840510.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:510

om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd;

utkom från trycket

den 21 juni 1984

Utfärdad den 14 juni 1984 .

Enligt ri ksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1982:80) om anställ­

ningsskydd skall ha nedan angivna lydelse.

2 § Finns det i annan lag eller i förordning som har meddelats med stöd
av lag särskilda föreskrifter som avviker från denna lag, gäller de föreskrif­
terna.

Avtal är ogiltiga i den mån de upphäver eller inskränker arbetstagarnas

rättigheter enligt denna lag. Genom kollektivavtal som har slutits eller

godkänts av en central arbetstagarorganisation får dock göras avvikelser
från 5, 6, 11, 15, 21, 22, 24-28, 32, 33, 40 och 41 §§. Den närmare

beräkningen av förmåner som avses i 12 § samt avvikelser från bestämmel­

serna i 30 §, såvitt gäller besked enligt 15 §, liksom bestämmelserna i 30
och 31 §§, såvitt gäller den lokala arbetstagarorganisationens rättigheter,
får också bestämmas på det sättet.

När efter bemyndigande av en central arbetstagarorganisation ett lokalt

kollektivavtal har träffats om avvikelser från 22 § får avtalet tillämpas i

fråga om uppsägning av arbetstagare som vid uppsägningstidens slut är

äldre än 57 och ett halvt år bara om arbetsgivaren får den centrala arbetsta­

garorganisationens medgivande till va ije enskild uppsägning.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt andra stycket

får tillämpa av talet även på arbetstagare som inte är medlemmar av den
avtalsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsätts i arbete som
avses med avtalet.

Prop. 1983/84:162, AU 1983/84:22, rskr 367.

1127

¬

background image

SFS 1984:510

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984 och tillämpas på lokala kollektiv­

avtal som träffas därefter.

På regeringens vägnar

ANITA GRADIN

Olof Bergqvist

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt