SFS 2012:83 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lönegarantilag (1992:497) / SFS 2012:83 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
120083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lönegarantilagen (1992:497);

utfärdad den 23 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lönegarantilagen

(1992:497)

dels att 11, 17 och 22 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

6 a §

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som an-

svarar för uppgifter enligt denna lag.

11 §

Om bevakning förekommer i konkursen, ska förvaltaren snarast un-

derrätta länsstyrelsen om sådana fordringar som omfattas av garantin och
som enligt förvaltarens bedömning är klara.

Underrättelse om övriga fordringar som omfattas av garantin ska lämnas

utan dröjsmål sedan fordringarna har blivit utdelningsgilla.

17 §

2

Om förvaltaren eller rekonstruktören finner att fordran ska betalas

enligt garantin, ska han eller hon samma dag som beslutet meddelas sända
en underrättelse om beslutets innehåll till länsstyrelsen.

22 §

3

Garantibelopp betalas av länsstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135.

2 Senaste lydelse 2005:273.

3 Senaste lydelse 2005:273.

SFS 2012:83

Utkom från trycket
den 6 mars 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt