SFS 1971:201

710201.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:201 Lag

Utkom f rån tr ycket om ändring 1 lagen (1970:741) om statlig iönegaranti

den 10 jun i 197 1

vid IcOnkUTS;

given Sofiero den 4 juni 1971.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­
dagen^, f unnit gott förordna, att 2 § lagen (1970: 741) om statlig löne-

254

garanti vid konku rs skall ha nedan angivna lydelse.

1 Prop. 1971: 107, InU 18 , rskr 221.

¬

background image

2 § Betalning enligt garantin utgår för lönefordran som har förmåns­
rätt enligt 17 kap. 4 § handelsbalken och för pensionsfordran som har

förmånsrätt enligt 17 kap. 4 eller 6 a § samma balk. Med lönefordran

jämställes fordran på skadestånd som avses i 17 kap. 4 § handelsbalken.

Har arbetstagare på grund av fordran som avses i första stycket an­

sökt om gäldenärens försättande i konkurs, utgår betalning även för

kostnaden härför och, om konkursen avskrivits enligt 185 § konkurs­
lagen (1921: 225), för kostnad som arbetstagaren ålagts att utge enligt

188 § samma lag.

Betalning enligt garantin utgår f�r varje arbetstagare med samman­

lagt högst ett belopp som motsvarar fyra gånger det vid tiden för kon­
kursbeslutet gällande basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962: 381)
om allmän försäkring.

SFS 1971: 201

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå med­

delad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, men

tillämpas ej beträffande fordran som gjorts eller kunnat- göras gällande

i konkurs, i vilken beslut om egendomsavträde meddelats före nämnda
dag.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF
(L.S.)

BERTIL L�FBERG

(Inrikesdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt