SFS 1992:497

920497.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lönegarantilag;

SFS 1992:497

Utkom från trycket

utfärdad den 4 juni 1992.

den 16 juni 1992

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § För betalning av arbetstagares fordran hos en arbetsgivare som har

försatts i konkurs i Sverige eller i ett annat nordiskt land svarar staten
enligt denna lag (statlig lönegaranti).

2 § Betalning enligt garantin lämnas endast for en sådan fordran som

avser anställning med övervägande anknytning till Sverige eller svenska
förhållanden.

3 § Om arbetsgivaren tidigare har varit försatt i konkurs, betalas inte

fordringar som har gjorts eller hade kunnat göras gällande i den konkursen.

4 § Vad som sägs om arbetstagare gäller även en sådan anhörig till

arbetstagare som har pensionsfordran hos konkursgäldenären med anled­

ning av arbetstagarens anställning.

5 § Om en fordran har överlåtits, har förvärvaren rätt till utbetalning
enligt garantin (garantibelopp) endast om förvärvet har avsett mätningsar­

vode eller därmed jämförlig avgift eller facklig medlemsavgift.

Rätt till garantibelopp föreligger också om förvärvet har skett efter att

konkursbeslutet meddelades och forvärvaren är en arbetstagarorganisa­
tion i vilken överlåt aren är medlem eller en fond i vars förvaltning organi­

sationen deltar.

6 § Den som är berättigad till underhåll har rätt till ga rantibelopp för

underhållsbidrag som har innehållits genom införsel. Allmänna försäk­

ringskassor som har betalat ut bidragsförskott för underhållsbidrag har
inte rätt till garantibelopp.

Prop. 1991/92:139, LU37,rskr. 318.

1011

¬

background image

SFS 1992:497

Garantins omfattning

7 § Betalning enligt garantin lämnas för sådan fordran på lön eller annan

ersättning som har förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979)
och för fordran på pension som ha r förmånsrätt enligt 12 eller 13 § samma
lag.

8 § Om någon på grund av en fordran som omfattas av garantin har

ansökt om a tt gäldenären skall försättas i konkurs, lämn as betalning även

för kostnaden för det och, om konkursen har avskrivits enligt 10 kap. 1 §

konkurslagen (1987:672), för den kostnad som han har blivit ålagd att
betala enligt 14 kap. 3 § samma lag.

9 § För fordran med förmånsrätt

enligt 12 § förmänsrättslagen

(1970:979) gäller garantin för vaije arbetstagare med högst 100 000 kro­
nor. Betalning för fordran som avser ersättning för särskilda kostnader

utgår framför annan fordran.

Arbetstagarens upplysningsskyldighet

10 § Om en arbetstagare har inkomster från en annan anställning under

uppsägningstiden och dessa avser sam ma tid som hans fordran i konkur­

sen, skall han upplysa förvaltaren om inkomsterna.

Sådan upplysning skall också lämnas om arbetstagaren mottar utbild­

ningsbidrag som betalas av statsmedel vid arbe tsmarknadsutbildning.

Konkurs med bevakning

11 § Om bevakning förekommer i konkursen, skall förvaltaren snarast

underrätta den länsstyrelse som avses i 22 § om sådana fordringar som

omfattas av garantin och som enligt förvaltarens bedömning är klara.

Underrättelse om övriga fordringar som omfattas av garantin skall läm­

nas utan dröjsmål sedan fordringarna har blivit utdelningsgilla.

12 § Om förvaltaren, sedan han har lämnat underrättelse enligt 11 §

första stycket, får upplysningar enligt 10 § eller om han på annat sätt får

kännedom om något förhållande som påverkar frågan till vilken del arbets­

tagarens fordran på uppsägningslön omfattas av förmånsrätt, skall han
snarast underrätta länsstyrelsen.

13 § Underrättelse enligt 11 § behöver in te lämnas om medel har beta­

lats ut i förskott till arbetstagaren enligt 11 kap. 14 § konkurslagen
(1987:672), beträffande fordran på lön för uppsägningstid senast på ford­

ringens förfallodag och beträffande annan fordran utan dröjsmål sedan

den har blivit utdelningsgill.

14 § Den förvaltare, som efter att ha lämnat en underrättelse enligt 11 §

avser att göra en förskottsbetalning till arbetstagaren enligt 13 §, skall

underrätta länsstyrelsen innan betalningen görs.

1012

¬

background image

15 § Förvaltaren skall för arbetstagarens räkning bevaka fordringar som

SFS 1992:497

enligt hans bedömning är klara.

Bevakningen får ske genom a tt förvaltaren lämnar rätten två kopior av

en så dan underrättelse som han har lämnat länsstyrelsen enligt 11 § och
anger att den avser bevakning.

Förvaltaren skall genast underrätta arbetstagaren om bevakningen.

Konkurs utan bevakning

16 § Om bevakning inte förekommer, skall förvaltaren snarast pröva

och meddela beslut i frågan om en fordran i konkursen skall betalas enligt
garantin.

17 § Om förvaltaren finner att fordran skall betalas enligt garantin, skall

han samma dag som beslutet meddelas till den länsstyrelse som avses i 22 §

sända en underrättelse om beslutets innehåll.

18 § Om förvaltaren, sedan han har funnit att fordran skall betalas enligt

garantin, får upplysningar enligt 10 § eller om han på annat sätt får
kännedom om något förhållande som påverkar frågan till vilken del arbets­
tagarens fordran på uppsägningslön omfattas av förmånsrätt, skall han

snarast ompröva sitt beslut avseende garantibelopp som ännu inte har

betalats ut.

Om omprövningen medför att utbetalning enligt garantin skall ske med

ett annat belopp än tidigare, skall han samma dag sända en underrättelse
om beslutets innehåll till länsstyrelsen.

19 § Kopia av beslut enligt 16 eller 18 § skall samm a dag som beslutet

meddelades sändas till tillsynsmyndigheten i konkursen och arbetstagaren.

20 § Förvaltaren får rätta beslut som innehåller en uppenbar oriktighet
till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende.

Konkurs i a nnat nordiskt land
21 § Om en arbetstagare vill göra gällande att garantin skall ersätta en

fordran som han har mot en arbetsgivare som har försatts i konkur s i ett
annat nordiskt land, skall han ansöka om utbetalning av garantibelopp hos

tillsynsmyndigheten f�r det län där han vistas. Ansökan prövas av tillsyns­
myndigheten.

Utbetalning av garantibelopp

22 § Garantibelopp betalas av länsstyrelsen i det län dit den tingsrätt

som handlägger konkursärendet h�r. I de fall so m avses i 21 § betalas
garantibeloppet av länsstyrelsen i det län där arbetstagaren vistas.

23 § Garantibelopp får inte betalas ut innan arbetstagarens fordran har
förfallit till betalnin g.

1013

¬

background image

SFS 1992:497

�&beropas motfordran hos arbetstagaren, får ett garantibelopp, som mot­

svarar en sådan del av motfordran med vilken kvittning kan ske enligt

lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt, betalas ut först om det
framgår att det inte finns någon motfordran.

24 § Innan garantibelopp betalas ut skall länsstyrelsen verkställa skatte­
avdrag samt avdrag med belopp som skall innehållas på grund av beslut
om införsel eller utmätning i lön. Dessutom skall avräkning göras för

förskottsbetalning som skett enligt 11 kap. 14 § konkurslagen (1987:672)

och som avser fordringar som omfattas av garantin.

25 § Innan garantibelopp för fordran på uppsägningslön betalas ut skall
arbetstagaren till länsstyrelsen läm na en försäkran på heder och samvete
om sina anställnings- och avlöningsförhållanden un der uppsägningstiden.

26 § Anser länsstyrelsen att uppgifterna som arbetstagaren har lämnat i

en försäkran enligt 25 § kan påverka frågan till vilken del arbetstagarens
fordran på uppsägningslön omfattas av förmånsrätt, skall länsstyrelsen
skyndsamt sända kopia av försäkran till förvaltaren.

1 sådana fall får garantibelopp för fordran på uppsägningslön inte beta­

las ut innan förvaltaren har omprövat sitt tidigare ställningstagande i
frågan om lönegaranti eller underrättat länsstyrelsen om att uppgifterna i

försäkran inte ger anledning till en ny bedömning.

27 § Om det, sedan förvaltaren har meddelat beslut i en lönegarantifrå­

ga, förordnas att bevakning skall äga rum i ko nkursen, får garantibelopp

inte betalas ut på grund av beslutet. Om betalningen redan har verkställts,

skall den räknas av från det belopp som arbetstagaren senare visar sig ha

rätt till.

28 § I fråga om utbetalat garantibelopp inträder staten i arbetstagarens
rätt mot konkursgäldenären. Utdelning i konkursen för arbetstagarens

fordran som ersatts av garantin tillfaller staten intill detta belopp.

�verprövning av beslut
29 § Om en arbetstagare är missnöjd med förvaltarens beslut enligt 16
eller 18 §, får han väcka talan mot staten inom tre veckor från det att han
fick del av beslutet. Statens talan förs vid tingsrätten av tillsynsmyndighe­
ten.

30 § Om tillsynsmyndigheten finner att förvaltarens beslut är oriktigt,

får myndigheten väcka talan mot arbetstagaren inom tre veckor från det
att myndigheten fick del av beslutet.

31 § Vad som har sagts i fråga om arbetstagare i 29 och 30 §§ gäller även

den som en fordran h ar överlåtits till enligt 5 eller 6 §.

32 § Talan enligt 29 eller 30 § sk all väckas vid den tingsrätt som hand-

1014

lägger konkursärendet.

¬

background image

En arb etstagare, som är missnöjd med tillsynsmyndighetens beslut en-

SFS 1992:497

ligt 21 §, får inom den tid som anges i 29 § väcka talan mot staten vid den

tingsrätt där arbetstagaren skall svara i tvistemål i a llmänhet.

33 § I mål enligt 29 och 30 §§ får det beslutas att vardera parten skall

bära sin rättegångskostnad, även om arbetstagaren har förlorat målet.

�&terbetalning av garantibelopp

34 § Om någon genom oriktiga uppgifter eller på a nnat sätt har orsakat

att garantibelopp har betalats ut obehörigt eller med for högt belopp, skall
återbetalning ske av vad som har betalats for mycket.

Sådan återbetalning skall ske också om någon i ann at fall har tagit emot

garantibelopp obehörigt eller med for högt belopp och skäligen had e bort

inse detta.

35 § Om betalning enligt garantin har skett och konkursbeslutet därefter

upphävs genom ett beslut som vinner laga kraft, skall den som tagit emot
betalningen betala tillbaka beloppet.

36 § Om det finns särskilda skäl, får återbetalningsskyldighet enligt 34
och 35 §§ efterskänkas helt eller delvis.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992, då lagen (1970:741) om

statlig lönegaranti vid konkurs skall upphöra att gälla.

2. �ldre foreskrifter gäller fortfarande for fordran hos en arbetsgivare

som har försatts i konkurs före ik raftträdandet.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

B�RJE H�RNLUND
(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Viktiga lagar inom arbetsrätten

Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
LAS
MBL
Semesterlagen
JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

JP Infonets arbetsrättsliga tjänster

Hanterar du arbetsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd för såväl arbetsrättsjurister och fackliga ombudsmän som chefer och personalansvariga. Här hittar du allt för att hålla dig uppdaterad inom arbetsrättens område. Se allt inom arbetsrätt