SFS 1975:1261

751261.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:1261 Lag

Utkom från t rycket

ändring 1 lagen (1970: 741) om statlig löne garanti

den 23 dec. 1975

vid konkurs;

utfärdad den 15 december 1975.

2230

Enligt riksdagens beslut^ föreskrivas att 3, 5�9, 11 och 12 §§ lagen

(1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs skall ha nedan angivna
lydelse.

3 § Betalning enligt garantin utgår endast för fordran som bevakats
i konkursen eller, i fall som avses i 7 §, blir känd för myndighet som

där sägs inom ett år från det att beslut om avskrivning av konkursen
vunnit laga kraft. Har arbetsgivaren tidigare varit försatt i konkurs,
utgår icke betalning för fordran som gjorts eller kunnat göras gällande

i den konkursen.

5 § Garantibelopp betalas av myndighet som regeringen bestämmer.

Härvid verkställes skatteavdrag samt avdrag med belopp som skal!
innehållas pä grund av beslut om införsel eller utmät ning i lön.

Prop. 1975/76: 19, InU 25, rskr 119.

¬

background image

Garantibelopp tär ej betalas förrän beslutet om konkurs vunnit laga

kraft och ej heller förrän arbetstagarens fordran har förfallit till betal­
ning. Garantibelopp som avser fordran på lön för uppsägningstid får
betalas efter hand under uppsägningstiden. �&beropas motfordran hos

arbetstagaren, får garantibelopp, som motsvarar sådan del av motford-
ringen med vilken kvittning kan ske enligt lagen (1970: 215) om arbets­

givares kvittningsrätt, betalas först om det utrönes att motfordringen

icke föreligger.

Betalning enligt garantin av fordran som avses med underrättelse en­

ligt 6 § första stycket första biler andra meningen får dock ske utan

hinder av att beslutet om konkurs icke vunnit laga kraft.

6 § Konkursförvaltaren skall snarast efter konkursbeslutet underrätta

myndighet som avses i 5 § om fordran på lön f�r uppsägningstid i den

mån fordringen enligt förvaltarens bedömande är klar. Underrättelse
bör lämnas även om annan fordran som omfattas av garantin under

samma förutsättning. I övrigt skall underrättelse lämnas utan dröjsmål

när fordran som omfattas av garantin efter bevakning blivit utdelnings-

gill.

Underrättels3 som avses i första stycket behöver icke lämnas i den

mån arbetstagaren får lyfta betalning för sin fordran enligt 143 § kon­
kurslagen (1921: 225), beträffande fordran på lön för uppsägningstid
på fordringens förfallodag och beträffande annan fordran utan dröjs­
mål sedan fordringen blivit utdelningsgill.

När underrättelse lämnas enligt första stycket första eller andra me­

ningen skall konkursförvaltaren samtidigt för arbetstagarens räkning

bevaka fordran som avses med underrättelsen. Bevakning sker genom
att förvaltaren tillställer konkursdomaren två kopior av underrättelsen
med angivande av att denna avser bevakning. Förvaltaren skall i sådant

fall genast underrätta arbetstagaren om bevakningen.

7 § Handlägges konkurs enligt 185 § konkurslagen (1921:225) och
finnes anledning antaga att fordran, som omfattas av garantin, kan
göras gällande, skall konkursdomaren genast sända underrättelse där­
om till kronofogdemyndigheten i gäldenärens hemortskommun. Sedan
tid för gäldenärens edgång har bestämts, skall myndigheten underrättas
därom. Myndigheten har behörighet som borgenär, även om staten
icke innehar fordran hos gäldenären.

Första stycket gäller i tillämpliga delar, när konkursdomaren mot­

tagit anmälan som avses i 186 § konkurslagen (1921: 225) utan att
underrättelse som avses i 6 § läm nats dessförinnan.

SFS 1975:1261

8 § Det åligger kronofogdemyndighet som får underrättelse enligt
7 § att skyndsamt pröva i vad mån betalning enligt garantin skall utgå

för fordran i konkursen. Detta gäller även när fordran i konkursen på

annat sätt blir känd för myndigheten.

Arbetsgivare är skyldig att vid kronofogdemyndighetens prövning

enligt första stycket på anfordran lämna uppgift om arbetstagares an­
ställnings- och avlöningsförhållanden eller pensionsförhållanden. Undan­

drager sig arbetsgivaren att fullgöra detta, kan han efter omständig­
heterna hämtas eller häktas.

2231

¬

background image

SFS 1975: 1261

Beslut om hämtning eller häktning meddelas av konkursdomaren ef­

ter framställning från kronofogdemyndigheten. Kostnaden för hämtning
eller häktning utgår av allmänna medel. I övrigt gäller beträffande sådan

åtgärd 95 § konkurslagen (1921: 225) i tillämpUga delar.

Kronofogdemyndigheten skall utan dröjsmål underrätta den i 5 §

avsedda myndigheten angående fordran som vid prövning enligt första

stycket funmts vara betalningsgrundande. Förekommer anledning där­

till får kronofogdemyndigheten återkalla sitt beslut, om det sker innan

utbetalning har ägt rum.

9 §2 Finner kronofogdemyndighet att arbetstagarens fordran icke om­

fattas av garantin, får arbetstagaren eller den till vilken fordran över­
gått enligt 11 ⬢§ föra talan mot beslutet genom besvär. I fråga om sådan
besvärstalan har bestämmelserna i utsökningslagen (1877: 31 s. 1) om
klagan över utmätning i allmänhet motsvarande tillämpning. Mot hov­
rätts beslut får dock talan icke föras.

11 § �verlåtes fordran, har förvärvaren rätt till garantibelopp enligt

denna lag endast om förvärvet avsett av arbetsgivaren innehållet, ej

utbetalt mätningsarvode eller därmed jämförlig avgift eller facklig

medlemsavgift eller förvärvet skett sedan konkursbeslutet meddelats
och förvärvaren är arbetstagarorganisation i vilken överlåtaren är med­
lem eller fond i vars förvaltning organisationen deltar.

Rätt till garantibelopp enligt lagen tillkommer underhållsberättigad

för underhållsbidrag som har innehållits genom införsel. Sådan rätt
tillkommer dock ej kommun som har utgivit bidragsförskott för under­

hållsbidrag.

12 § Har någon genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt förorsakat

att betalning enligt denna lag utgått obehörigen eller med f�r högt be­

lopp, eller har någon i annat fall obehörigen eller med för högt belopp

uppburit ersättning och har han skäligen bort inse detta, skall återbetal­

ning ske av vad som betalats för mycket.

Har betalning enligt garantin skett med tillämpning av 5 § tredje

stycket och upphäves därefter konkursbeslutet genom beslut som vinner
laga kraft, skall den som erhållit betalningen återbetala uppburet be­

lopp.

Föreligger särskilda skäl, får återbetalningsskyldighet enligt första

eller andra stycket efterges helt eller delvis.

2232

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. I fråga om fordran som

har gjorts eller kunnat göras gällande i kon kurs i vilken konkursbeslutet
har meddelats före ikraftträdandet gäller 11 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

INGEMUND BENGTSSON

Ake Bouvin
(Arbetsmarknadsdepartementet)

2 �ndringen innebär bl. a. att första stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt