SFS 2008:995 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Du är här: Start / Arbetsrätt och arbetsmiljörätt / Lönegarantilag (1992:497) / SFS 2008:995 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
080995.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lönegarantilagen (1992:497);

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 28 § lönegarantilagen (1992:497)

ska ha följande lydelse.

28 §

2

I fråga om utbetalat garantibelopp inträder staten i arbetstagarens rätt

mot konkursgäldenären eller gäldenären vid företagsrekonstruktion. Staten
inträder dock inte i arbetstagarens rätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen
(1970:979).

Utdelning i konkurs för arbetstagarens fordran som ersatts av garantin till-

faller staten upp till detta belopp.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. I en konkurs eller företagsrekonstruktion som har beslutats på grund av

en ansökan som har inkommit till domstolen före ikraftträdandet tillämpas
äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34.

2

Senaste lydelse 2005:273.

SFS 2008:995

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt