SFS 1982:80

820080.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982: 80

Lag

Utkom från trycket

ooi anställningsskydd;

den 16 mars 1982

utfärdad den 24 februari 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

ti'
CF

1 § Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.

Från lagens tillämpning undantas dock
1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvill-

:

kor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning,

ö:

2. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, fcs
3. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll,
4. arbetstagare som har anvisats beredskapsarbete eller skyddat arbete.

:

2 § Finns det i annan lag eller i förordning som har meddelats med stöd

^

av lag särskilda föreskrifter som avviker från denna lag, gäller de föreskrif-

i

terna.

i

Avtal är ogiltiga i den mån de upphäver eller inskränker arbetstagarnas

rättigheter enligt denna lag. Genom kollektivavtal som har slutits eller god-

f

224

' Prop. 1981/82:71, AU 11, rskr 153.

Sr

¬

background image

känts av en centr al arbetstagarorganisation får dock göras avvikelser fr ån

SFS 1982: 80

5, 6, 11, 15 , 21, 22, 2 4-28, 32, 33, 40 och 41 §§. Den närmare beräkningen

av förmåner som avses i 12 § samt avvikelser från bestämmelserna i 30 §,

,

såvitt gäller besked enligt 15 §, liksom från be stämmelserna i 30 och 31 §§,
såvitt gäller den lokala arbetstagarorganisationens rättigheter, får också

bestämmas på det sättet.

En arbetsgivare som är bunden av ett sådant kollektivavtal får tillämpa

I;

avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar av den avtalsslutande

1-

arbetstagarorganisationen men sysselsätts i arbete som avses med avtalet.

|

3 § Vid tillämpning av 11, 15, 22, 25, 26 och 39 §§ gäller följande sär skil­

da bestämmelser om beräkning av anställningstid:

'

1. En arbetstagare, som byter anställning genom att övergå från en ar­

betsgivare till en annan, får i d en senare anställningen tillgodoräkna sig
också tiden i den förra, om arbetsgivarna vid tidpunkten för övergången

s

tillhör samma koncern.

|

2. En arbetstagare, som byter anställning i samb and med att ett företag

eller en del av ett företag övergår från en arbetsgivare till en a nnan, får till-

^

godoräkna sig tiden hos den förre arbetsgivaren när anställningstid skall

beräknas hos den senare.

?

3. Om det sker flera sådana byten av anställning som avses i 1 -2, får ar-

^

betstagaren räkna samman anställningstiderna hos alla arbetsgivarna.

Vid tillämpning av 22, 26 och 39 §§ får arbetstagaren tillgodoräkna sig en

|:

extra anställningsmånad för varje anställningsmånad som arbetstagaren

|

har påbö rjat efter fyllda 45 år. Sammanlagt får arbetstagaren dock tillgodo-

'i-

räkna sig högst 60 såda na extra anställningsmånader.

Arbetstagare som har fått återanställning enligt 25 § skall a nses ha upp-

ji|

nått den ans tällningstid som fordras för rätt till uppsägni ngstid enligt 11 §

Is

andra stycket, besked enligt 15 § och företrädesrätt enligt 25 §.

j;

Anställningsavtalet
4 § Anställningsavtal gäller tills vidare. Avtal om tidsbegränsad anställ­

ning får dock träffas i d e fall som anges i 5 och 6 §§. Träffas i ann at fall ett

sådant av tal, kan arbetstagaren på det sätt som anges i 36 § få domstols
förklaring att avtalet skall gälla tills v idare.

Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren

eller arbet stagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid. En tids­

begränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställ­
ningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte annat har avtalats

eller följer av 6 §. I 33 § finns särs kilda regler om avgång med p ension.

En arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om

arbetsgivaren i väsentlig mån h ar åsidosatt sina åligganden mot arbetstaga­

ren. I de fall som avses i 18 § kan en arbetsgivare genom avskedande av­

bryta anställningen med omedelbar verkan.

Att arbetsgivaren i vissa fall ä r skyldig att informera och överlägga med

arbetstagaren och berörd arbetstagarorganisation samt att tillämpa ett

visst förfarande i samband med at t ett anställningsavtal ingås eller upphör

följer av 6, 8- 10, 15, 16, 19, 20 och 28-33 §§.

15-SFS 1982

Ii

I

ii

225

¬

background image

SFS 1982: 80

5 § Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas i följande fall:

1. Avtal för viss tid, viss säsong eller visst arbete, om det föranleds av

arbetets särskilda beskaffenhet.

2. Avtal för viss tid som avser vikariat, praktikarbete eller feriearbete,

3. Avtal för viss tid, dock sammanlagt högst sex månader under två år,

om det föranleds av tillfällig arbetsanhopning.

4. Avtal som gäller för tiden till dess arbetstagaren skall börja värn­

pliktstjänstgöring eller annan därmed jämförlig tjänstgöring, som skall på­

gå mer än tre månader.

5. Avtal för viss tid som av ser anställning efter pensionering, om arbets­

tagaren har uppnått den ålder som medför skyldighet att avgå från anställ­
ningen med ålderspension eller, om någon sådan avgångsskyldighet inte

finns, när arbetstagaren har fyllt 65 år.

6 § Avtal får även träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövo ti-
den är högst sex månader.

Vill inte a rbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsät­

ta efter det att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till

motparten senast vid prövotide ns utgång. Sker det ej, övergår provanställ­

ningen i en tills vidareanställning.

Om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även före

prövotidens utgång.

Uppsägning från arbetsgivarens sida

7 § Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad.

Saklig grund föreligger ej om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren be­

reder arbetstagaren annat arbete hos sig.

Om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstaga­

ren personligen, får den inte grundas enbart på omständigheter som arbets­

givaren har känt till mer än en månad innan underrättelse lämnades enligt

30 §. Har arbetsgivaren underlåtit att underrätta, räknas tiden i stället frå n

tidpunkten för uppsägningen.

8 § Uppsägning från arbetsgivarens sida skall v ara skriftlig.

1 uppsägningsbeske det skall arbetsgivaren ange vad arb etstagaren skall

iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen ar

ogiltig eller yrka skadestånd med anle dning av uppsägningen. 1 besk edet

skall vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning

eller ej. Har arbetstagaren företrädesrätt och krävs ciet anmälan för att fö­

reträdesrätten skall kunn a göras gällande, skall det också anges.

9 § Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de om­
ständigheter som åberopas som grund för uppsägningen. Uppgiften skal l

vara skriftlig, om arbetstagaren begär det.

10 § Uppsägningsbeskedet skall lämnas till arbetstagaren personligen.

Är det inte skäligt att kräva detta, får beskedet i stället sändas i re kommen­

derat brev till a rbetstagarens senast kända adress.

Uppsägning anses ske när arbetstagaren får del av uppsägningen. Om ar-

226

betstagaren inte kan antr äffas och ett uppsägningsbesked har sänts i bre v

/

¬

background image

enligt första stycket, anses uppsägning ha skett tio dagar efter det att br e-

SFS 1982: 80

vet lämnades till posten för befordran. Har arbetstagaren semester, anses

uppsägning ha sk ett tidigast dagen efter den då semestern upphörde.

Uppsägningstid

11 § För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsäg­

ningstid av en månad.

Om en arbetstagare vid uppsägningstillfället har varit anställd hos ar­

betsgivaren de senaste sex månaderna i följd eller sammanlagt minst tolv
månader un der de senaste två åren, har arbetstagaren rätt till en uppsäg­
ningstid av

två månader vid fyllda 25 år,

tre månader vid fyllda 30 år,

fyra månader vid fyllda 35 år,
fem månader vid fyllda 40 år,
sex månader vid fyllda 45 år.

i,

I"

b

j:

Lön och andra förmåner under uppsägningstiden
12 § En ar betstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsäg­

ningstiden behålla sin lön och an dra anställningsförmåner även om arbets­
tagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än
tidigare.

i

Om vissa anställningsförmåner enligt lag utgår endast för arbetad tid,

skall med såd an tid jäm ställas tid under vilken a rbetstagaren uppbär för-

;j

måner enligt första stycket.

13 § Om arbetsgivaren har förklarat att arbetstagaren inte behöver stå

f'

till förfogande under uppsägningstiden eller en del därav, får arbetsgivaren

från förmåner enligt 12 § första stycket avräkna inkomster som arbetstaga-

t

ren under sa mma tid har förvärvat i annan anställning. Arbetsgivaren har

också rätt att avräkna inkomster som arbetstagaren under denna tid up-

|

penbarligen kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning. Utbild-

!

ningsbidrag som utgår efter beslut av arbetsmarknadsmyndighet får avräk-
nas i den mån bidraget avser samma tid som anställningsförmånerna och
har beviljats arbetstagaren efter uppsägningen.

14 § En uppsagd arbetstagare får inte förflyttas till annan ort under upp­
sägningstiden, om a rbetstagarens möjligheter att söka nytt arbete därige­

nom skulle icke obety dligt försämras.

Under uppsägningstiden har en uppsagd arbetstagare också rätt till skä­

lig ledighet från anställningen med b ibehållna anställningsförmåner för att

besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete.

Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta

15 § En arbetstagare som är anställd för begränsad tid enligt 5 § och som

inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, skall få

besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens
utgång. En förutsättning för rätt till sådant besked är dock att arbetstaga-

227

i

f

¬

background image

SFS 1982: 80

ren, när anställningen upphör, har varit anställd hos arbetsgivaren mer än

tolv månader under de senaste två åren. Är anställningstiden så kort att be­
sked inte kan lämnas en månad i förväg, skall besked et i stället lämnas när

anställningen börjar.

Om en säsonganställd arbetstagare, som när anställningen upphör har

varit anställd för viss säsong hos arbetsgivaren mer än sex månader under

de senaste två åren, inte kommer att få fortsatt säsonganställning vid den

nya säsongens början, skall arbetsgivaren ge arbetstagaren besked om det­

ta minst en månad innan den nya säsongen börjar.

16 § Besked enligt 15 § skall vara skriftligt.

I beskedet skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det

fall att arbetstagaren vill föra talan om att anställningsavtalet skall förkla­

ras gälla tills vidare eller yrka s kadestånd för brott mot 4 § första stycket. I
beskedet skall vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt till åter-

anställning eller ej. Har arbetstagaren företrädesrätt och krävs det anmä­

lan för at t företrädesrätten skall kunna göras gällande, skall det också an­

ges.

Beskedet skall lämnas till arbetstagaren personligen. Är det inte skäligt

att kräva detta, får beskedet i stället sändas i re kommenderat brev till ar ­

betstagarens senast kända adress.

17 § En arbetstagare som har fått besked enligt 15 § första stycket har

rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållna anställningsför­
måner för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete.

Avskedande

18 § Avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina ålig­
ganden mot arbetsgivaren.

Avskedandet får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgiva­

ren har känt till mer än en månad innan underrättelse lämnades enligt 30 §.
Har arbetsgivaren underlåtit att underrätta, räknas tiden i stället från tid­
punkten för avskedandet.

19 § Avskedande skall vara skriftligt.

I beskedet om avskedande skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren

skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att avskedandet
är ogiltigt eller yrka skadestånd med anledning av avskedandet.

Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de om­

ständigheter som åberopas som grund för avskedandet. Uppgiften skall va­

ra skriftlig, om ar betstagaren begär det.

20 § Beskedet om avskedande skall lämnas till arbetstagaren personli­

gen. Är det inte skäligt att kräva detta, får beskedet i stället sändas i re­

kommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress.

Avskedande anses ske när arbetstagaren får del av avskedandet. Om ar­

betstagaren inte kan a nträffas och ett besked om avskedande har sänts i
brev enligt första stycket, anses avskedande ha skett tio dagar efter det att

228

brevet lämnades till posten för befordran. Har arbetstagaren semester, an­

ses avskedande ha skett tidigast dagen e fter den då semestern upphörde.

¬

background image

Lön och andra förmåner under permittering

SFS 1982:80

21 § En arbetstagare som under anställningstiden har varit permitterad
mer än tv å veckor i följd eller sammanlagt mer än 30 dagar under samma
kalenderår har rätt till lön och andra anställningsförmåner för ytterligare
permitteringstid. Förmånerna får inte understiga vad som normalt skulle
ha utgått om ar betstagaren hade fått behålla sina arbetsuppgifter.

Har en arbetstagare varit permitterad före ett sådant byte av anställning

som avses i 3 § förs ta stycket, skall permitteringen räknas med när det av­
görs om arbetstagaren har rätt till förmåner enligt första stycket. Om vissa
anställningsförmåner enligt lag utgår endast för arbetad tid, skall med så­
dan tid jäm ställas tid under vilken arbetstagaren uppbär förmåner enligt
första stycket.

Rätten till lön och andra anställningsförmåner gäller ej, om permittering­

en ä r en följd a v att arbetet är säsongbetonat eller av andra skäl inte är
sammanhängande till sin natur.

Turordning vid uppsägning och permittering

22 § Vid uppsägnin g på grund av arbetsbrist och vid permittering skall
arbetsgivaren iaktta följande turordningsregler.

Arbetstagarnas plats i turordningen bestäms med utgångspunkt i varje

arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstaga-
re med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med korta-

.•

re anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Kan

[

en arbetstagare endast efter omplacering beredas fortsatt arbete hos ar-

betsgivaren, gäller som förutsättning för företräde enligt turordningen att

|i

arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet.

j

Har arbetsgivaren flera driftsenheter, fastställs turordningen för varje

j

enhet för sig. Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivav-

tal, fastställs en särskild turordning för vaije avtalsområde. Finns det i ett

j

sådant fall flera driftsenheter på samma ort, skall inom en arbetstagarorga-

f

nisations avtalsområde fastställas en gemensam turordning för samtliga

enheter på orten, om organisationen begär det senast vid förhandlingar en-

t

ligt 29 §.

I

Vid en perm ittering som är av enstaka och kortvarig natur och som inte

1

har kunnat förutses får arbetsgivaren , utan hinder av reglerna i andra och

\

tredje styckena, permittera de arbetstagare som närmast berörs av drifts-

'

avbrottet.

23 § Arbetstagare som har nedsatt arbetsförmåga och som på grund där­
av har beretts särskild sysselsättning hos arbetsgivaren skall, om det kan

ske utan allvarliga olägenheter, få företräde till for tsatt arbete oberoende
av turordningen.

24 § Arbetstagare som har permitterats har företrädesrätt till arbete i den

verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta. Vid återintagning efter

permittering tillämpas turordningsreglerna i 22 och 23 §§.

Har företaget eller den del av företaget där verksamheten bedrivs över­

gått till en ny arbetsgivare under permitteringstiden, gäller företrädesrät­

ten mot den nye arbetsgivaren.

229

t-

'i I'
I'll'

:iF

¬

background image

SFS 1982: 80

Företrädesrätt till återanställning
25 § Arbetstagare som har sagts upp på grund av a rbetsbrist har företrä­

desrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit syssel­
satta. Detsamma gäller arbetstagare som har anställts för begränsad tid en­

ligt 5 § och som på grund av arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning. En

förutsättning för företrädesrätt är dock att arbetstagaren har varit anställd

hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv eller, när det gäller företrädes­

rätt till ny säsonganställning för en tidigare säsonganställd arbetstagare,

sex månader under de senaste två åren och att arbetstagaren har tillräckli­

ga kvalifikationer för den nya anställningen.

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägning skedde eller

besked lämnades eller skulle ha lämnats enligt 15 § första stycket och där­

efter till d ess ett år har förflutit från den dag då anställningen upphörde.

Vid säsonganställning gäller företrädesrätten i stället från tidpunkten då
besked lämnades eller skulle ha lämnats enligt 15 § andra st ycket och där­

efter till dess ett år har förflutit från den nya säsongens början. Har under
de nu nämnd a tidsperioderna företaget eller den del av företaget där verk­
samheten bedrivs övergått till en ny arbetsgivare, gäller företrädesrätten

mot den nye arbetgivaren.

Om arbetsgivaren har flera driftsenheter eller om det i arbetsgivarens

verksamhet finns olika kollektivavtalsområden, gäller företrädesrätten an­

ställning inom den enhet och det avtalsområde där arbetstagaren var sys­
selsatt när den tidigare anställningen upphörde. Finns det i ett sådant fall
flera driftsenheter på samma ort, skall inom en arbetstagarorganisations
avtalsområde företrädesrätten gälla arbetsgivarens samtliga enheter på or­

ten, om organisationen begär det senast vid förhandlingar enligt 32 §.

26 § Om flera arbetstagare har företrädesrätt till återanställning, bestäms

turordningen dem emellan med utgångspunkt i varje arbetstagares sam­

manlagda anställn ingstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre an­

ställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställnings­

tid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde.

27 § Har besked om företrädesrätt till återanstäl lning lämnats enligt 8 §
andra stycket eller 16 § andra stycket, kan företrädesrätt inte göras gällan­
de innan arbetstagaren har anmält anspråk på företrädesrätt hos arbetsgi­

varen.

En arbetstagare som antar ett erbjudande om återanställning behöver in­

te tillträda den nya anställningen förrän efter skälig övergångstid.

Om arb etstagaren avvisar ett erbjudande om återanställning som skäli-

gen borde ha godtagits, har arbetstagaren förlorat sin företrädesrätt.

Förhandlingar m. m.
28 § En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal och som träffar av­
tal om tidsbegränsad anställning för arbete som avses med kollektivavta­
let. skall s narast underrätta den berörda lokala arbetstagarorgani-sationcn
om anställningsavtalet. Underrättelse skall l ämnas även när kollektivavtal
tillfälligt inte gälle r.

¬

background image

32 § En a rbetsgivare som avser att anställa en arbetstagare, när någon
annan har f öreträdesrätt till återanställning i verks amheten, skall först för­

handla med den berörda arbetstagarorganisationen på det sätt som anges i
11-14 §§ lagen (1976:580) om m edbestämmande i arbe tslivet. Detsamma

gäller när fråga uppkommer om vem av flera företrädesberättigade som

skall få återanställning.

Avgång med pension m . m.

33 § En arbetsgivare, som vill att en arbetstagare skall lämna sin anställ­

ning när arbetstagaren uppnår den ålder som medför skyldighet att avgå
med ålderspension eller, om någon sådan avgångsskyldighet inte finns, vid

fyllda 65 å r, skall skriftligen ge arbetstagaren besked om detta minst en

231

månad i förväg.

I

4

Någon un derrättelse behöver dock inte lämnas, om anställningstiden är

SFS 1982: 80

högst en m ånad.

29 § I fråga o m en arbetsgivares skyldighet att förhandla före beslut om
uppsägning på grund av arbetsbrist, permittering eller återintagning efter

permittering gäller 11-14 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i ar­
betslivet.

f

i;

30 § En arbetsgivare som vill avskeda eller säga upp en arbetstagare på

j

grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen eller

|,>i

lämna besked enligt 15 § om att en tidsbegränsad anställning skall upphö-

h

ra, skall un derrätta arbetstagaren om detta i förväg. Gäller underrättelsen
uppsägning eller besked enligt 15 §, skall den lämnas minst två veckor i

förväg, och gä ller den avskedande, skall den lämnas minst en vecka i för­

väg. Är arbetstagaren fackligt organiserad, skall arbetsgivaren samtidigt

med u nderrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbets-

jj|

tagaren tillhör.

Är anställningstiden så kort att besked enligt 15 § första stycket skall

lämnas när anställningen börjar, skall underrättelsen och varslet i st ället

lämnas samtidigt med beskedet.

Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren

tillhör har rätt till överläggning med arbetsgivaren om den åtgärd som un­
derrättelsen och varslet avser. En förutsättning är dock att överläggning

begärs senast en vecka efter det att underrättelsen eller varslet lämnades. I
det fall som avse s i an dra stycket skall överläggning begäras omgående.

Har överläggning begärts, får arbetsgivaren inte verkställa uppsägning

eller avskedande förrän överläggningen har avslutats.

31 § En arbetsgivare som avser att ge en arbetstagare besked om att en

(j

provanställning skall avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en
tillsvidareanställning skall underrätta arbetstagaren om detta minst två

'•

i

veckor i förväg. Ar arbetstagaren fackligt organiserad, skall arbetsgivaren

)

samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation

1

som arbetstagaren tillhör.

j

Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt till

^

överläggning med arbets givaren om beskedet.

ii

h u

' >i'

. ;!•

: i ;

I, M

¬

background image

SFS 1982: 80

Om en arbetsgivare vill at t en arbetstagare skall lämna sin anställning i

samband med att arbetstagaren får rätt till hel förtidsp ension enligt lagen
(1962: 381) om allmän försäkring, skall arbetsgivaren skriftligen ge arbets­
tagaren besked om detta så snart arbetsgivaren har fått kännedom om pen­

sionsbeslutet.

En arbetstagare som är anställd tills vidare och har uppnått den ålder

som anges i första stycket har inte rätt till längre uppsägningstid än en må­
nad och har inte heller företrädesrätt enligt 22-25 §§.

Tvister om giltigheten av uppsägningar eller avskedanden m. m,
34 § Om en arbetstagare sägs upp utan saklig grund, skall uppsägningen

förklaras ogiltig på yrkande av arbetstagaren. Detta gäller dock ej, om upp­

sägningen angrips endast därför att den strider mot turordningsregler.

Uppkommer tvist om en uppsägnings giltighet, upphör ej anställningen

till följd av uppsägningen förrän tvisten har slutligt avförts. Arbetstagaren

får inte heller avstängas från arbete på grund av de omständigheter som

har föranlett uppsägningen annat än om det finns särskilda skäl. Arbetsta­

garen har rätt till lön och andra förmåner enligt 12-14 §§ så länge anställ­

ningen b estår.

Domstol kan för tiden intill det slutliga avgörandet besluta att anställ­

ningen skall upphöra vid uppsägningstidens utgång eller vid den senare tid­
punkt som domstolen bestämmer eller att en pågående avstängning skall
upphöra.

35 § Har en arbetstagare blivit avskedad under omständigheter som inte
ens skulle ha räck t till för en giltig uppsägning, skall avs kedandet förklaras

ogiltigt på yrk ande av arbetstagaien.

Om ett sådant yrkande framställs, kan domstol besluta att anställningen

trots avskedandet skall bestå tills tvisten har slutligt avgjorts.

Har en domstol meddelat beslut enligt andra stycket, får arbetsgivaren

inte avstänga arbetstagaren från arbete på grund av de omständigheter som
har föranlett avskedandet. Arbetstagaren har rätt till lön och andra förmå­
ner enligt 1 2- 14 §§ så länge anställningen består.

36 § Ett anställningsavtal, som har tidsbegränsats i strid mot 4 § första
stycket, skall förklaras gälla tills vidare på yrkande av arbetstagaren.

Om ett sådant yrkande framställs, kan domstol besluta att anställningen

trots avtalet skall bestå tills tvisten har slutligt avgjorts. Arbetstagaren har

rätt till lön och andra förmåner enligt 12- 14 §§ så länge anställningen be­

står.

37 § Om en domstol genom lagakraftvunnen dom har ogiltigförklarat en

uppsägning eller e tt avskedande, får arbetsgivaren inte avstänga arbetsta­

garen från arbete på grund av de omständigheter som har föranlett uppsäg­

ningen eller av skedandet.

232

¬

background image

Skadestånd

SFS 1982:80

38 § En arbetsgivare som bryter mot defina lag skall betala inte bara lön

och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till utan

även ersättning för skada som uppkommer. En arbetstagare är skade­

ståndsskyldig om han eller hon inte iakttar den uppsägningstid som anges i
11 § första stycket.

Skadestånd enligt första stycket kan avse både ersättning för den förlust

som uppkommer och ersättning för den krätikning som lagbrottet innebär.

Ersättning för förlust som avser tid efter anställningens upphörande får un­

der alla förhållanden bestämmas till högst det belopp som anges i 39 §.

Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

|

V

39 § Om en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom, varigenom en
domstol har ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande eller har
förklarat att en tidsbegränsad anställning skall gälla tills vidare, skall an­

ställningsförhållandet anses som upplöst. Arbetsgivaren skall för sin väg­

ran betala skadestånd till arbetstagaren enligt följande bestämmelser.

Skadeståndet beräknas med utgångspunkt i arb etstagarens sammanlag-

da anställningstid hos arbetsgivaren när anställningsförhållandet upplöses
och bestäms till ett belopp motsvarande

t:

• L'

I

r|

i/' ^

16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid,

? t

24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid,

32 månadslöner vid minst tio års anställningstid.

Har arbetstagaren fyllt 60 å r, höjs beloppet så att det motsvarar 24, 36

respektive 48 månadslöner.

Skadeståndet får dock inte bestämmas så att beloppet beräknas efter fle­

ra månadslöner än som motsvarar antalet påbörjade anställningsmånader
hos arbetsgivaren. Har arbetstagaren varit anställd mindre ärl sex måna­

der, skall belopp et likväl motsvara sex månadslöner.

Preskription

40 § En arbetstagare som avser att yrka ogiltigförklaring av en uppsäg­
ning eller et t avskedande, skall underrätta arbetsgivaren om detta senast

||!

två veckor efter det att uppsägningen eller avskedandet skedde. Har ar-

11],

betstagaren inte fått något sådant besked om ogiltighetstalan som avses i

! i i

8 § andra stycket eller 19 § andra stycket, uppgår dock tidsfristen till en

[i;'

månad och r äknas från den dag då anställningen upphörde.

Om en arbetstagare gör gällande att ett anställningsavtal har tidsbegrän­

sats i strid mot 4 § första stycket och avser att yrka förklaring att avtalet
skall gälla tills vidare, skall arbetstagaren underrätta arbetsgivaren om det-

jf,|

ta senast en månad efter anställningstidens utgång.

Har inom underrättelsetiden påkallats förhandling rörande tvistefrågan

enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i ar betslivet eller med stöd

av kollektivavtal, skall talan väckas inom två veckor efter det att förhand­
lingen avslutades. I annat fall skall ta lan väckas inom två veckor efter det
att tiden för un derrättelse gick ut.

41 § Den som vill kräva skadestånd eller framställa annat fordringsan­
språk som grundar sig på bestämmelserna i denna lag skall undeirätta mot-

¬

background image

SFS 1982:80

parten om delta inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande

handlingen företogs eller fordringen förföll till betalning. Har en arbetsta­

gare inte fått något sådant besked om skadeståndstalan som avses i 8 §
andra stycket eller 19 § andra stycket, räknas tiden i stället från den dag då
anställningen upphörde. Avser arbetstagarens yrkande brott mot 4 § första

stycket, räknas tidsfristen från anställningstidens utgång.

Har inom underrättelsetiden påkallats förhandling rörande tvistefrågan

enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbet slivet eller med stöd
av kollektivavtal, skall talan väckas inom fyra månader efter det att för­

handlingen avslutades. I ann at fall skall talan väckas inom fyra månader

efter det att tiden för underrättelse gick ut.

42 § Lämnas inte underrättelse eller väcks inte talan inom den tid som
föreskrivs i 40 eller 41 §, har parten förlorat sin talan.

Rättegången

43 § Mål om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen (197 4:371)

om rättegången i arbets tvister. Mål som avses i 34 -36 §§ skall handläggas
skyndsamt.

Ett yrkande om beslut enligt 34 § tredje s tycket, 35 § andra stycket eller

36 § andra stycket får ej bifallas utan att motparten har beretts tillfälle att

yttra sig. Om e tt dröjsmål skulle medföra risk för skada, får dock domsto­

len o medelbart bifalla yrk andet att gälla till dess annat förordnas. Beslut
som en tingsr ätt har meddelat under rättegången får överklagas särskilt ge­

nom besvär.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1982, då lagen (1974: 12) om an ­

ställningsskydd skall upphör a att gälla.

2. Den nya lagens b estämmelser om arbetstagare som får anses ha före­

tagsledande eller därmed jämförlig ställning och om tidsbegränsad anställ­

ning gäller end ast anställningsavtal som har ingåtts efter lagens ikraftträ­
dande. Beträffande tidigare ingångna sådana anställningsavtal tillämpas
även efter ikraftträdandet den äldre lagens bestämmelser.

3. När den nya lagens bestämmelser om beräkning av anställningstid

skall tillämpas, gäller de även anställningstid före ikraftträdandet.

4. Har före den nya lagens ikraftträdande lämnats underrättelse eller

varsel enligt den äldre lagen, tillämpas även efter ik'aftträdandet den la­

gens bestämmelser i fråga om den åtgärd som underrättelsen eller varslet
avser. Den nya lagens bestämmelser om företrädesrätt till återanställni ng
från den tidpunkt då besked har lämnats enligt 15 §, gäller en dast om be ­
skedet har eller skulle ha lämnats efter ikraftträdandet.

5. Bestämmelserna i 33 § första st ycket i den nya lagen tillämpas på ar­

betstagare som fyller 65 å r den 1 maj 1982 eller se nare. För arbetstagare

som är äldre, tillämpas motsvarande bestämmelser i den ä ldre lagen.

6. Den nya lagens bestämmelser om skadestånd och preskription tilläm­

pas endast om den omständighet, vartill yrkandet hänför sig, har inträffat

efter ikraftträdandet. I annat fall tillämpas den äldre lagens motsvarande

bestämmelser.

234

7. Den äldre lagens bestämmelser om rättegå ngskostnad tillämpas även

¬

background image

efter den nya lagens ikraftträdande, om talan har väckts före ikraftträdan-

SFS 1982:80

det.

8. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift

som har ersat ts genom bestämmelse i denna lag tillämpas i st ället den nya

bestämmelsen.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

INGEMAR ELIASSON

(Arbetsmarknadsdepartementet)

H

¬

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt