SFS 2016:749 Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden / SFS 2016:749 Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
160749.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:NFDKLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:NFDKLC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:NFDKLC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:NFDKLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:NFDKLC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:NFDKLC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:NFDKLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:NFDKLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:NFDKLC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NFDKLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:NFDKLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:NFDKLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:NFDKLC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:NFDKLC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NFDKLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:NFDKLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:NFDKLC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NFDKLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:NFDKLB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om s�rskilt skydd mot repressalier f�r arbetstagare <br/>som sl�r larm om allvarliga missf�rh�llanden;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 16 juni 2016.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lagens till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag inneh�ller best�mmelser som ger ett s�rskilt skydd mot</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">repressalier f�r arbetstagare som sl�r larm om allvarliga missf�rh�llanden i<br/>arbetsgivarens verksamhet. Lagen inskr�nker inte det skydd som kan g�lla p�<br/>annan grund.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Med allvarliga missf�rh�llanden avses brott med f�ngelse i straffskalan</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">eller d�rmed j�mf�rliga missf�rh�llanden. Det �r tillr�ckligt att arbetstagaren<br/>genom larmet framf�r konkreta misstankar om s�dana allvarliga missf�rh�l-<br/>landen.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Med arbetstagare j�mst�lls den som utf�r arbete som inhyrd, om larmet</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">avser f�rh�llanden i inhyrarens verksamhet. I s�dana fall ska med arbets-<br/>givare avses inhyraren.</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Med inhyrd avses arbetstagare som lagen (2012:854) om uthyrning av</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">arbetstagare �r till�mplig p�. Med inhyrare avses detsamma som med kund-<br/>f�retag enligt den lagen.</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Avtals ogiltighet</b></p> <p style="position:absolute;top:686px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:685px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett avtal �r ogiltigt i den utstr�ckning som det upph�ver eller inskr�nker</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">arbetstagares skydd enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Vad lagen skyddar mot</b></p> <p style="position:absolute;top:773px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:772px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En arbetsgivare f�r inte uts�tta en arbetstagare f�r repressalier p� grund</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">av att arbetstagaren sl�r larm om allvarliga missf�rh�llanden i arbetsgivarens<br/>verksamhet enligt 57 ��.</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som i arbetsgivarens st�lle har r�tt att besluta i fr�gor som r�r arbets-</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tagaren ska likst�llas med arbetsgivaren vid till�mpningen av f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:128, bet. 2015/16:AU11, rskr. 2015/16:269.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:749</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 juni 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:749</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Olika s�tt att sl� larm</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Interna larm</b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En arbetstagare har skydd enligt 4 � om arbetstagaren sl�r larm till</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">arbetsgivaren eller en representant f�r denne, eller genom att anv�nda sig av<br/>interna rutiner f�r rapportering av missf�rh�llanden som g�ller hos arbets-<br/>givaren.</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Larm till arbetstagarorganisation</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En arbetstagare har skydd enligt 4 � om arbetstagaren sl�r larm genom</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">att v�nda sig till sin arbetstagarorganisation.</p> <p style="position:absolute;top:286px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Externa larm</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En arbetstagare som sl�r larm genom att offentligg�ra uppgifter eller</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">l�mna uppgifter f�r offentligg�rande, eller genom att v�nda sig till en myn-<br/>dighet, har skydd enligt 4 � om</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. arbetstagaren<br/>a) f�rst slagit larm internt enligt 5 � utan att arbetsgivaren vidtagit sk�liga</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">�tg�rder med anledning av larmet och i sk�lig utstr�ckning informerat arbets-<br/>tagaren om i vilken omfattning �tg�rder vidtagits, eller </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">b) av n�got annat sk�l hade befogad anledning att sl� larm externt, och<br/>2. arbetstagaren hade fog f�r det p�st�ende om allvarliga missf�rh�llanden</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">som larmet avser.</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Undantag fr�n skyddet vid brott</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Den arbetstagare som genom att sl� larm g�r sig skyldig till brott har</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">inte skydd enligt lagen.</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Skadest�nd</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En arbetsgivare som bryter mot 4 � ska betala skadest�nd f�r den f�rlust</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">som uppkommer och f�r den kr�nkning som repressalien inneb�r.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om talan f�rs med anledning av upps�gning eller avskedande eller annat</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">f�rfarande som omfattas av lagen (1982:80) om anst�llningsskydd f�r ers�tt-<br/>ning f�r f�rlust som avser tid efter anst�llningens upph�rande under alla f�r-<br/>h�llanden best�mmas till h�gst det belopp som anges i 39 � i den lagen.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det �r sk�ligt, f�r skadest�ndet s�ttas ned eller helt falla bort.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Bevisb�rda</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Om den som anser sig ha blivit utsatt f�r repressalier som strider mot</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">denna lag visar omst�ndigheter som ger anledning att anta att s� �r fallet, �r<br/>det arbetsgivaren som ska visa att s�dana repressalier inte har vidtagits.</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>R�tteg�ngen</b></p> <p style="position:absolute;top:904px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:903px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">M�l om till�mpningen av denna lag ska handl�ggas enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">(1974:371) om r�tteg�ngen i arbetstvister.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2016:749</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">I s�dana m�l ska som arbetstagare anses ocks� den som utf�r arbete som in-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">hyrd. Den hos vilken arbetet utf�rs ska anses som arbetsgivare. Detta g�ller<br/>ocks� n�r reglerna om tvistef�rhandling i lagen (1976:580) om medbest�m-<br/>mande i arbetslivet till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r n�gon f�r talan ska f�ljande best�mmelser i lagen (1976:580) om med-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">best�mmande i arbetslivet till�mpas:</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32"> 64 � om tidsfrist f�r p�kallande av f�rhandling,<br/> 65 � om tidsfrist f�r v�ckande av talan,<br/> 66 � om f�rl�ngd tidsfrist f�r den som inte f�retr�ds av en arbetstagar-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">organisation, och</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> 68 � om f�rlorad taler�tt p� grund av preskription.</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2017.</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">STEFAN L�FVEN</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">MIKAEL DAMBERG<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft40">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om s�rskilt skydd mot repressalier f�r arbetstagare
som sl�r larm om allvarliga missf�rh�llanden;

utf�rdad den 16 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

Lagens till�mpningsomr�de

1 �

Denna lag inneh�ller best�mmelser som ger ett s�rskilt skydd mot

repressalier f�r arbetstagare som sl�r larm om allvarliga missf�rh�llanden i
arbetsgivarens verksamhet. Lagen inskr�nker inte det skydd som kan g�lla p�
annan grund.

Med allvarliga missf�rh�llanden avses brott med f�ngelse i straffskalan

eller d�rmed j�mf�rliga missf�rh�llanden. Det �r tillr�ckligt att arbetstagaren
genom larmet framf�r konkreta misstankar om s�dana allvarliga missf�rh�l-
landen.

2 �

Med arbetstagare j�mst�lls den som utf�r arbete som inhyrd, om larmet

avser f�rh�llanden i inhyrarens verksamhet. I s�dana fall ska med arbets-
givare avses inhyraren.

Med inhyrd avses arbetstagare som lagen (2012:854) om uthyrning av

arbetstagare �r till�mplig p�. Med inhyrare avses detsamma som med kund-
f�retag enligt den lagen.

Avtals ogiltighet

3 �

Ett avtal �r ogiltigt i den utstr�ckning som det upph�ver eller inskr�nker

arbetstagares skydd enligt denna lag.

Vad lagen skyddar mot

4 �

En arbetsgivare f�r inte uts�tta en arbetstagare f�r repressalier p� grund

av att arbetstagaren sl�r larm om allvarliga missf�rh�llanden i arbetsgivarens
verksamhet enligt 57 ��.

Den som i arbetsgivarens st�lle har r�tt att besluta i fr�gor som r�r arbets-

tagaren ska likst�llas med arbetsgivaren vid till�mpningen av f�rsta stycket.

1 Prop. 2015/16:128, bet. 2015/16:AU11, rskr. 2015/16:269.

SFS 2016:749

Utkom fr�n trycket
den 29 juni 2016

background image

2

SFS 2016:749

Olika s�tt att sl� larm

Interna larm

5 �

En arbetstagare har skydd enligt 4 � om arbetstagaren sl�r larm till

arbetsgivaren eller en representant f�r denne, eller genom att anv�nda sig av
interna rutiner f�r rapportering av missf�rh�llanden som g�ller hos arbets-
givaren.

Larm till arbetstagarorganisation

6 �

En arbetstagare har skydd enligt 4 � om arbetstagaren sl�r larm genom

att v�nda sig till sin arbetstagarorganisation.

Externa larm

7 �

En arbetstagare som sl�r larm genom att offentligg�ra uppgifter eller

l�mna uppgifter f�r offentligg�rande, eller genom att v�nda sig till en myn-
dighet, har skydd enligt 4 � om

1. arbetstagaren
a) f�rst slagit larm internt enligt 5 � utan att arbetsgivaren vidtagit sk�liga

�tg�rder med anledning av larmet och i sk�lig utstr�ckning informerat arbets-
tagaren om i vilken omfattning �tg�rder vidtagits, eller

b) av n�got annat sk�l hade befogad anledning att sl� larm externt, och
2. arbetstagaren hade fog f�r det p�st�ende om allvarliga missf�rh�llanden

som larmet avser.

Undantag fr�n skyddet vid brott

8 �

Den arbetstagare som genom att sl� larm g�r sig skyldig till brott har

inte skydd enligt lagen.

Skadest�nd

9 �

En arbetsgivare som bryter mot 4 � ska betala skadest�nd f�r den f�rlust

som uppkommer och f�r den kr�nkning som repressalien inneb�r.

Om talan f�rs med anledning av upps�gning eller avskedande eller annat

f�rfarande som omfattas av lagen (1982:80) om anst�llningsskydd f�r ers�tt-
ning f�r f�rlust som avser tid efter anst�llningens upph�rande under alla f�r-
h�llanden best�mmas till h�gst det belopp som anges i 39 � i den lagen.

Om det �r sk�ligt, f�r skadest�ndet s�ttas ned eller helt falla bort.

Bevisb�rda

10 �

Om den som anser sig ha blivit utsatt f�r repressalier som strider mot

denna lag visar omst�ndigheter som ger anledning att anta att s� �r fallet, �r
det arbetsgivaren som ska visa att s�dana repressalier inte har vidtagits.

R�tteg�ngen

11 �

M�l om till�mpningen av denna lag ska handl�ggas enligt lagen

(1974:371) om r�tteg�ngen i arbetstvister.

background image

3

SFS 2016:749

I s�dana m�l ska som arbetstagare anses ocks� den som utf�r arbete som in-

hyrd. Den hos vilken arbetet utf�rs ska anses som arbetsgivare. Detta g�ller
ocks� n�r reglerna om tvistef�rhandling i lagen (1976:580) om medbest�m-
mande i arbetslivet till�mpas.

N�r n�gon f�r talan ska f�ljande best�mmelser i lagen (1976:580) om med-

best�mmande i arbetslivet till�mpas:

 64 � om tidsfrist f�r p�kallande av f�rhandling,
 65 � om tidsfrist f�r v�ckande av talan,
 66 � om f�rl�ngd tidsfrist f�r den som inte f�retr�ds av en arbetstagar-

organisation, och

 68 � om f�rlorad taler�tt p� grund av preskription.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2017.

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

MIKAEL DAMBERG
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt