SFS 2018:258 Lag om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2018:258) om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador / SFS 2018:258 Lag om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador
SFS2018-258.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets

informationssystem om arbetsskador

Utfärdad den 19 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde
1 §
Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Arbets-
miljöverkets informationssystem om arbetsskador.

Lagen tillämpas endast på helt eller delvis automatiserad behandling av

personuppgifter och annan behandling av personuppgifter som ingår eller
kommer att ingå i ett register.

Förhållandet till annan reglering
2 §
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

3 § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om
inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

Rätten att göra invändningar
4 §
Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra
invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna
lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Personuppgiftsansvar
5 §
Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av
personuppgifter som myndigheten utför enligt denna lag.

�ndamål med behandlingen
6 §
Arbetsmiljöverket får behandla personuppgifter i informations-
systemet om arbetsskador om det är nödvändigt för att ge underlag för
arbetet med att förebygga arbetsskador. En sådan behandling får innefatta

1 Prop. 2017/18:112, bet. 2017/18:AU12, rskr. 2017/18:235.

SFS

2018:258

Publicerad
den

27 april 2018

background image

2

SFS

2018:258

1. registrering av arbetsskador och bearbetning av sådana uppgifter,
2. tillsynsverksamhet,
3. skadeutredningar,
4. forskning och undervisning,
5. framställning av statistik, och
6. planering, uppföljning och utvärdering av förebyggande arbete mot

arbetsskador.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kan med stöd av

8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om begränsningar av
ändamålen och om begränsningar av vilka personuppgifter som får
behandlas för ett visst ändamål.

7 § Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i 6 § får
också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överens-
stämmelse med lag eller förordning.

8 § Personuppgifter som behandlas enligt 6 § får behandlas även för andra
ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som
är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Behandling av känsliga personuppgifter
9 §
Inga andra personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskydds-
förordning (känsliga personuppgifter) än sådana som rör hälsa får behandlas
i informationssystemet om arbetsskador.

Tillgång till personuppgifter
10 §
Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var och en
behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

YLVA JOHANSSON
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt