SFS 2018:131 Lag om villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

180131.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om villkor för intjänande och bevarande av
tjänstepension;

utfärdad den 8 mars 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om rättigheter för arbetstagare och

deras efterlevande gentemot arbetsgivare vid avtal om tjänstepension.

2 §

Lagen gäller avtal om tjänstepension som är avsedd att betalas ut när

pensionsåldern har uppnåtts (ålderspension).

Om ett avtal om tjänstepension innehåller en rätt till vilande efterlevande-

pension, gäller vad som föreskrivs för blivande förmånstagare i 10 § och 12 §
tredje stycket även för efterlevande förmånstagare.

Avtals ogiltighet

3 §

Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning det upphäver eller inskränker en

rättighet enligt denna lag, om inte något annat följer av 4 §.

Avvikelser i kollektivavtal

4 §

Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central

arbetstagarorganisation får avvikelser göras från 7–11 §§, under förutsättning
att avtalet respekterar det skydd för arbetstagare och deras fria rörlighet som
avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/50/EU av den 16 april
2014 om minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna för arbets-
tagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av komplette-
rande pensionsrättigheter, i den ursprungliga lydelsen.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt första stycket får

tillämpa avtalet även på en arbetstagare som inte är medlem av den avtals-
slutande arbetstagarorganisationen. Detta gäller under förutsättning att arbets-

1 Prop. 2017/18:56, bet. 2017/18:AU6, rskr. 2017/18:165.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/50/EU av den 16 april 2014 om
minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna för arbetstagare genom förbätt-
rade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter, i den
ursprungliga lydelsen.

SFS 2018:131

Utkom från trycket
den 20 mars 2018

background image

2

SFS 2018:131

tagaren sysselsätts i sådant arbete som avses med avtalet och inte omfattas av
något annat tillämpligt kollektivavtal.

Definitioner

5 §

I denna lag avses med

1. avtal om tjänstepension: avtal om ålderspension och vilande efter-

levandepension som ingås mellan å ena sidan arbetsgivare eller arbetsgivar-
organisation och å andra sidan arbetstagare eller arbetstagarorganisation,

2. vilande efterlevandepension: pension till efterlevande som bevaras efter

att arbetstagaren har avlidit och som betalas ut med anledning av att den efter-
levande uppnår en viss ålder,

3. ackumulerade pensionsrättigheter: pensionsrättigheter som avser en

retroaktiv period under vilken arbetstagaren har omfattats av ett avtal om
tjänstepension,

4. förvärvade pensionsrättigheter: alla ackumulerade pensionsrättigheter

som en arbetstagare har rätt till när villkoren för intjänande har uppfyllts, och

5. blivande förmånstagare: arbetstagare som, utan att få ålderspension en-

ligt avtalet, har slutat sin anställning hos arbetsgivaren.

Villkor för intjänande och bevarande

6 §

En arbetstagare har vid avtal om tjänstepension rätt till villkor enligt

7–10 §§.

7 §

Om anställningstid uppställs som villkor för att arbetstagaren ska få

börja tjäna in pensionsrättigheter eller få rätt till ackumulerade pensionsrättig-
heter, får sådan tid sammanlagt uppgå till högst tre år.

8 §

Om en lägsta åldersgräns uppställs som villkor för att arbetstagaren ska

få rätt till ackumulerade pensionsrättigheter, får denna åldersgräns inte vara
högre än 21 år.

9 §

Förvärvade pensionsrättigheter för blivande förmånstagare ska bevaras

fram till dess att förmånstagaren uppnår pensionsåldern.

Om värdet av pensionsrättigheterna inte överstiger ett prisbasbelopp enligt

2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, får dock avtalet medge att ett en-
gångsbelopp motsvarande värdet betalas ut till en arbetstagare som avslutar
sin anställning utan att ha uppnått pensionsåldern. Engångsbeloppet får endast
betalas ut under förutsättning att

1. arbetsgivaren lämnar skriftlig och tydlig information om vad det innebär

att få ett engångsbelopp, och

2. arbetstagaren därefter lämnar sitt samtycke till att engångsbeloppet beta-

las ut.

Informationen enligt andra stycket 1 ska innehålla åtminstone uppgifter om

eventuella avgifter som är förknippade med att engångsbeloppet betalas ut
och information om att arbetstagaren bör överväga rådgivning om hur en-
gångsbeloppet kan investeras för pensionssparande.

10 §

Villkor för värdeutvecklingen av förvärvade pensionsrättigheter för

blivande förmånstagare ska

background image

3

SFS 2018:131

1. motsvara de villkor som tillämpas enligt avtalet för arbetstagare som

kvarstår i anställningen,

2. följa utvecklingen av de pensionsförmåner som utbetalas enligt avtalet,

eller

3. tillförsäkra på annat sätt att den blivande förmånstagaren behandlas rätt-

vist.

Vid beräkningen av värdeutvecklingen ska det ursprungliga värdet av pen-

sionsrättigheterna vara det värde rättigheterna hade när den aktuella anställ-
ningen upphörde.

Återbetalning av arbetstagarens egna inbetalningar

11 §

Om en anställning upphör innan arbetstagaren har fått rätt till ackumu-

lerade pensionsrättigheter, ska arbetsgivaren ersätta arbetstagaren för inbetal-
ningar som arbetstagaren har gjort själv eller, om inbetalningarna har investe-
rats, värdet av investeringarna. Detsamma gäller om någon annan har gjort in-
betalningar för arbetstagarens räkning.

Arbetsgivarens informationsskyldighet

12 §

Arbetsgivaren ska på begäran av en arbetstagare lämna skriftlig och

tydlig information om hur tjänstepensionen skulle påverkas av att anställ-
ningen upphör. Arbetsgivaren kan fullgöra sin informationsskyldighet an-
tingen genom att själv lämna informationen eller genom att ange för arbets-
tagaren var informationen finns tillgänglig. Informationen ska kunna fås inom
rimlig tid från det att begäran framställs, oavsett hur informationsskyldig-
heten fullgörs.

Informationen ska innehålla åtminstone följande uppgifter:
1. villkor för intjänande av pensionsrättigheter och konsekvenserna av att

dessa villkor tillämpas när anställningen upphör,

2. värdet av förvärvade pensionsrättigheter, och
3. villkor för värdeutvecklingen av förvärvade pensionsrättigheter efter det

att anställningen har upphört.

Uppgifter enligt andra stycket 2 och 3 ska på begäran lämnas till blivande

förmånstagare på motsvarande sätt som föreskrivs i första stycket.

13 §

Arbetsgivarens informationsskyldighet enligt 12 § behöver inte full-

göras oftare än en gång per år.

Skadestånd

14 §

En arbetsgivare som bryter mot denna lag ska betala skadestånd för

den förlust som uppkommer och för den kränkning som lagbrottet innebär.

Om det är skäligt får skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Rättegången

15 §

Mål om tillämpningen av denna lag ska handläggas enligt lagen

(1974:371) om rättegången i arbetstvister. När den lagen tillämpas i tvister
mellan en arbetsgivare och en efterlevande förmånstagare gäller det som före-
skrivs för arbetsgivare och arbetstagare.

background image

4

SFS 2018:131

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.
2. Lagen tillämpas även på avtal om tjänstepension som har ingåtts före

ikraftträdandet, i den utsträckning villkor i sådana avtal står i strid med lagen
efter ikraftträdandet.

3. Lagen tillämpas endast på avtal om tjänstepension som arbetstagare har

kunnat ansluta sig till efter den 19 maj 2014.

4. Vid beräkningen av förvärvade pensionsrättigheter enligt 9, 10 och

12 §§ ska endast pensionsrättigheter som har förvärvats efter lagens ikraftträ-
dande beaktas.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

YLVA JOHANSSON
(Arbetsmarknadsdepartementet)

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt