SFS 2021:939 Lag om ändring i lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall

SFS2021-939.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i

vissa fall

Utfärdad den 22 oktober 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § lagen (2021:54) om stöd vid
korttidsarbete i vissa fall ska ha följande lydelse.

9 §2 För stödmånader under perioden 1 januari–30 september 2021 får en
arbetstagares arbetstidsminskning, utöver vad som följer av 12 § lagen
(2013:948) om stöd vid korttidsarbete, uppgå till 80 procent av ordinarie
arbetstid.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:14, bet. 2021/22:NU6, rskr. 2021/22:16.
2 Senaste lydelse 2021:231.

SFS

2021:939

Publicerad
den

23 oktober 2021

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt