Lag om rätt till ledighet för politiska uppdrag inom EES, i Schweiz och i Förenade kungariket

SFS2022-102.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om rätt till ledighet för politiska uppdrag inom EES, i

Schweiz och i Förenade kungariket

Utfärdad den 3 februari 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § En person som har ett politiskt uppdrag på lokal eller regional nivå i
en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i
Schweiz eller i Förenade kungariket har rätt till ledighet från sin anställning
i Sverige i den omfattning som anges i denna lag.

2 § Rätten till ledighet gäller den som har ett politiskt uppdrag som mot-
svarar något av följande uppdrag i Sverige som ger rätt till ledighet enligt
kommunallagen (2017:725):

1. förtroendevald ledamot eller ersättare i fullmäktige, nämnd eller full-

mäktigeberedning eller revisor,

2. kommunalråd, borgarråd, regionråd, oppositionsråd eller annat för-

troendeuppdrag som fullgörs på heltid eller betydande del av heltid,

3. förtroendevald ledamot eller ersättare i beslutande församling, beslut-

ande församlings beredning, förbundsstyrelse eller annan nämnd eller
revisor i ett kommunalförbund, och

4. av fullmäktige utsedd styrelseledamot, styrelsesuppleant, lekmanna-

revisor, motsvarande annan revisor eller suppleant för revisor i ett kom-
munalt bolag, en kommunal stiftelse eller en kommunal förening.

3 § Det politiska uppdraget ger rätt till den ledighet från anställningen som
behövs för att uppdraget ska kunna fullgöras. Ledigheten ska omfatta tid för

1. möten som är nödvändiga för uppdraget,
2. resor till och från möten, och
3. behövlig dygnsvila omedelbart före eller efter möten.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

IDA KARKIAINEN
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:44, bet. 2021/22:KU9, rskr. 2021/22:135.

SFS

2022:102

Publicerad
den

8 februari 2022

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt