SFS 2022:453 Lag om ändring i lagen (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning / SFS 2022:453 Lag om ändring i lagen (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning
SFS2022-453.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:421) om gymnasial

lärlingsanställning

Utfärdad den 19 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2014:421) om
gymnasial lärlingsanställning

dels att 2, 4, 5 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 5 a och 5 b §§, av följande

lydelse.

2 § Ett avtal om gymnasial lärlingsanställning är ogiltigt i den utsträckning
det upphäver eller inskränker en arbetstagares rättigheter enligt denna lag.
Avvikelser från lagen får dock göras genom ett kollektivavtal som har slutits
eller godkänts av en central arbetstagarorganisation. För att avvikelser ska
få göras genom ett sådant avtal krävs

1. när det gäller 4 och 5 §§ att avtalet inte innebär att mindre förmånliga

regler ska tillämpas för arbetstagarna än som följer av Europaparlamentets
och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och
förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, i den ursprungliga lydelsen,
och

2. när det gäller 5 a och 5 b §§ att avtalet respekterar det övergripande

skydd för arbetstagare som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2019/1152, i den ursprungliga lydelsen.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt första stycket

får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar i den
avtalsslutande arbetstagarorganisationen men som sysselsätts i sådant arbete
som avses med avtalet.

4 § En arbetsgivare ska lämna skriftlig information till en arbetstagare om
alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet.

Informationen ska innehålla åtminstone följande uppgifter:
1. arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens

tillträdesdag samt arbetsplats eller, om det inte finns någon fast eller
huvudsaklig arbetsplats, uppgift om att arbetet ska utföras på olika platser,

2. att anställningen avser en gymnasial lärlingsanställning och en kort

specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter,

3. anställningens slutdag eller förutsättningar som gäller för att anställ-

ningen ska upphöra,

1 Prop. 2021/22:151, bet. 2021/22:AU11, rskr. 2021/22:289.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och
förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2022:453

Publicerad
den

24 maj 2022

background image

2

SFS

2022:453

4. begynnelselön och andra löneförmåner, som ska anges separat, och hur

ofta och på vilket sätt lönen ska betalas ut,

5. längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka eller,

om detta inte går att fastställa på grund av hur arbetsgivaren förlägger arbets-
tiden, uppgift om anställningens arbetstidsmått på annat sätt,

6. vad som ska gälla för övertids- eller mertidsarbete och ersättning för

sådant arbete, i förekommande fall,

7. minsta tidsfrist för besked om den ordinarie arbetstidens och jourtidens

förläggning samt i förekommande fall

a) att förläggningen kommer att variera mellan olika klockslag och dagar,
b) regler för skiftbyte,
8. uppgift om rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren, i

förekommande fall,

9. längden på arbetstagarens betalda semester, att semesterledighet ska

avtalas särskilt och vad som gäller i fråga om semesterersättning för semester-
lön som har tjänats in men inte tagits ut,

10. de bestämmelser arbetsgivaren och arbetstagaren ska följa när någon

av dem vill avsluta anställningsförhållandet,

11. att arbetsgivaravgifter betalas till staten samt uppgift om det skydd för

social trygghet som tillhandahålls av arbetsgivaren, och

12. tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.
Information enligt första stycket och andra stycket 1�7 ska lämnas så snart

som möjligt, dock senast den sjunde kalenderdagen efter det att arbets-
tagaren har börjat arbeta. Information enligt andra stycket 8�12 ska lämnas
senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta.

Vissa uppgifter får, om det är lämpligt, lämnas i form av hänvisningar till

lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor. Det
gäller uppgifterna i

1. andra stycket 3 i fråga om förutsättningar för anställningens upp-

hörande,

2. andra stycket 5 i fråga om uppgifter om längd på normal arbetsdag eller

arbetsvecka, och

3. andra stycket 4, 6, 7 b och 8�11.

5 § Om förutsättningarna för anställningen ändras genom ett beslut av
arbetsgivaren eller genom en överenskommelse mellan arbetsgivaren och
arbetstagaren och ändringen gäller någon av de uppgifter som arbetsgivaren
har eller skulle ha informerat om enligt 4 §, ska arbetsgivaren lämna skriftlig
information om ändringen så snart som möjligt, dock senast den dag då
ändringen ska börja tillämpas.

5 a § Om en arbetstagare begär en annan anställningsform eller en högre
sysselsättningsgrad ska arbetsgivaren lämna ett skriftligt svar till arbets-
tagaren inom en månad efter begäran. I det skriftliga svaret ska skälen för
arbetsgivarens ställningstagande anges.

En förutsättning för att arbetstagaren ska ha rätt till ett skriftligt svar är att

han eller hon när begäran görs har varit anställd hos arbetsgivaren i
sammanlagt minst sex månader.

Om arbetstagaren gör en ny begäran inom tolv månader från den senaste

begäran är arbetsgivaren inte skyldig att lämna ett skriftligt svar, under
förutsättning att den senaste begäran gav rätt till ett skriftligt svar enligt
andra stycket.

background image

3

SFS

2022:453

5 b § En arbetsgivare får inte förbjuda en arbetstagare att under anställ-
ningen ha en anställning hos en annan arbetsgivare.

Första stycket gäller dock inte om den andra anställningen
1. är arbetshindrande,
2. konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka

skada, eller

3. på något annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet.
En arbetsgivare får inte missgynna en arbetstagare på grund av att arbets-

tagaren under anställningen har en anställning hos en annan arbetsgivare.

7 § En arbetsgivare ska betala ersättning till arbetstagaren för den förlust
som uppkommer och för den kränkning som inträffat om arbetsgivaren

1. avbryter den gymnasiala lärlingsanställningen i förtid,
2. bryter mot skyldigheten att lämna skriftlig information till arbets-

tagaren enligt 4 eller 5 §,

3. bryter mot skyldigheten att lämna ett skriftligt svar enligt 5 a §, eller
4. bryter mot bestämmelsen i 5 b § om annan anställning.
Första stycket 1 gäller inte i ett sådant fall som avses i 6 § 2 eller 3.
Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

1. Denna lag träder i kraft den 29 juni 2022.
2. För anställningsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller 4 och

5 §§ i den äldre lydelsen.

3. Om ett anställningsavtal har ingåtts före ikraftträdandet ska arbets-

givaren dock på begäran av arbetstagaren lämna kompletterande information
enligt bestämmelserna i 4 och 5 §§ i den nya lydelsen.

På regeringens vägnar

LINA AXELSSON KIHLBLOM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt