SFS 2020:402 Lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag / SFS 2020:402 Lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag
SFS2020-402.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2019:742) om
tjänstepensionsföretag

dels att 10 kap. 15, 20, 40, 41, 45, 48 och 61 §§ och 16 kap. 8, 26, 37 och

41 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 3 § ska lyda ⬝Godkännande av den

planerade verksamheten⬝.

10 kap.
15 §
Vid absorption av ett helägt dotterbolag ska ansökan om tillstånd att
verkställa fusionsplanen göras av moderbolaget. Ansökan ska ges in till
Finansinspektionen inom en månad från det att planen har blivit gällande
hos moderbolaget. Om planen har registrerats enligt 23 kap. 30 § aktie-
bolagslagen (2005:551) ska ansökan dessutom ges in senast två år efter det
att uppgift om registreringen har kungjorts enligt 27 kap. 3 § samma lag.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om en

ansökan. Finansinspektionen ska också underrätta Bolagsverket om beslut
som har meddelats med anledning av ansökningen och fått laga kraft.

Vid behandlingen av en ansökan tillämpas 12 och 13 §§.

20 § Vid tillämpning av sådana bestämmelser i lagen (2018:672) om
ekonomiska föreningar som det hänvisas till i 22�46 §§ eller i de bestäm-
melser som anges i 21 § ska det som sägs om

1. ekonomisk förening avse ömsesidigt tjänstepensionsbolag,
2. medlem avse delägare,
3. stadgar avse bolagsordning, och
4. föreningsstämma avse bolagsstämma.
Hänvisningar i lagen om ekonomiska föreningar till bestämmelser i

samma lag ska i förekommande fall avse de bestämmelser i denna lag eller
i försäkringsrörelselagen (2010:2043) som gäller i stället för eller utöver
bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar.

När 7 kap. 8 och 30 §§ lagen om ekonomiska föreningar tillämpas på ett

ömsesidigt tjänstepensionsbolag ska det som sägs om Bolagsverket i stället
avse Finansinspektionen.

1 Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om

verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen, och Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa av

aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv (EU) 2017/828.

SFS

2020:402

Publicerad
den

30 maj 2020

background image

SFS

2

40 § Vid fusion med ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag tillämpas 16 kap.
1�16, 20, 24�40 och 42�51 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
med de ändringar och tillägg som föreskrivs i 41�45 §§ i detta kapitel.

När 16 kap. 20 § lagen om ekonomiska föreningar tillämpas på ett ömse-

sidigt tjänstepensionsbolag ska det som sägs om Bolagsverket i stället avse
Finansinspektionen.

41 § Ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan ska göras av såväl
överlåtande som övertagande bolag. Vid en gränsöverskridande fusion ska
ansökan dock göras av det eller de svenska bolag som deltar i fusionen.
Ansökan ska ges in till Finansinspektionen inom en månad från det att
fusionsplanen blivit gällande i samtliga bolag. Om planen har registrerats
enligt 16 kap. 12 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, ska an-
sökan dessutom ges in senast två år efter det att uppgift om registreringen
har kungjorts enligt 19 kap. 5 § samma lag.

Vid fusion genom kombination ska bolagen också ansöka om tillstånd

enligt 2 kap. 4 § och godkännande av bolagsordningen enligt 2 kap. 9 § för
det övertagande bolaget. Vid gränsöverskridande fusion gäller detta bara om
det övertagande bolaget ska ha hemvist i Sverige.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om

ansökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska också underrätta
Bolagsverket om beslut som har meddelats med anledning av sådana ansök-
ningar och fått laga kraft.

45 § Bestämmelserna om fusion genom absorption i 16 kap. 28 och 29 §§
lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska bara gälla vid fusion
mellan bolag enligt 39 § i detta kapitel. Ansökan om tillstånd att verkställa
fusionsplanen ska göras av moderbolaget och ges in till Finansinspektionen
inom en månad från det att planen har blivit gällande hos det bolaget. Om
planen har registrerats enligt 16 kap. 12 § lagen om ekonomiska föreningar,
ska ansökan dessutom ges in senast två år efter det att uppgift om registre-
ringen har kungjorts enligt 19 kap. 5 § samma lag.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om en

ansökan. Finansinspektionen ska också underrätta Bolagsverket om beslut
som har meddelats med anledning av ansökan och som fått laga kraft.
Bolagsverket ska registrera tillståndet enligt 16 kap. 29 § lagen om ekono-
miska föreningar. Det som sägs där om föreningsregistret ska i stället avse
försäkringsregistret.

Vid behandlingen av en ansökan tillämpas 42 och 43 §§.

48 § Lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska tillämpas på
tjänstepensionsföreningar, om inte något annat följer av denna lag eller av
sådana bestämmelser i försäkringsrörelselagen (2010:2043) som det hän-
visas till i denna lag. Hänvisningar i lagen om ekonomiska föreningar till
bestämmelser i samma lag ska i förekommande fall avse de bestämmelser i
denna lag eller i försäkringsrörelselagen som gäller i stället för eller utöver
lagen om ekonomiska föreningar. Vid tillämpningen av lagen om ekono-
miska föreningar på tjänstepensionsföreningar ska det som sägs om

1. ekonomisk förening avse tjänstepensionsförening, och
2. föreningsregistret avse försäkringsregistret.
När 7 kap. 8 och 30 §§ lagen om ekonomiska föreningar tillämpas på en

tjänstepensionsförening ska det som sägs om Bolagsverket i stället avse
Finansinspektionen.

2020:402

background image

SFS

3

61 § Vid fusion med en tjänstepensionsförening tillämpas 62�64 §§ i detta
kapitel i stället för 16 kap. 17�19, 21�23 och 41 §§ lagen (2018:672) om
ekonomiska föreningar. Bestämmelser om tillämpning av 16 kap. 24 § lagen
om ekonomiska föreningar finns i 13 kap. 36 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043). När fusionen avser en tjänstepensionsförening och ett helägt
dotterbolag ska det som sägs i 62�64 §§ om överlåtande förening avse
dotterbolaget.

När 16 kap. 20 § lagen om ekonomiska föreningar tillämpas på en försäk-

ringsförening ska det som sägs om Bolagsverket i stället avse Finans-
inspektionen.

16 kap.


8 § Om det i toppen av en grupp finns ett tjänstepensionsföretag, ett ut-
ländskt tjänstepensionsinstitut, ett försäkringsföretag eller en EES-försäk-
ringsgivare som är moderföretag till ett sådant moderföretag som avses i
2 § 3, ska bestämmelserna om grupptillsyn i detta kapitel tillämpas bara på
nivån för detta yttersta moderföretag.

Första stycket gäller även om
1. det yttersta moderföretaget är ett företag som skulle vara ett

försäkringsholdingföretag om tjänstepensionsföretaget som är dotterföretag
i stället var ett försäkringsföretag, eller

2. det yttersta moderföretaget är ett blandat finansiellt holdingföretag.

26 § Finansinspektionen får besluta att tillsyn över sådana riskkoncentra-
tioner och transaktioner inom en grupp som avses i 23 och 24 §§ inte ska
utövas på nivån för ett sådant tjänstepensionsföretag som avses i 2 § 1 eller 2
eller på nivån för det moderföretag som avses i 2 § 3 och som är ett anknutet
företag till ett reglerat företag eller självt är ett reglerat företag eller ett
blandat finansiellt holdingföretag som omfattas av lagen (2006:531) om sär-
skild tillsyn över finansiella konglomerat.

37 § Ett företag som vid fullgörandet av skyldigheter enligt detta kapitel
får sådan kunskap som avses i 36 §, är skyldigt att lämna ut uppgifter om
enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt
bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersöknings-
ledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brott-
mål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i
ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utrednings-
order. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

41 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. hur och när den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade

kapitalkravet ska beräknas enligt 15�17, 20 och 22 §§,

2. innehållet i samt omfattningen och fullgörandet av rapporteringen

enligt 18 §,

3. innehållet i en åtgärdsplan och en finansiell saneringsplan enligt 21 §

andra stycket,

4. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt

23, 27 och 33 §§,

5. företagsstyrningssystem inom en grupp enligt 29 §,
6. innehållet i en egen risk- och solvensbedömning inom en grupp enligt

31 §, och

2020:402

background image

SFS

4

7. hur uppgifter enligt 37 § ska lämnas.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om hur och när ett före-
tag ska lämna upplysningar enligt 23, 27 och 33 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.


På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

2020:402

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt