SFS 2018:1472 Lag om entreprenörsansvar för lönefordringar

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar / SFS 2018:1472 Lag om entreprenörsansvar för lönefordringar
SFS2018-1472.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om entreprenörsansvar för lönefordringar

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om en entreprenörs ansvar för lön
till en arbetstagare hos en underentreprenör.

2 § Ansvaret enligt denna lag gäller vid en bygg- och anläggningsverksam-
het i Sverige, vid vilken en byggnad eller en anläggning uppförs, sätts i
stånd, underhålls, byggs om eller rivs.

Definitioner
3 §
I denna lag avses med

1. huvudentreprenör: den entreprenör som enligt ett avtal med den

ursprungliga beställaren av entreprenaden ansvarar för att det arbete som
omfattas av avtalet blir utfört, om inte entreprenören i stället är att anse som
uppdragsgivare,

2. uppdragsgivare: den entreprenör som har anlitat arbetsgivaren, där

arbetstagaren vars lönefordran ansvaret gäller är eller har varit anställd, som
underentreprenör för att utföra arbete som omfattas av avtalet mellan
huvudentreprenören och den ursprungliga beställaren, och

3. entreprenaden: det arbete som omfattas av avtalet mellan huvud-

entreprenören och den ursprungliga beställaren.

Möjlighet till reglering i avtal
4 §
Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning det inskränker arbetstagarens
rättigheter enligt denna lag, om inte annat följer av 5 §.

5 § Lagens bestämmelser gäller inte för en uppdragsgivare eller en
huvudentreprenör om uppdragsgivaren är bunden av ett kollektivavtal som

1. har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation,
2. reglerar ansvaret för arbetstagares lönefordringar i entreprenadkedjor,
3. innebär ett skydd som för arbetstagaren i det enskilda fallet är likvärdigt

med skyddet enligt lagen, och

4. är förenligt med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU

av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering
av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring
av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom

1 Prop. 2017/18:214, bet. 2017/18:AU14, rskr. 2017/18:428.

SFS

2018:1472

Publicerad
den

10 juli 2018

background image

2

SFS

informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen), i den
ursprungliga lydelsen.

Lagens bestämmelser gäller inte heller för en huvudentreprenör som är

bunden av ett sådant kollektivavtal.

6 § Bestämmelserna om invändningar, regress och huvudentreprenörens
skyldighet att meddela uppdragsgivaren i 15�17 §§ gäller inte om något
annat följer av avtal, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av
handelsbruk eller någon annan sedvänja som måste anses bindande för
parterna.

Uppdragsgivarens ansvar
7 §
En uppdragsgivare, som har underrättats om att den som är eller har
varit anlitad för att genomföra ett entreprenadavtal inte har betalat lön till en
arbetstagare, ansvarar för lönefordran under de förutsättningar som anges i
10, 11, 13 och 14 §§.

Huvudentreprenörens ansvar
8 §
Huvudentreprenören ansvarar för betalning av lönefordran under de
förutsättningar som anges i 9�14 §§, om

1. uppdragsgivaren inte betalar inom fjorton helgfria vardagar från det att

uppdragsgivaren har fått en underrättelse om lönefordran i enlighet med
11 §, eller

2. uppdragsgivaren inte kan nås för en underrättelse, trots att arbets-

tagaren, eller en arbetstagarorganisation som arbetstagaren är medlem i, har
begärt information av huvudentreprenören om uppdragsgivaren enligt 18 §.

9 § För att huvudentreprenören ska bli ansvarig enligt 8 § 1 krävs att
arbetstagaren, eller en arbetstagarorganisation som arbetstagaren är medlem
i, underrättar huvudentreprenören i enlighet med 11 och 12 §§ om löne-
fordran inom sex månader från det att uppdragsgivaren underrättades.

När betalningsansvar inträder
10 §
Betalningsansvar inträder sju helgfria vardagar efter det att den som
ansvaret avser har fått en underrättelse i enlighet med 11 och 12 §§ om löne-
fordran från arbetstagaren eller från en arbetstagarorganisation som arbets-
tagaren är medlem i.

Underrättelsens form och innehåll
11 §
En underrättelse om en lönefordran ska vara skriftlig och innehålla
följande uppgifter:

1. arbetstagarens namn,
2. den obetalda lönefordrans storlek,
3. respektive lönebelopps förfallodag,
4. det arbete och den tidsperiod som lönefordran avser,
5. när krav på betalning har framställts mot arbetsgivaren eller varför detta

inte har skett,

6. hur betalningen kan göras, och
7. arbetsgivaren och, om uppgifterna är tillgängliga, dennes namn och

kontaktuppgifter.

2018:1472

background image

3

SFS

12 § Av en underrättelse till huvudentreprenören ska dessutom följande
framgå:

1. att uppdragsgivaren har underrättats om lönefordran, eller varför detta

inte har skett, och

2. uppdragsgivarens namn och kontaktuppgifter, om uppgifterna är till-

gängliga.

Vilka lönefordringar ansvaret omfattar
13 §
Ansvaret omfattar lönefordringar som har förfallit till betalning och
som avser arbetstagarens arbete för arbetsgivarens räkning i entreprenaden.

Ansvaret gäller inte lönefordringar som arbetstagaren har fått ersättning

för på annat sätt.

14 § En uppdragsgivares ansvar omfattar inte lönefordringar som har
förfallit till betalning mer än tre månader före det att uppdragsgivaren fick
en underrättelse enligt 11 §.

En huvudentreprenörs ansvar omfattar inte lönefordringar som har för-

fallit till betalning mer än tre månader före det att uppdragsgivaren under-
rättades i fall enligt 8 § 1 eller före det att huvudentreprenören underrättades
i fall enligt 8 § 2.

Invändningar
15 §
En uppdragsgivare eller en huvudentreprenör får mot en arbetstagares
krav på betalning enligt denna lag framställa samma invändningar som
arbetsgivaren får göra.

Regress
16 §
Arbetsgivaren ska ersätta en huvudentreprenör eller en uppdrags-
givare som har betalat en lönefordran enligt denna lag. Motsvarande skyldig-
het gäller även för en uppdragsgivare i förhållande till en huvudentreprenör.

Arbetsgivarens eller uppdragsgivarens ansvar enligt första stycket om-

fattar även skatt och avgifter till det allmänna.

Huvudentreprenörens skyldighet att meddela uppdragsgivaren
17 §
En huvudentreprenör som har underrättats om en lönefordran efter
det att uppdragsgivaren inte har betalat enligt 8 § 1 ska inom sju helgfria
vardagar från det att huvudentreprenören fick underrättelsen överlämna eller
sända ett meddelande till uppdragsgivaren om detta på ett ändamålsenligt
sätt.

En huvudentreprenör som inte gör detta har inte någon regressrätt mot

uppdragsgivaren.

Arbetstagarens rätt till information
18 §
En arbetsgivare, en uppdragsgivare och en huvudentreprenör är
skyldig att på begäran antingen av en arbetstagare som inte har fått lön enligt
en lönefordran som har förfallit till betalning eller av en arbetstagar-
organisation som arbetstagaren är medlem i överlämna eller sända följande
information om övriga aktörer som omfattas av informationsskyldigheten:

1. namn,
2. kontaktuppgifter, och
3. organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller mot-

svarande registreringsnummer, om ett sådant nummer finns.

2018:1472

background image

4

SFS

Den informationsskyldige ska överlämna eller sända informationen på ett

ändamålsenligt sätt till den som har begärt den senast fem helgfria vardagar
från det att denne har fått en skriftlig begäran om information.

Skadestånd
19 §
En arbetsgivare, en uppdragsgivare och en huvudentreprenör som
bryter mot 18 § ska betala skadestånd till arbetstagaren för den förlust som
uppkommer och för den kränkning som lagbrottet innebär.

Om det är skäligt får skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Rättegång
20 §
Mål mellan en arbetstagare på den ena sidan och en arbetsgivare, en
uppdragsgivare eller en huvudentreprenör på den andra sidan om tillämp-
ningen av denna lag ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången
i arbetstvister.

I sådana mål ska uppdragsgivaren och huvudentreprenören anses som

arbetsgivare. Arbetstagaren ska anses som arbetstagare hos uppdragsgivaren
eller huvudentreprenören. Detta gäller också när reglerna om tviste-
förhandling i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tillämpas.

Ett mål som avses i första stycket får tas upp av svensk domstol även när

det rör en utstationerad arbetstagares krav. En utstationerad arbetstagares
talan vid tingsrätt får föras vid tingsrätten i ort där arbetstagaren är eller har
varit utstationerad.

21 § I mål som avses i 20 § första stycket tillämpas 64 § första stycket, 65
och 66 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet när det gäller
den tid inom vilken förhandling ska begäras eller talan väckas. Om någon
förhandling inte begärs eller talan inte väcks inom den föreskrivna tiden, är
rätten till förhandling respektive talan förlorad.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte på fordringar till följd av

entreprenadavtal som den ursprungliga beställaren av entreprenaden har
ingått före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

ANNIKA STRANDH�LL

(Arbetsmarknadsdepartementet)

2018:1472

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt