SFS 1987:1134

871134.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:1134

Utkom från trycket

den 17 december 1987

Lag

3)36

om ändring i lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid

konkurs;

utfärdad den 10 decembe r 1987,

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2-8 §§ lagen (1970:741) om statlig

lönegaranti vid konkurs skall ha följande lydelse.

2

Betalning enligt garantin utgår för sådan fordran på lön eller a nnan

ersättning som har förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979)

och för fordran på pension som har förmånsrätt enligt 12 eller 13 § samma
lag.

Har någon på g rund av en fordran som omfattas av garantin ansökt att

gäldenären skall försättas i konkurs, utgår betalning även för kostnaden för
det och, om konkursen avskrivits enligt 10 kap. 1 § konkurslagen

(1987; 672), för kostnad som han har ålagts att utge enligt 14 kap. 3 §

samma lag.

Beträffande fordran med förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen gäller

garantin för vatje arbetstagare högst ett belopp som motsvarar tolv gånger
det vid tiden för konkursbeslutet gällande basbeloppet enligt 1 kap. 6§
lagen (1962; 381) om allmän försäkring . Betalning utgår därvid för f ordran
som avser ersättning för särskilda kostnader framför annan fordran.

a

1J-'

⬢⬢t:'

%

c «

3

Betalning enligt garantin utgår endast för en fordran som blir känd

för den kronofogdemyndighet som avses i 6 § inom ett år från det att

' Prop. )987/88;2, AU 6, rskr. 53.

^ Senaste lydelse 1979:344.

^ Senaste lydelse 1975; 126).

t;,-,

¬

background image

konkursen avs lutades eller beslut om att avskriva konkursen vann laga

SFS 1987:1134

kraft. Om bevakningsf örfarande har anordnats, utgår dock betalning en­

dast för en fordran som har bevakats. Om arbetsgivaren tidigare har varit
försatt i konkurs, utgår inte betalning för en fordran som gjorts eller kunnat
göras gällande i den konk ursen.

4 § Från garantibelopp som avses i 2 § skall räknas av vad som enligt 11

kap. 14 § konkurslagen (1987:672) har betalats i förskott till arbe tstagaren

för en fordran som omfattas av garantin.

5 §" Garantibelopp betalas av myndighet som regeringen bestämmer.

Härvid verkställes skatteavdrag samt avdrag med belopp som skall inne­
hållas på grund av beslut om införsel eller utmätning i lön .

Garantibelopp får ej betalas förrän beslutet om konkurs vunnit laga kraft

och ej he ller förrän arbetstagarens fordran har förfallit till betalning. Ga­

rantibelopp som avse r fordran på lön för uppsägningstid far betalas efter
hand under uppsägningstiden. �&beropas motfordran hos arbetstagaren, får

garantibelopp, som motsvarar sådan del av motfordringen med vilken

kvittning kan sk e enligt lagen (1970: 215) om arb etsgivares kvittningsrätt,
betalas först om det utrönes att motfordringen icke föreligger.

Betalning enligt garantin av en fordran som bedöms som klar eller

betalningsgrundande och som är förfallen till betalning får dock ske trots
att konkursbeslutet inte har vunnit laga kraft.

Om ett bevakningsförfarande har anordnats, får betalning enligt garantin

inte ske på grund av en underrättelse enligt 8 § Qärde stycket. Om en sådan

betalning redan har skett, skall denna räknas av från det lönegarantibelopp

som arbetstagaren senare visar sig har rätt till.

6

Förvaltaren skall snarast underrätta kronofogdemyndigheten i den

ort där gäldenären är bosatt om sådana fordringar som garantin kan antas
omfatta. Myndigheten har behörighet som borgenär, även om staten inte

har någon fordran mot gälden ären.

Rätten skall underrätta kronofogdemyndigheten om tid för edgångss am­

manträdet.

Avser förvaltaren att till arbetstagaren enligt 11 kap. 14 § konkurslagen

(1987:672) i förskott betala ut belopp som kan omfattas av garantin, skall

förvaltaren dessförinnan underrätta kronofogdemyndigheten och den myn­

dighet som avses i 5 § om det.

7

Om ett bevakningsförfarande har anordnats, gäller följande. Förval­

taren skall snarast underrätta den myndighet som avses i 5 § om fordran på
lön för uppsägningstid, i den mån fordringen enligt förvaltarens bedömning

är kla r. Under samma förutsättning bör underrättelse lämnas även om

andra fordringar som omfattas av garantin. I övrigt skall underrättelse

Senaste lydelse 1975; 1261.

'^Senaste lydelse 1979:344.

'Senaste lydelse 1979:344.

3137

59-SFS 1987

¬

background image

SFS 1987:1134

lämnas utan dröjsmål när fordran, som omfattas av garantin, efter bevak­

ning har blivit utdelningsgill.

Underrättelse som avses i första stycket behöver inte lämnas i den m ån

fordringen redan har betalats av garantin. Underrättelse behöver inte

heller lämnas i den mån medel betalas ut i förskott till arbetstagaren enligt

II kap. 14 § konkurslagen (1987:672), beträffande fordran på lön för upp­

sägningstid senast på fordringens förfallodag och beträffande annan ford­

ran utan dröjsmål sedan fordringen blivit utdelningsgill.

Förvaltaren skall för arbetstagarens räkning bevaka fordran som enligt

förvaltarens bedömning är klar. Om en underrättelse har skett enligt första

stycket, får bevakningen ske genom att förvaltaren tillställer rätten två
kopior av underrättelsen och anger att den avser bevakning. Förvaltaren

skall i ett sådant fall genast underrätta arbetstagaren om bevakningen.

8 §' Den kronofogdemyndighet som får en underrättelse enligt 6 § första

stycket skall skyndsamt pröva i vad mån betalning enligt garantin skall

utgå för en fordran i konkursen. Detta gäller även när en fordran i konkur­

sen på annat sätt blir känd för myndigheten.

Arbetsgivare är skyldig att vid kronofogdemyndighetens prövning enligt

första stycket på anfordran lämna uppgift om arbetstagares anställnings-
och avlöningsförhållanden eller pensionsförhållanden. Undandrager sig

arbetsgivaren att fullgöra detta, kan han efter omständigheterna hämtas
eller häktas.

Beslut om hämtning eller häktning meddelas av den tingsrätt som hand­

lägger kon kursärendet efter framställning från kronofogdemyndigheten. I

övrigt gäller beträffande sådana åtgärder 6 kap. 9 § tredje och Qärde

styckena, 10 § andra stycket och 11 § konkurslagen (1987:672) i tillämpliga

delar. Om arbetsgivaren är en juridisk person, tillämpas även 6 kap. 13 §

konkurslagen.

Kronofogdemyndigheten skall utan dröjsmål underrätta den i 5 § avsed­

da myndigheten angående en fordran som vid prövning enligt första sty c­

ket funnits vara betalningsgrundande. Sådan underrättelse skall dock in te

ske i den mån underrättelse enligt 6 § tredje stycket om förskottsbetalning

har lämnats. Om det förekommer anledning till det får kronofogdemyndig­
heten återkalla sitt beslut, om det sker innan utbetalning enligt garantin har

ägt rum.

Denna lag träder i kraft 1 januari 1988 . �ldre bestämmelser gäller fortfa­

rande i fråga om en konkurs, i vilken k onkursbeslutet har meddelats före
ikraftträdandet. Vad som i dessa bestämmelser sägs om konkursdomaren
skall dock i stället avse tingsrätten.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Dag Ekman

(Arbetsmarknadsdepartementet)

3138

^ Senaste lydelse 1979:344.

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt