SFS 2019:663 Lag om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2019:663) om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap / SFS 2019:663 Lag om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap
SFS2019-663.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för

arbetsmiljökunskap

Utfärdad den 31 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde
1 §
Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i verksamhet vid
Myndigheten för arbetsmiljökunskap som avser kunskapsuppbyggnad, kun-
skapsspridning, utvärdering och analys.

Lagen tillämpas endast på helt eller delvis automatiserad behandling av

personuppgifter och annan behandling av personuppgifter som ingår eller
kommer att ingå i ett register.

Förhållandet till annan reglering
2 §
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

3 § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsför-
ordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om
inte något annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

Rätten att göra invändningar
4 §
Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invänd-
ningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Rätten att göra invändningar gäller dock när personuppgifterna samlas in

direkt från den enskilde.

Medgivande när uppgifter samlas in direkt från den enskilde
5 §
Om personuppgifterna samlas in direkt från den enskilde, får de
behandlas endast om personen har lämnat sitt uttryckliga medgivande till
behandlingen.

1 Prop. 2018/19:151, bet. 2019/20:AU3, rskr. 2019/20:25.

SFS

2019:663

Publicerad
den

6 november 2019

background image

2

SFS

2019:663

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla ett lämnat medgivande.

Ytterligare personuppgifter om den registrerade får därefter inte behandlas.

Personuppgiftsansvar
6 §
Myndigheten för arbetsmiljökunskap är personuppgiftsansvarig för
den behandling av personuppgifter som myndigheten utför enligt denna lag.

�ndamål med behandlingen
7 §
Personuppgifter får endast behandlas om det är nödvändigt för

1. insamling, sammanställning och spridning av kunskap om arbetsmiljö,
2. utvärdering och analys av statliga reformer och andra statliga initiativ,
3. bevakning och analys av utvecklingen på arbetsmiljöområdet, och
4. forskning som myndigheten får bedriva för att utföra sitt kunskaps-,

utvärderings- och analysarbete.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om begränsningar av
ändamålen och om begränsningar av vilka personuppgifter som får behandlas
för ett visst ändamål.

8 § Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i 7 § får
också behandlas för att fullgöra ett uppgiftslämnande som sker i överens-
stämmelse med lag eller förordning.

9 § Personuppgifter som behandlas enligt 7 § får behandlas även för andra
ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som
är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Behandling av känsliga personuppgifter
10 §
I myndighetens samlingar av personuppgifter får endast sådana upp-
gifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga person-
uppgifter) som avslöjar etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse
eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller en persons sexuella
läggning behandlas.

Av lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

följer att forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifter
eller personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i
brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövan-
den måste etikprövas.

Samlingar av personuppgifter
11 §
Myndigheten får ha samlingar av personuppgifter som behandlas
automatiserat och som är försedda med en beteckning som den myndighet
uppgifterna kommer från kan hänföra till ett personnummer eller mot-
svarande identitetsbeteckning.

Personuppgifter i sådana samlingar som avses i första stycket får inte

behandlas i syfte att röja en persons identitet.

12 § Myndigheten får om det är nödvändigt för ett särskilt projekt även ha
samlingar av personuppgifter som behandlas automatiserat och som är
försedda med en beteckning som förvaras skilt från uppgifterna och som
myndigheten kan hänföra till ett personnummer eller motsvarande identitets-
beteckning.

background image

3

SFS

2019:663

Personuppgifter i samlingar som avses i första stycket får inte sambe-

arbetas med varandra. Denna begränsning gäller inte för en sådan sambe-
arbetning av personuppgifter som är nödvändig för att myndigheten ska
kunna upprepa eller följa upp ett tidigare genomfört projekt.

Tillgång till personuppgifter
13 §
Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var och en behöver
för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

EVA NORDMARK
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt