arbetsgivarens samtliga enheter på or­

ten, om organisationen begär det senast vid förhandlingar enligt 32 §.

26 § Om flera arbetstagare har företrädesrätt till återanställning, bestäms

turordningen dem emellan med utgångspunkt i varje arbetstagares sam­

manlagda anställn ingstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre an­

ställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställnings­

tid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde.

27 § Har besked om företrädesrätt till återanstäl lning lämnats enligt 8 §
andra stycket eller 16 § andra stycket, kan företrädesrätt inte göras gällan­
de innan arbetstagaren har anmält anspråk på företrädesrätt hos arbetsgi­

varen.

En arbetstagare som antar ett erbjudande om återanställning behöver in­

te tillträda den nya anställningen förrän efter skälig övergångstid.

Om arb etstagaren avvisar ett erbjudande om återanställning som skäli-

gen borde ha godtagits, har arbetstagaren förlorat sin företrädesrätt.

Förhandlingar m. m.
28 § En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal och som träffar av­
tal om tidsbegränsad anställning för arbete som avses med kollektivavta­
let. skall s narast underrätta den berörda lokala arbetstagarorgani-sationcn
om anställningsavtalet. Underrättelse skall l ämnas även när kollektivavtal
tillfälligt inte gälle r.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt