SFS 2021:702 Lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall, dels ändring i samma lag

SFS2021-702.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om dels fortsatt giltighet av lagen (2021:54) om stöd vid

korttidsarbete i vissa fall, dels ändring i samma lag

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2021:54) om stöd vid
korttidsarbete i vissa fall, som gäller till utgången av juni 2021,

dels att lagen ska fortsätta att gälla till och med den 30 september 2021,
dels att 1, 3, 10, 11, 15 och 16 §§ ska ha följande lydelse,
dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

1 § Denna lag gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete för stöd som

1. lämnas efter godkännande av Tillväxtverket enligt 5 a § samma lag,

och

2. avser stödmånader under perioden 1 december 2020–30 september

2021.

3 § För stödmånader under perioden 1 december 2020–30 juni 2021 ska
vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, i stället för
vad som anges i 4 § 6 samma lag, jämförelsemånaden vara den jämförelse-
månad som legat till grund för beräkning av stöd vid korttidsarbete som
lämnats under 2020 eller, om arbetsgivaren inte har fått stöd tidigare,
september 2020.

För stödmånader under perioden 1 juli–30 september 2021 ska vid

tillämpning av lagen om stöd vid korttidsarbete, i stället för vad som anges
i 4 § 6 samma lag, jämförelsemånaden vara april 2021.

4 a § Om en arbetsgivare har godkänts för stöd för perioden december
2020–juni 2021, ska perioden förlängas med juli–september 2021 om arbets-
givaren ansöker om förlängning och de ekonomiska svårigheterna enligt
5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete förväntas kvarstå.
Ansökan om förlängning ska göras senast vid utgången av augusti 2021.
I annat fall får förlängning inte medges.

10 §2 För stödmånader under perioden 1 januari–30 september 2021 ska,
vid tillämpning av 13 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, löne-
minskningen uppgå till

1. 4 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 20 procent,

1 Prop. 2020/21:208, bet. 2020/21:FiU52, rskr. 2020/21:416.
2 Senaste lydelse 2021:231.

SFS

2021:702

Publicerad
den

24 juni 2021

background image

SFS

2021:702

2

2. 6 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 40 procent,
3. 7,5 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 60 procent,

eller

4. 12 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 80 procent.

11 §3 För stödmånader under perioden 1 januari–30 september 2021 ska,
vid tillämpning av 17 § andra stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttids-
arbete, preliminärt stöd lämnas med ett belopp som motsvarar 98,6 procent
av underlaget beräknat enligt 17 § första stycket samma lag.

15 § För stödmånader under perioden 1 december 2020–30 juni 2021 ska
en ansökan om preliminärt stöd, i stället för vad som anges i 18 § första
stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ha kommit in till
Tillväxtverket inom fyra kalendermånader från utgången av stödmånaden.
I annat fall får stöd inte lämnas för stödmånaden.

För stödmånader under perioden 1 juli–30 september 2021 ska en

ansökan om preliminärt stöd, i stället för vad som anges i 18 § första stycket
samma lag, ha kommit in till Tillväxtverket senast vid utgången av
november 2021. I annat fall får stöd inte lämnas för stödmånaden.

16 § Om stödperioden inleds efter den 30 november 2020 och avser stöd-
månader under perioden 1 december 2020–30 juni 2021 ska arbetsgivaren,
i stället för vad som anges i 19 § tredje stycket lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete, göra en avstämning vid utgången av juli 2021.

För stödmånader under perioden 1 juli–30 september 2021 ska arbets-

givaren, i stället för vad som anges i 19 § tredje stycket samma lag, göra en
avstämning vid utgången av november 2021.

3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för stöd som avser stöd-

månader under perioden 1 december 2020–30 september 2021.

Denna lag träder i kraft den 29 juni 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2021:231.

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt