SFS 2020:994 Lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag / SFS 2020:994 Lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag
SFS2020-994.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 2 § lagen (2019:742) om
tjänstepensionsföretag ska ha följande lydelse.

10 kap.
2 §
Följande bestämmelser i 11 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043)
ska tillämpas på tjänstepensionsaktiebolag:

� 4�6 §§ om bolagsstämma,
� 7, 7 a och 8�11 §§ om bolagets ledning,
� 12 och 13 §§ om revision,
� 14 och 15 §§ om vissa penninglån och emissioner i livförsäkrings-

aktiebolag som inte får dela ut vinst,

� 16�19 §§ om värdeöverföringar från och överskottshantering i livför-

säkringsaktiebolag,

� 20 och 21 §§ om ombildning till livförsäkringsaktiebolag som får dela

ut vinst,

� 22�29 §§ om minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden

och reservfonden,

� 30 § om lån m.m. till närstående,
� 38 och 39 §§ om särskilt bokslut och ogiltighet vid fusion,
� 40�44 §§ om delning,
� 46 och 47 §§ om likvidation, och
� 51 § om skadestånd.
Vid tillämpning av bestämmelserna ska det som sägs om försäkrings-

aktiebolag och livförsäkringsaktiebolag avse tjänstepensionsaktiebolag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51.

SFS

2020:994

Publicerad
den

21 november 2020

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt