SFS 2021:462 Lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2019:742) om tjänstepensionsföretag / SFS 2021:462 Lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag
SFS2021-462.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 5 § och 11 kap. 25 § lagen
(2019:742) om tjänstepensionsföretag ska ha följande lydelse.

1 kap.
5 §
I denna lag betyder

1. behörig myndighet: en utländsk myndighet som har behörighet att

utföra uppgifter enligt nationella bestämmelser som genomför Europa-
parlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016
om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga
lydelsen,

2. blandat finansiellt holdingföretag: ett sådant företag som avses i 1 kap.

3 § 4 lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. Solvens II-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2177,

5. EES-försäkringsgivare: en utländsk försäkringsgivare vars hemland

hör till EES och som omfattas av Solvens II-direktivet,

6. försäkringsföretag: ett företag som har tillstånd att driva försäkrings-

rörelse enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043),

7. försäkringsgivare från tredjeland: en utländsk försäkringsgivare vars

hemland inte hör till EES och som skulle omfattas av Solvens II-direktivet
om dess hemland hörde till EES,

8. försäkringsholdingföretag: ett moderföretag
a) som inte är ett försäkringsföretag, en EES-försäkringsgivare, ett försäk-

ringsföretag från tredjeland eller ett blandat finansiellt holdingföretag, och

b) vars huvudsakliga verksamhet är att förvärva och förvalta andelar i

dotterföretag som uteslutande eller huvudsakligen är försäkringsföretag,
EES-försäkringsgivare eller försäkringsgivare från tredjeland,

9. försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet: ett moderföretag

som inte är ett försäkringsföretag, en EES-försäkringsgivare, en försäkrings-
givare från tredjeland, ett blandat finansiellt holdingföretag eller ett försäk-
ringsholdingföretag och som har minst ett dotterföretag som är försäkrings-
företag,

10. MTF-plattform, OTF-plattform och reglerad marknad: detsamma

som i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

1 Prop. 2020/21:129, bet. 2020/21:FiU47, rskr. 2020/21:325.

SFS

2021:462

Publicerad
den

4 juni 2021

background image

SFS

2021:462

2

11. uppdragsgivande företag: den som i egenskap av arbetsgivare betalar

försäkringspremier till tjänstepensionsföretaget.

11 kap.
25 §
Om Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i ett utländskt
tjänstepensionsinstituts hemland inte kan komma överens om förfarandet
eller innehållet i en åtgärd, får inspektionen hänskjuta ärendet till Europeiska
försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för medling i enlighet med
artikel 31.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010
av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet
(Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av
beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut
2009/79/EG.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2021.

På regeringens vägnar

�&SA LINDHAGEN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt