SFS 2020:474 Lag om skyldighet för kreditinstitut och försäkringsgivare att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2020:474) om skyldighet för kreditinstitut och försäkringsgivare att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen / SFS 2020:474 Lag om skyldighet för kreditinstitut och försäkringsgivare att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen
SFS2020-474.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om skyldighet för kreditinstitut och försäkringsgivare att

lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen

Utfärdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Definitioner
1 §
I denna lag betyder

1. kreditinstitut: kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse samt ett utländskt kreditinstitut enligt den lagen om
institutet har filial i Sverige, och

2. försäkringsgivare: försäkringsföretag enligt försäkringsrörelselagen

(2010:2043), tjänstepensionsföretag enligt lagen (2019:742) om tjänste-
pensionsföretag samt EES-försäkringsgivare och försäkringsgivare från
tredjeland enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Kreditinstituts skyldighet att lämna uppgifter
2 §
Ett kreditinstitut ska på begäran lämna uppgifter till Arbetsför-
medlingen om en arbetsgivares förhållande till institutet, om uppgifterna
behövs för att kontrollera om lön har betalats ut till den som har en anställ-
ning med ekonomiskt stöd beslutat av Arbetsförmedlingen och i sådant fall
med vilket belopp.

Ett kreditinstitut ska på begäran också lämna uppgifter till Arbets-

förmedlingen om vilket förhållande till institutet en enskild med en sådan
anställning som avses i första stycket har, om uppgifterna behövs för att
fastställa om personen är innehavare av ett visst konto.

Försäkringsgivares skyldighet att lämna uppgifter
3 §
En försäkringsgivare ska på begäran lämna uppgifter till Arbets-
förmedlingen om en enskilds förhållande till företaget, om uppgifterna
behövs för att kontrollera om den som har en anställning med ekonomiskt
stöd beslutat av Arbetsförmedlingen omfattas av någon försäkring.

Hur uppgifterna ska lämnas
4 §
De uppgifter som ska lämnas enligt denna lag ska utan dröjsmål
lämnas elektroniskt.

1 Prop. 2019/20:117, bet. 2019/20:AU12, rskr. 2019/20:282.

SFS

2020:474

Publicerad
den

6 juni 2020

background image

SFS

2020:474

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om hur uppgifterna ska lämnas.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2020.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

EVA NORDMARK
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt