SFS 2022:850 Lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lag (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd / SFS 2022:850 Lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd
SFS2022-850.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Utfärdad den 9 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens innehåll och syfte
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om

1. offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd till enskilda

personer,

2. ersättning till arbetsgivare som finansierar registrerade omställnings-

organisationer, och

3. yttranden till de som ansöker om omställningsstudiestöd.

2 § Syftet med denna lag är att stärka enskilda personers framtida ställning
på den svenska arbetsmarknaden.

Ansvarig myndighet
3 §
Kammarkollegiet fattar beslut i ärenden enligt denna lag.

Tillgång på medel
4 §
Offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd till
enskilda personer och yttranden till de som ansöker om omställnings-
studiestöd får lämnas i mån av tillgång på medel.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om prioriteringar av
medel.

Offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd till

enskilda personer
5 §
Offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd lämnas i
form av rådgivning, vägledning och förstärkt stöd.

6 § Stöd får lämnas till den

1. vars anställning ska upphöra eller har upphört till följd av arbetsbrist,

sjukdom eller att anställningen är tidsbegränsad, eller

2. som har en anställning.
För att stöd ska få lämnas enligt första stycket ska en anställning som

upphör till följd av arbetsbrist ha avslutats på initiativ av arbetsgivaren.

Stöd får inte lämnas för en anställning

1 Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365.

SFS

2022:850

Publicerad
den

15 juni 2022

background image

SFS

2022:850

2

1. i ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en annan juridisk person

där den sökande är verkställande direktör,

2. i ett aktiebolag där den sökande är aktieägare och aktieinnehavet för sig

eller sammanräknat med aktier som ägs av en make, maka, registrerad
partner, förälder eller ett barn till aktieägaren uppgår till minst en tredjedel
av aktierna, eller

3. hos en egenföretagare där den sökande är en make, maka, registrerad

partner eller sammanboende till egenföretagaren.

7 § Förstärkt stöd får lämnas till den vars anställning ska upphöra eller har
upphört och som har särskilda behov av stöd till följd av sjukdom.

8 § Stöd får lämnas till den som vid tidpunkten för ansökan om stöd
förvärvsarbetar eller senast har förvärvsarbetat i Sverige hos en arbetsgivare
som

1. är registrerad hos Skatteverket,
2. inte är bunden av ett kollektivavtal, och
3. inte finansierar en registrerad omställningsorganisation.

9 § Stöd får lämnas till den som

1. har förvärvsarbetat i Sverige i genomsnitt minst 16 timmar per vecka

under en kalendermånad i sammanlagt minst 12 månader inom en ramtid om
24 månader direkt före ansökan om stöd, eller

2. inom den tid som anges i första stycket 1 har haft en viss minsta

inkomst av sådant förvärvsarbete.

Förvärvsarbete i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

(EES), i Förenade kungariket och i Schweiz får tillgodoräknas som
förvärvsarbete i Sverige.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om kraven i första och
andra styckena.

10 § Stöd får inte lämnas till den som har fyllt 65 år.

11 § Stöd får som längst lämnas under tolv månader från det att ansökan
har beviljats.

12 § Den som har fått stöd under tolv månader får ges ytterligare stöd om
förutsättningarna för stöd på nytt är uppfyllda. Förvärvsarbete som har legat
till grund för ett tidigare beslutat stöd får då inte tillgodoräknas.

Ersättning till arbetsgivare som finansierar registrerade

omställningsorganisationer
13 §
Ersättning ska lämnas till en arbetsgivare för kostnader som
motsvarar de avgifter som arbetsgivaren har betalat till en registrerad
omställningsorganisation. Ersättningen får motsvara högst 0,15 procent av
arbetsgivarens totala utbetalda kontanta ersättningar som ingår i underlaget
för arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980).

14 § En organisation ska registreras som omställningsorganisation om den

1. tillhandahåller eller, om verksamheten är nystartad, avser att

tillhandahålla grundläggande omställnings- och kompetensstöd som

background image

SFS

2022:850

3

väsentligen motsvarar stödet enligt denna lag och under villkor som inte är
påtagligt mer begränsande än de villkor som gäller för stöd enligt denna lag,

2. finansierar tillhandahållandet av grundläggande omställnings- och

kompetensstöd genom avgifter från arbetsgivare,

3. har tillgång till relevant kompetens,
4. har tillräcklig finansiell kapacitet, och
5. i övrigt är lämplig för att utöva verksamheten.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om kraven för
registrering enligt första stycket.

15 § En omställningsorganisation ska avregistreras om

1. organisationen begär det,
2. förutsättningarna för registrering enligt 14 § inte längre är uppfyllda,

eller

3. organisationen inte fullgör sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet.

Yttranden till de som ansöker om omställningsstudiestöd
16 §
Kammarkollegiet får lämna ett yttrande som avses i 32 § lagen
(2022:856) om omställningsstudiestöd till den som har ansökt eller har för
avsikt att ansöka om omställningsstudiestöd om yttrandet har betydelse för
prövningen av ett sådant ärende.

Ett yttrande får inte lämnas till den som har fått eller kan få ett yttrande

genom en registrerad omställningsorganisation. Ett yttrande får inte heller
lämnas till den som omfattas av ett kollektivavtal.

�&terbetalning av ersättning
17 §
En arbetsgivare som har fått ersättning är återbetalningsskyldig om
denne har förorsakat att ersättningen har lämnats på felaktig grund eller med
ett för högt belopp genom att

1. lämna oriktiga uppgifter, eller
2. underlåta att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet.
Detsamma gäller om ersättning i annat fall har lämnats på felaktig grund

eller med ett för högt belopp och arbetsgivaren har insett eller skäligen borde
ha insett detta.

18 § Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig ska Kammarkollegiet
återkräva det felaktigt utbetalda beloppet.

19 § Om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig får Kammarkollegiet
bevilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med arbetsgivaren om en
avbetalningsplan.

I fall som anges i första stycket ska ränta tas ut på det obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om
avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet
har förfallit till betalning. Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

20 § Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

Detsamma gäller när arbetsgivaren har beviljats anstånd med betalningen

eller träffat ett avtal om en avbetalningsplan och betalning inte sker inom
den tid som följer av beslutet om anstånd eller avtalet.

background image

SFS

2022:850

4

21 § Om det med hänsyn till arbetsgivarens ekonomiska förhållanden eller
andra omständigheter finns särskilda skäl för det, får Kammarkollegiet helt
eller delvis avstå från ett krav på återbetalning eller ränta.

22 § Vid återbetalningsskyldighet får Kammarkollegiet, vid en senare
utbetalning av ersättning, dra av ett skäligt belopp i avräkning mot det
krävda beloppet. Detsamma gäller skyldigheten att betala ränta.

Ansökan
23 §
Den som vill begära stöd, registrering, ersättning eller yttrande enligt
denna lag ska ansöka skriftligen hos Kammarkollegiet. En ansökan ska
innehålla de uppgifter som behövs i ärendet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om en ansökan enligt
första stycket.

24 § Den som har ansökt om stöd, registrering, ersättning eller yttrande
enligt denna lag ska till Kammarkollegiet anmäla sådana förändringar som
kan påverka det som ansökan avser.

Uppgiftsskyldighet
25 §
En registrerad omställningsorganisation ska till Kammarkollegiet
lämna de uppgifter som

1. myndigheten behöver i ett ärende enligt denna lag, och
2. behövs för myndighetens analys-, uppföljnings- och utvärderings-

arbete.

Omprövning och överklagande
26 §
Kammarkollegiets beslut enligt denna lag ska omprövas om det
begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras
till den enskildes nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska lämnas in till

Kammarkollegiet och ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då den
som begär omprövning fick del av beslutet.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet

anses som en begäran om omprövning.

27 § I 40�44 §§ förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om
överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2022 i fråga om 1�4, 13�15 och

17�27 §§ och i övrigt den dag som regeringen bestämmer.

2. Ersättning till arbetsgivare enligt 13 § får dock inte lämnas för tid före

den 1 oktober 2022.

3. Ersättning enligt 13 § får lämnas för perioden den 1 oktober�31 december

2022 om den omställningsorganisation som arbetsgivaren har betalat avgifter
till var registrerad enligt denna lag senast den 31 december 2022.

4. Vid tillämpning av 6 § första stycket 1 får endast en anställning som

har upphört efter den 30 september 2022 beaktas.

background image

SFS

2022:850

5

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

EVA NORDMARK
(Arbetsmarknadsdepartementet)

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt