SFS 2021:231 Lag om ändring i lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall / SFS 2021:231 Lag om ändring i lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall
SFS2021-231.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i

vissa fall

Utfärdad den 25 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9�11 §§ lagen (2021:54) om stöd vid
korttidsarbete i vissa fall ska ha följande lydelse.

9 § För stödmånader under perioden 1 januari�30 juni 2021 får en arbets-
tagares arbetstidsminskning, utöver vad som följer av 12 § lagen (2013:948)
om stöd vid korttidsarbete, uppgå till 80 procent av ordinarie arbetstid.

10 §2 För stödmånader under perioden 1 januari�30 juni 2021 ska, vid
tillämpning av 13 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, löne-
minskningen uppgå till

1. 4 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 20 procent,
2. 6 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 40 procent,
3. 7,5 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 60 procent,

eller

4. 12 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 80 procent.

11 §3 För stödmånader under perioden 1 januari�30 juni 2021 ska, vid
tillämpning av 17 § andra stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttids-
arbete, preliminärt stöd lämnas med ett belopp som motsvarar 98,6 procent
av underlaget beräknat enligt 17 § första stycket samma lag.

Denna lag träder i kraft den 29 mars 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:121, bet. 2020/21:FiU44, rskr. 2020/21:229.
2 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.
3 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS

2021:231

Publicerad
den

26 mars 2021

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt