SFS 2006:439 Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning / SFS 2006:439 Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
060439.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:80) om
anställningsskydd;

utfärdad den 24 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1982:80) om an-

ställningsskydd

2

dels att 6 a § skall upphöra att gälla,
dels att 2, 11 och 41 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 6 c�f §§, av följande

lydelse.

2 §

3 Om det i en annan lag eller i en förordning som har meddelats med

stöd av en lag finns särskilda föreskrifter som avviker från denna lag, skall
dessa föreskrifter gälla.

Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas

rättigheter enligt denna lag.

Genom ett kollektivavtal får det göras avvikelser från 5, 5 a, 6, 22 och 25�

27 §§. Har avtalet inte slutits eller godkänts av en central arbetstagarorgani-
sation, krävs dock att det mellan parterna i andra frågor gäller ett kollektiv-
avtal som har slutits eller godkänts av en sådan organisation eller att ett så-
dant kollektivavtal tillfälligt inte gäller. Under samma förutsättning är det
också tillåtet att genom ett kollektivavtal bestämma den närmare beräk-
ningen av förmåner som avses i 12 §.

Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central ar-

betstagarorganisation får det även göras avvikelser från 11, 15, 21, 28, 32,
33, 40 och 41 §§. Det är också tillåtet att genom ett sådant kollektivavtal
göra avvikelser

1. från 6 b�6 e §§ under förutsättning att avtalet inte innebär att mindre

förmånliga regler skall tillämpas för arbetstagarna än som följer av

� rådets direktiv 77/187/EEG av den 14 februari 1977 om tillnärmning av

medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid
överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter

4, eller

� rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares

skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på an-
ställningsavtalet eller anställningsförhållandet

5,

1 Prop. 2005/06:185, bet. 2005/06:AU8, rskr. 2005/06:282.

2 Senaste lydelse av 6 a § 1993:1496.

3 Senaste lydelse 1996:1424.

4 EGT L 61, 5.3.1977, s. 26 (Celex 377L0187).

5 EGT L 288, 18.10.1991, s. 32 (Celex 391L0533).

SFS 2006:439

Utkom från trycket
den 7 juni 2006

background image

2

SFS 2006:439

2. från 30 a §, såvitt gäller besked enligt 15 §, och
3. från 30, 30 a och 31 §§, såvitt gäller den lokala arbetstagarorganisatio-

nens rättigheter.

Avtal om avvikelser från 21 § får träffas även utanför kollektivavtalsför-

hållanden, om avtalet innebär att kollektivavtal som med stöd av fjärde
stycket har träffats för verksamhetsområdet skall tillämpas.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt tredje eller

fjärde stycket får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlem-
mar av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsätts i arbete
som avses med avtalet.

6 c § Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall ar-
betsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som
är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållan-
det. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyl-
dig att lämna sådan information.

Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:
1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens till-

trädesdag samt arbetsplatsen.

2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgif-

ter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.

3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den

är en provanställning samt

a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,
b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förut-

sättningar som gäller för att anställningen skall upphöra,

c) vid provanställning: prövotidens längd.
4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.
5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstaga-

rens normala arbetsdag eller arbetsvecka.

6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.
De uppgifter som avses i andra stycket 3 a, 3 b i fråga om förutsättning-

arna för anställningens upphörande, 4 och 5 får, om det är lämpligt, lämnas i
form av hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektivavtal som
reglerar dessa frågor.

6 d § I fråga om arbetstagare som stationeras utomlands skall arbetsgiva-
ren, om stationeringen avses pågå längre tid än en månad, före avresan
lämna skriftlig information till arbetstagaren enligt 6 c §, om det inte redan
har skett.

Arbetsgivaren skall före avresan även lämna skriftlig information till ar-

betstagaren om åtminstone

1. anställningstiden utomlands,
2. den valuta i vilken lönen skall betalas,
3. i förekommande fall, de kontantersättningar och naturaförmåner som

följer av utstationeringen,

4. i förekommande fall, villkoren för hemresa, samt
5. i förekommande fall, de villkor som blir tillämpliga enligt 8 § lagen

(1999:678) om utstationering av arbetstagare.

background image

3

SFS 2006:439

De uppgifter som avses i 2 och 3 får, om det är lämpligt, lämnas i form av

hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar
dessa frågor.

6 e § Om förutsättningarna för anställningen ändras genom ett beslut av
arbetsgivaren eller genom en överenskommelse mellan arbetsgivaren och ar-
betstagaren och ändringen gäller någon av de uppgifter som arbetsgivaren
informerat om, eller skulle ha informerat om, skall arbetsgivaren lämna
skriftlig information om ändringen inom en månad.

6 f § Arbetsgivaren skall informera arbetstagare med tidsbegränsad an-
ställning om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar. Informa-
tionen får lämnas genom att den görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen.

Till föräldralediga arbetstagare med tidsbegränsad anställning skall infor-

mationen lämnas direkt till arbetstagaren.

11 §

6 För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägnings-

tid av en månad. Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av

� två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren

är minst två år men kortare än fyra år,

� tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år

men kortare än sex år,

� fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år

men kortare än åtta år,

� fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år

men kortare än tio år, och

� sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.
Om en arbetstagare som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § föräldraledig-

hetslagen (1995:584) sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar uppsägningsti-
den löpa när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet eller, enligt den
anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker, när arbetsta-
garen skulle ha återupptagit sitt arbete.

41 § Den som vill kräva skadestånd eller framställa annat fordringsanspråk
som grundar sig på bestämmelserna i denna lag skall underrätta motparten
om detta inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande hand-
lingen företogs eller fordringen förföll till betalning. Har en arbetstagare inte
fått något sådant besked om skadeståndstalan som avses i 8 § andra stycket
eller 19 § andra stycket, räknas tiden i stället från den dag då anställningen
upphörde. Avser arbetstagarens yrkande brott mot 4 § första stycket, räknas
tidsfristen från anställningstidens utgång. Avser arbetstagarens yrkande brott
mot 6 f § räknas tidsfristen från den dag då någon anställdes på den lediga
anställningen.

Har inom underrättelsetiden påkallats förhandling rörande tvistefrågan

enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller med stöd av
kollektivavtal, skall talan väckas inom fyra månader efter det att förhand-
lingen avslutades. I annat fall skall talan väckas inom fyra månader efter det
att tiden för underrättelse gick ut.

6 Senaste lydelse 1996:1424.

background image

4

SFS 2006:439

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. För anställningsavtal som ingåtts före den 1 juli 2006 skall bestämmel-

serna i den upphävda 6 a § tillämpas i stället för bestämmelserna i 6 c�e §§.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON

Karin Renman
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt