SFS 1979:344

790344.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:344

om ändring i lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid

Utkom från trycket

konkurs;

utfärdad den 17 maj 1979,

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2, 6-8 och 11 §§ lagen

(1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs skall ha nedan angivna lydel­
se.

2

Betalning enligt garantin utgår för sådan fordran på lön eller annan

ersättning som har förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979)

' Prop. 1978/79:105, LU 19 . rskr309.

^ Senaste lydelse 1975:1250.

771

\

\

¬

background image

SFS 1979:344

och för fordran på pension som har förmånsrätt enligt 12 eller 13 § samma

lag.

Har någon på grund av fordran som omfattas av garantin ansökt om gäl-

denärens försättande i konkurs, utgår betalning även för kostnaden härför
och, om konkursen avskrivits enligt 185 d § konkurslagen (1921:225), för

kostnad som han ålagts att utge enligt 188 § samma lag.

Beträffande fordran med förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen gäller

garantin för varje arbetstagare högst ett belopp som motsvarar tolv gånger
det vid tiden för konkursbeslutet gällande basbeloppet enligt 1 kap. 6 § la­
gen (1962:381) om allmän försäkring. Betalning utgår därvid for fordran

som avser ersättning för särskilda kostnader framfor annan fordran.

6

Förvaltare i k onkurs, som handlägges i enlighet med vad som i all­

mänhet är föreskrivet i fråga om konkurs, skall snarast efter konkursbeslu­
tet underrätta myndighet som avses i 5 § om fordran på lön för uppsäg­
ningstid i den mån ford ringen enligt förvaltarens bedömande är klar. Un­

derrättelse bör lämnas även om annan fordran som omfattas av garantin

under samma förutsättning. I övrigt skall underrättelse lämnas utan dröjs­
mål när fordran som omfattas av garantin efter bevakning blivit utdelnings-

gill.

Underrättelse som avses i första stycket behöver icke lämnas i den mån

arbetstagaren får lyfta betalning för sin fo rdran enligt 143 § konkurslagen
(1921:225), beträffande fordran på lön f ör uppsägningstid på fordringens
fbrfallodag och beträffande annan fordran utan dröjsmål sedan fordringen

blivit utdelningsgill.

När underrättelse lämnas enligt första stycket första eller andra mening­

en skall konkursforvaltaren samtidigt for arbetstagarens räkning bevaka

fordran som avses med underrättelsen. Bevakning sker genom att förvalta­

ren tillställer konkursdomaren två kopior av underrättelsen med angivande

av att denna avser bevakning. Förvaltaren skall i såda nt fall genast under­

rätta arbetstagaren om bevakningen.

7 §"⬢ Handlägges konkurs som mindre konkurs enligt konkurslagen
(1921: 225) och finnes anledning antaga att fordran, som omfattas av garan­

tin, kan göras gällande, skall konkursdomaren genast sända underrättelse

därom till kronofogdemyndigheten i den ort, där gäldenären bör svara i

tvistemål som angår gäld i allmänhet. Sedan tid for gäldenärens edgång har

bestämts, skall myndigheten underrättas därom. Myndigheten har behö­
righet som borgenär, även om staten icke innehar fordran hos gäldenären.

Första stycket gäller i tillämpliga del ar, när konkursdomaren från kon­

kursforvaltaren mottagit anmälan som avses i 186 § konkurslagen eller frå­

ga på annat sätt uppkommit om avskrivning av konkursen enligt nämnda

paragraf utan att underrättelse som avses i 6 § lämnats d essförinnan.

8

Det åligger kronofogdemyndighet som får underrättelse enligt 7 § el­

ler anmälan enligt 185 b § konkurslagen (1921:225) att skyndsamt pröva i

772

^ Senaste lydelse 1975:1261,

'' Senaste lydelse 1975:1261.

^ Senaste lydelse 1975:1261,

¬

background image

vad mån betalning enligt ga rantin skall utgå för fordran i konku rsen. Detta

SFS 1979: 344

gäller även när fordran i konku rsen på annat sätt blir känd för myndighe­

ten.

Arbetsgivare är skyldig att vid kronofogdemyndighetens prövning enligt

första stycket på anfordran lämna uppgift om arbetstagares anställnings-
och avlöningsförhållanden eller pensionsförhållanden. Undandrager sig ar­
betsgivaren att fullgöra detta, kan han efter omständigheterna hämtas eller

häktas.

Beslut om hämtning eller häktning meddelas av konkursdomaren efter

framställning från kronofogdemyndigheten. Kostnaden för hämtning eller

häktning utgår av allmänna medel. I övrigt gäller beträffande sådan åtgärd

95 § konkurslagen i tillämpliga d elar.

Kronofogdemyndigheten skall utan dröjsmål underrätta den i 5 § avsed­

da myndigheten angående fordran som vid prövning enligt första stycket

funnits vara betalningsgrundande. Förekommer anledning därtill får kro­

nofogdemyndigheten återkalla sitt beslut, om det sker innan utbetalning
har ägt rum.

11 §® �verlåtes fordran, har förvärvaren rätt till garantibelopp enligt

denna lag endast om förvärvet avsett av arbetsgivaren innehållet, ej utbe­
talt mätningsarvode eller därmed jämförlig avgift eller facklig medlemsav­
gift eller förvärvet skett sedan konkursbeslutet meddelats och forvärvaren
är arbetstagarorganisation i vilken överlåtaren är medlem eller fond i vars
förvaltning organisationen deltar.

Rätt till gara ntibelopp enligt lagen tillkommer underhållsberättigad för

underhållsbidrag som har innehållits genom införsel. Sådan rätt tillkommer

dock ej allmän försäkringskassa som har utgivit bidr agsförskott för under­

hållsbidrag.

Denna lag träd er i kraft den 1 januari 1980. �ldre bestämmelser i 2 och

6-8 §§ gäller fortfarande i fråga om konkurs, i vilken konkursbeslutet

meddelats före nämnda dag.

På regeringens vägnar

ROLF WIRT�0N

Lars Lunning

(Arbetsmarknadsdepartementet)

" Senaste lydelse 1975:1261.

773

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt