SFS 2021:329 Lag om ändring i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer

SFS2021-329.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:145) om erkännande av

yrkeskvalifikationer

Utfärdad den 6 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2016:145) om
erkännande av yrkeskvalifikationer

dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 19 a och 19 b §§, och närmast

före 19 a § en ny rubrik av följande lydelse.

4 § Denna lag gäller inte för ett reglerat yrke om det i en annan lag eller
författning finns särskilda bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifika-
tioner för det yrket och om de bestämmelserna grundar sig på andra
bindande rättsakter antagna inom Europeiska unionen än yrkeskvalifika-
tionsdirektivet.

För advokatyrket gäller endast 19 b §. Bestämmelser som i övrigt för det

yrket genomför yrkeskvalifikationsdirektivet i tillämpliga delar finns i rätte-
gångsbalken.

Dröjsmålstalan
19 a §
I ärenden om erkännande av yrkeskvalifikationer, överföring av
ansökan om europeiskt yrkeskort till en annan stat och utfärdande av
europeiskt yrkeskort för yrkesutövning i en annan stat får den sökande
begära en förklaring av allmän förvaltningsdomstol att ärendet uppehålls,
om en myndighet inte har meddelat beslut inom de tidsgränser som gäller
för handläggningen.

En begäran om en förklaring ska göras hos den förvaltningsrätt som skulle

ha varit behörig att pröva ett överklagande av ett beslut i ärendet. Om
förvaltningsrätten bifaller en sådan begäran, ska den besluta att förelägga
myndigheten att snarast avgöra ärendet.

Förvaltningsrättens beslut får inte överklagas.

19 b § I ärenden som avses i 8 kap. 2 § tredje stycket rättegångsbalken får
den sökande begära en förklaring av Förvaltningsrätten i Stockholm att
ärendet uppehålls, om advokatsamfundet inte har meddelat beslut inom de
tidsgränser som gäller för handläggningen.

Om förvaltningsrätten bifaller en sådan begäran, ska den besluta att

förelägga advokatsamfundet att snarast avgöra ärendet.

1 Prop. 2020/21:96, bet. 2020/21:UbU22, rskr. 2020/21:285.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande
av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

SFS

2021:329

Publicerad
den

7 maj 2021

background image

SFS

2021:329

2

Förvaltningsrättens beslut får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2021.

På regeringens vägnar

ANNA HALLBERG

Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt