SFS 2020:375 Lag om tillfällig förstärkning av stöd vid korttidsarbete

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2020:375) om tillfällig förstärkning av stöd vid korttidsarbete / SFS 2020:375 Lag om tillfällig förstärkning av stöd vid korttidsarbete
SFS2020-375.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om tillfällig förstärkning av stöd vid korttidsarbete

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Denna lag gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid kort-
tidsarbete för stöd som

1. lämnas efter godkännande enligt 5 a § samma lag, och
2. avser arbetstagares arbetstidsminskning under stödmånader som

infaller under perioden 1 maj�31 juli 2020.

2 § För stödmånader som anges i 1 § får en arbetstagares arbetstids-
minskning, utöver vad som följer av 12 § lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete, uppgå till 80 procent av ordinarie arbetstid. Vid en sådan
arbetstidsminskning ska en arbetstagares löneminskning uppgå till 12 pro-
cent av ordinarie lön i stället för vad som anges i 13 § nämnda lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.
2. Lagen upphör att gälla vid utgången av juli 2020.
3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för stödmånader som

infaller under perioden 1 maj�31 juli 2020.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

1 Prop.2019/20:166, bet. 2019/20:FiU59, rskr. 2019/20:276.

SFS

2020:375

Publicerad
den

29 maj 2020

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt